Vilka hinder medför den fria förfoganderätten?

Vår granne har ärvt sin bror med fri förfoganderätt. Fastigheten ska efter hennes död skänkas till Skärgårdsstiftelsen. Skärgårdsstiftelsen vill inte ha fastigheten och har skrivit ett beslut i frågan där de avsäger sig arvet. Grannen vill nu ge (med viss ersättning) alt sälja fastigheten till oss. Vad gäller? Är begränsningen kring avyttring/gåva fortfarande kvar pga skrivningen om fri förfoganderätt? Eller kan vi genomföra affären? Vi vill naturligtvis vara säkra på att få lagfart och att inget fel begås.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är ärvdabalken (ÄB). Men låt oss höras på telefon (se separat mail). Redan nu kan dock följande mycket kort anföras.

Såvitt jag förstår rör det sig om ett testamentariskt förordnande eftersom du skriver ”skrivningen om fri förfoganderätt”. Med andra ord verkar grannen ha ärvt den aktuella fastigheten av sin bror genom dennes testamente. Den fria förfoganderätten brukar vanligtvis aktualiseras i situationer mellan makar eller rättare sagt för den efterlevande maken vid den först avlidne makens frånfälle. 

Makes arvsrätt regleras i 3 kap. 1 § ÄB. I första stycket sägs att var arvlåtaren gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Det som den efterlevande maken får i arv efter den andra maken erhålls (och innehas) med för fri förfoganderätt. Det innebär att efterlevande make fritt får förfoga över egendomen som härrör från den andra maken. Det är exempelvis för denne fullt möjligt att konsumera och/eller sälja allt. Men till skillnad från den s.k. fulla äganderätten får vederbörande inte testamentera bort den andel som innehas med fri förfoganderätt. 

Innebörden av den fria förfoganderätten ska enligt min mening tolkas på samma sätt i det här fallet. En gåva kan dock, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, jämställas med ett testamentariskt förordnande. I så fall kommer den fria förfoganderätten att hindra en överlåtelse genom gåva. Däremot är det som sagt fritt fram för innehavaren att avyttra den egendom som innehas med fri förfoganderätt varför en försäljning torde vara att föredra här. 

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. 

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”