Vilka bestämmelser blir aktuella om man vill överklaga ett beslut om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)?

2020-04-17 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Vilken paragraf är det som gäller om man vill överklaga om en vanlig LVM? Dvs inte omedelbart ohändertagande. Överklagar man enligt 33 FPL?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), förvaltningslag (FL) och även förvaltningsprocesslag (FPL).

Vilka beslut enligt LVM får överklagas?

Till att börja med så ges tvångsvård genom hem som är avsedda att lämna vård, dessa kallas för LVM-hem och står under Statens Institutionsstyrelse (SiS), LVM 22 §. Vissa beslut som SiS tar får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

De beslut som får överklagas framgår av LVM 44 § första stycket och är följande:

- Beslut som gäller överflyttning eller avslag på begäran om utskrivning,

- Beslut om att klienten inte får ringa, ta emot telefonsamtal eller får ta emot besök,

- Beslut om vård i enskildhet eller avskildhet, eller

- Beslut om att personalen ska förstöra något som klienten inte får ha på institutionen, till exempel alkohol, narkotika.

Andra beslut som har fattats av SiS enligt LVM än de som räknades upp ovan får inte överklagas (LVM 44 § tredje stycket). I din fråga nämner du omedelbart omhändertagande vilket är ett exempel på ett beslut som inte får överklagas (LVM 44 § femte stycket).

Vem får överklaga?

De överklagbara besluten enligt LVM 44 § överklagas till förvaltningsrätten. Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått denne personen emot (FL 42 §). Den personen som har ställning som part anses vara den som beslutet angår. Det rör sig alltså om en person som blivit drabbad av ett visst beslut. Beslutet måste även ha gått den enskilde emot vilket det gör om det får konsekvenser för den enskilde som denne inte anses gynnas av (gynnande beslut rör sig oftast om förmåner eller tillstånd). Samma kriterier som jag precis beskrivit hittar du i FPL 33 § andra stycket vilket är den paragraf du nämner i din fråga.

Hur går man tillväga om man vill överklaga?

Ett överklagande av ett beslut ska göras skriftligt till den myndighet som har meddelat beslutet (till exempel SiS). I sin överklagan ska man nämna vilket beslut som överklagas och vad man vill ha för ändring (FL 43 § första och andra stycket). Överklagandet måste ha kommit in till myndigheten inom tre veckor från det att den enskilde fått ta del av beslutet (FL 44 §). När myndigheten fått in överklagan så ska de pröva ifall överklagan har kommit in i rätt tid (alltså inom tre veckor), FL 45 § första stycket. Om överklagan har kommit in i rätt tid ska myndigheten skicka överklagan till förvaltningsdomstolen som sedan ska pröva beslutet (FL 46 § första stycket).

Sammanfattning

Först och främst måste du kolla i LVM 44 § efter vilka beslut som faktiskt får överklagas. För att sedan få överklaga måste det göras av den som beslutet angår och det ska ha gått den personen emot (FL 42 §). Dessa krav framgår även av FPL 33 § andra stycket vilket du nämner din fråga. För att sedan genomföra själva överklagan så gör man detta skriftligt och anger vilket beslut det rör sig om och vad man vill ändra (FL 43 §). Det är alltså flera paragrafer i lite olika lagar som blir aktuella när man ska överklaga ett beslut om vård av missbrukare.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (609)
2021-02-26 Hur lång tid kan det ta att få beslut prövat av myndighet?
2021-02-25 Avslag på sjukpenning, hur går man tillväga med en överklagan?
2021-02-25 Vad betyder formuleringarna i stadsdelsnämndens avslagsbeslut?
2021-02-23 Likställighetsprincipen och vägföreningar

Alla besvarade frågor (89907)