Vilka bevis är tillåtna i skilsmässa och kan skilsmässan gå snabbare om en make bevisligen varit otrogen?

2017-09-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Vilka bevis är tillåtna i skillmässan för att bevisa att en make var otrogen ? Är det legalt att använda en inspelning för att bevisa det? Kan det hjälpa för att gå skillmässan snabbare( utan betänketid )?Tack I förhanden!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 35 kap 1 § rättegångsbalken hittar vi principen om fri bevisprövning. Denna princip innebär att parterna i en rättegång har rätt att åberopa de bevis de vill/kan få fram (fri bevisföring) och att domstolen sedan får pröva värdet av denna bevisning helt fritt (bevisvärdering). Det ställs med andra ord inte upp några begränsningar för vilken typ av bevisning du får ta upp respektive inte ta upp, det enda undantaget gäller vissa yrkesverksamma personer som kan omfattas av sekretess. Detta innebär att du fritt får åberopa exempelvis en inspelning för att bevisa sådant du påstår under rättegången.

Rätten har möjlighet att avvisa bevisning om exempelvis en viss omständighet som parten försöker bevisa är utan betydelse i målet eller om beviset inte behövs m.m. (se vidare här).

När det gäller skilsmässa ska den föregås av en minst 6 månaders lång betänketid om någon av makarna begär det eller någon av dem stadigvarande bor med ett barn under 16 år som står under den makens vårdnad (5 kap 1 § ÄktB). Om bara en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas har denne bara rätt till det efter denna betänketiden, detta gäller oavsett om den andre maken uttryckligen bestridit skilsmässan eller helt enkelt inte har "svarat" (5 kap 2 § ÄktB).

I Sverige behöver man inte uppge skälen till skilsmässan, varför man vill skilja sig. Detta innebär att det med andra ord inte spelar någon roll med anledningar när det gäller betänketiden. Det faktum att någon har varit otrogen mot den andre kommer inte kunna skynda på processen eller förkorta betänketiden. De enda fallen då betänketiden på 6 månader inte är nödvändig är om makarna redan levt åtskiljt i två år, om man tvingats ingå äktenskapet innan man fyllt 18 år, om man ingått äktenskap med en nära släkting, om den ena maken redan var gift vid äktenskapets ingående och liknande (5 kap 4-5 §§ ÄktB)

Sammanfattningsvis har vi en princip om fri bevisprövning vilket innebär att en part har rätt att åberopa den bevisning hen vill och att domaren fritt får värdera denna. Det finns alltså inga regler om vilka bevis som är tillåtna eller inte. Det finns heller inga regler om att domaren måste ge en viss typ av bevis högre värde eller trovärdighet än andra. Rätten får dock avvisa viss bevisning om den exempelvis anses onödig eller inte tillför något. När det gäller betänketiden i äktenskapsmål måste denna löpa på 6 månader om makarna inte är överens eller om en av dem har ett barn under 16 boende hos hen. Denna betänketid ska löpa och kan inte förkortas för att en make varit otrogen, oavsett om det går att bevisa eller inte.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1122)
2022-01-08 Vad händer med våra skulder i samband med skilsmässa?
2022-01-08 Får jag ta del av utdelning efter skilsmässa?
2022-01-06 Kan jag kräva en bodelning i samband med en skilsmässa och vad innebär en sådan?
2022-01-05 Kan jag annullera (ogiltigförklara) mitt äktenskap?

Alla besvarade frågor (98466)