Vilka befogenheter har en testamentsexekutor?

2020-06-30 i Testamente
FRÅGA
Min far gick bort för sex veckor sen och vi är två som ska ärva honom. Han hade utsett en testamentsexekutor, dock råder det ingen osämja mellan oss två arvingar.Juristerna på firman han anlitade var idag hemma i hans bostadsrätt tillsammans med mig och den andra arvingen. De tog lite foton osv. Plötsligt efter sex veckor kräver de att få en egen nyckel till bostaden, något som inte kändes bra för vare sig mig eller den andra arvingen (Vi bor dessutom bara fem minuter bort och kan släppa in dem ifall det skulle vara något.). När vi ifrågasatte varför de behövde en nyckel och inte ville lämna ut en blev stämningen ganska hätsk och de hotade med att ta de två nycklar vi har ifrån oss.Min fråga är vad en testamentsexekutor har för rättigheter i detta? Som sagt är jag och den andra arvingen helt överens om allt och det finns absolut ingen osämja oss emellan.Har de rätt att få en nyckel och kan de ta ifrån oss våra nycklar om vi vägrar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Din far har ganska nyligen gått bort och denne efterlämnade två stycken legala arvtagare av vilka du utgör en utav dessa. Innan din fars frånfälle hade en testamentsexekutor utsetts och såvitt jag förstår är denne en juridisk person eftersom du skriver "firman" i ärendebeskrivningen enligt ovan. Juristerna på det ifrågavarande bolaget kräver nu egen nyckel till en av din far tidigare ägd bostadsrätt. Ni ställer er dock tveksamma till detta vilket inte har mottagits särskilt väl av de juristerna som ni hittills har haft kontakt med. Istället har de nu hotat med att ta ifrån er de två nycklar som ni till dags dato förfogar över varför du undrar huruvida de egentligen äger rätt att agera på det sätt som nu är i fråga. Ärendet som sådant är dock kortfattat beskrivet och frågorna är dessutom relativt snävt ställda varför den fortsatta framställningen inte kommer att rendera i någon längre textmassa. Adekvata svar fordrar även ingående kunskap om de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet. Detta har jag dock för avsikt att inhämta inom kort under den personliga telefonrådgivning som du också har beställt, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Den lagstiftning som behöver beaktas vid besvarandet av dina två frågor är ärvdabalken (ÄB), vilket är det huvudsakliga regelverket på det här området.

Din första fråga - Vilka befogenheter har en testamentsexekutor?

I 19 kap. 20 § 1 st. ÄB stadgas att förordnande att vara testamentsexekutor ska, såvitt ej annat framgår av testamentet, anses innefatta bemyndigande att företaga alla för boets utredning erforderliga åtgärder.

Av det ovan nämnda lagrummet (lagparagrafen) kan det utläsas att när testator (din far) i testamentet förordnat att en särskild person ska förvalta dödsboet och svara för testamentets verkställighet kommer denne att träda i dödsbodelägarnas ställe avseende förvaltningen. I lagtexten anges att testamentsexekutorn har till uppgift att "företaga alla för boets utredning erforderliga åtgärder", med vilket menas nödvändiga åtgärder som att utreda, förvalta, företräda och avveckla boet. När testamentsexekutorn tar sig an den här typen av uppdrag benämns denne generalexekutor. Om testator i testamentet har uppgett att testamentsexekutorn endast ska ombesörja vissa begränsade spörsmål kopplade till kvarlåtenskapen brukar man istället prata om en så kallad specialexekutor, se 19 kap. 20 § 2 st. ÄB. Det aktuella testamentets innehåll är dock för mig ovisst varför jag inte riktigt kan uttala mig om vad som gäller i den uppkomna situationen. Men utifrån din ärendebeskrivning torde det vara rimligt att utgå ifrån att det rör sig om en generalexekution varför bolaget i så fall har långtgående befogenheter avseende dödsboets samtliga tillgångar. En grundläggande förutsättning för att ett förordnande om testamentsexekutor ska kunna åberopas är naturligtvis att testamentet inte är ogiltigt. Men ingenting i den information som du har delgett oss tyder på att så skulle vara fallet. Sedan kan testamentsexekutorn, till skillnad från en boutredningsman, i princip företräda boet i alla avseenden, vilket bland annat innebär att fast egendom (och lös sådan såsom en bostadsrätt) kan avyttras utan att dödsbodelägarna har lämnat sitt samtycke och om ingenting annat framgår av testamentet. Den förvaltningsrätt som enligt 18 kap. ÄB i normalfallet tillkommer arvingar och universella testamentstagare flyttas således över på testamentsexekutorn.

Din andra och sista fråga - Nycklarna till bostadsrätten, vad gäller? Och går det att skilja testamentsexekutorn från dennes uppdrag?

Det korta svaret på den första frågan lyder: Givet att bolaget anses vara en generalexekutor och mot bakgrund av de tämligen långtgående befogenheterna som följer med ett sådant förordnande torde juristerna vara berättigade till handhavandet av nycklarna till bostadsrätten. I avsaknad av relevant kunskap om innehållet i din fars testamente kan jag dock av förklarliga skäl inte säga någonting med säkerhet. Men eftersom en generalexekutor för dödsboets räkning till och med kan äga rätt att överlåta viss egendom mot din och den andra dödsbodelägarens vilja är det naturligtvis mycket som talar för att det nu sagda faktiskt gäller. I synnerhet om juristerna skulle ha för avsikt att avyttra bostadsrätten eftersom en försäljning förutsätter åtkomst till samtliga nycklar. Men att egenmäktigt tilltvinga sig nycklarna på det sätt som du beskriver skulle möjligen kunna utgöra ett brott enligt brottsbalken (BrB). Den brottsrubricering som ligger närmast tillhands skulle nog i så fall vara egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § BrB. Men jag vill ändå framhålla att detta likaledes framstår som mycket tveksamt och kanske till och med ganska långsökt. Allt beror slutligen på de faktiska omständigheterna vid tidpunkten för den otillåtna gärningen.

Om testamentsexekutorn skulle visa vara olämplig eller av annan särskild orsak bör skiljas från uppdraget ska denne entledigas, vilket framgår av 19 kap. 5 § ÄB. En av testamentsexekutorns främsta uppgifter är att opartiskt beakta de olika pretendenternas (rättskrävarnas, dödsbodelägarnas) intressen. Företeelser som ett subjektivt agerande från testamentsexekutorn, om det föreligger starka motsättningar mellan densamma och dödsbodelägarna eller om uppdraget (förvaltningen) drar ut på tiden oskäligt länge kan utgöra legitima grunder som skulle kunna motivera ett entledigande. En sådan ansökan görs hos en tingsrätt. Det ska dock noteras att mot detta står testators (din fars) yttersta vilja som har kommit till uttryck i dennes testamente i vilket han trots allt har angett att det nu aktuella bolaget skulle svara för testamentets verkställighet. Huruvida du och den andra arvtagaren har för avsikt att låta (försöka) genomföra ovanstående känner jag inte till. Men jag ville ändå för ordningens skull och mest som en ren service kort redogöra för möjligheten att i förekommande fall kunna skilja testamentsexekutorn ifrån dennes uppdrag.

Sammanfattning och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande konstateras. I egenskap av generalexekutor har bolaget långtgående befogenheter beträffande förvaltningen av din fars kvarlåtenskap. Den rådande situationen kring nycklarna är däremot något mera oviss, men enligt min mening torde juristerna på det ifrågavarande bolaget äga rätt att få nyttja och omhänderta samtliga nycklar till bostadsrätten. Men det är framförallt vad som har manifesterats i testamentet som härvidlag får störst bäring på den rättsliga bedömningen. Och slutligen måste det även påminnas om att det under vissa i lag angivna förutsättningar går att entlediga en testamentsexekutor.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan idag tisdag den 2/7 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2733)
2021-01-26 Testamente till personer bosatta utomlands
2021-01-26 Fördelning av efterarv mellan gemensamma bröstarvingar och särkullbarn
2021-01-25 Får en sambo bevittna ett testamente?
2021-01-24 Vem ärver när en testamentstagare är avlidet?

Alla besvarade frågor (88465)