Vilka är medlemmar i en samfällighetsförening?

Vilka är medlemmar i en samfällighetsförening där fem privata bostadsrättsföreningar ingår?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om samfällighetsföreningar finns i samfällighetslagen. För din fråga blir det även aktuellt att titta på bostadsrättslagen, eftersom din fråga handlar om bostadsrättsföreningar. Jag ska gå igenom och förklara de regler som är aktuella för just din fråga.

Bostadsrättsförening
En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening, som syftar till att upplåta lägenheter med bostadsrätt utan tidsbegränsning (1 kap. 1 § bostadsrättslagen). Medlem i bostadsrättsföreningen blir man oftast i samband med ett köp av en bostadsrätt, och om man uppfyller de villkor som står i föreningens stadgar (2 kap. 1 § bostadsrättslagen). Det är styrelsen i bostadsrättsföreningen som avgör om man får bli medlem eller inte (2 kap. 1 § bostadsrättslagen).

Samfällighetsförening
En samfällighetsförening är en förening som förvaltar en samfällighet. En samfällighet kan utgöra  olika saker, exempelvis är det vanligt att en gemensam väg förvaltas av ägarna till den eller de fastigheter som vägen leder till. Fastighetsägarna kan då gå ihop och utgöra en förening som förvaltar vägen, som då är en samfällighet. Det blir då en samfällighetsförening för vägen.

En samfällighet kan endast förvaltas av en förening (samfällighetsförening) eller direkt av delägarna (delägarförvaltning) (4 § samfällighetslagen). Om det är en samfällighetsförening, är detta en juridisk person som kan förvärva både rättigheter och skyldigheter och medlemmarna utgörs av medlemmarna i samfällighetsföreningen (17 § samfällighetslagen). Att en samfällighetsförening är en juridisk person innebär att föreningen kan ingå avtal, och därmed ta på sig antingen olika rättigheter och skyldigheter i och med dessa. 

Du skriver att i samfällighetsföreningen ingår fem privata bostadsrättsföreningar. Jag kan dock inte utläsa vad samfällighetsföreningen är en förening för, alltså vad som är samfälligheten. Medlemmar i en samfällighetsförening är de som har en andel av samfälligheten, som exempelvis fastighetsägare som har en gemensam väg. Det innebär att om alla medlemmarna i bostadsrättsföreningarna också har andel i samfälligheten, är dessa också medlemmar i samfällighetsföreningen. Om till exempel samfälligheten är ett soprum, och alla som är medlemmar i bostadsrättsföreningarna har andel i soprummet, är också dessa medlemmar en del av samfällighetsföreningen. 

Sammanfattning
Vilka som är medlemmar i en samfällighetsförening är beroende av vilka som har en andel i samfälligheten. Det betyder i sin tur att din fråga är beroende på vad samfälligheten utgörs av, och om alla medlemmar i bostadsrättsföreningarna har andel till denna samfällighet. Om alla medlemmar i bostadsrättsföreningarna har andel i samfälligheten, är de också medlemmar och en del av samfällighetsföreningen. Har man inte andel i samfälligheten, är man inte heller medlem i samfällighetsföreningen. 


Jag hoppas att jag förstått din fråga rätt, och att du känner att du fått denna besvarad. Om jag missuppfattat din fråga, eller om du har fler funderingar, är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000