Vilka är dödsbodelägare före respektive efter ett testamente har vunnit laga kraft?

Om en person avlider som aldrig varit gift/sambo och aldrig haft barn och har ett testamente som säger att 5000 ska gå till vän 1 och resten till vän 2 Personen har 1 broder utan barn lever och 1 avliden broder med 3 barn 1.Vilka ska delges testamente 2.Vilka är dödsbodelägare innan resp efter testamentet vunnit laga kraft 3.Vilka ska kallas till bouppteckning innan resp efter testamentet vunnit laga kraft

Lawline svarar

  

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att använda mig av ärvdabalken (ÄB) för att besvara dina frågor.

1. Vilka ska delges testamentet?

En legal arvinge ska alltid delges testamentet, såvida arvingen inte redan har godkänt testamentet (14 kap. 4 § första stycket ÄB). Det är testamentstagarna som ska se till att de legala arvingarna delges testamentet och delgivningen sker genom att en bestyrkt kopia av testamentet överlämnas till alla legala arvingar (14 kap. 4 § första och tredje stycket ÄB). Det finns tre arvsklasser som anger vilka de legala arvingarna är. De legala arvingarna är arvlåtarens barn (och barnbarn om barnet inte lever). Om inte någon av dem finns i livet är det arvlåtarens föräldrar, och om föräldrarna är avlidna, arvlåtarens syskon. Om ett syskon är avlidet träder syskonets barn in som legal arvinge. Den tredje och sista arvsklassen består av arvlåtarens far- och morföräldrar. 

För din del innebär det att personens broder samt den ena broderns barn är arvlåtarens legala arvingar, och det är följaktligen dem som ska delges testamentet. 

2. Vilka är dödsbodelägare innan respektive efter testamentet vunnit laga kraft?

Dödsbodelägarna består av efterlevande make eller sambo, legala arvingar samt universella testamentstagare,  fram till dess att testamentet vunnit laga kraft (18 kap. 1 § ÄB). I ditt fall innebär det att vän två samt arvlåtarens broder och den andra broderns barn är dödsbodelägare fram tills testamentet vunnit laga kraft, trots att det finns ett testamente som utesluter deras arv. Vän ett, som är legatarie, är inte dödsbodelägare. När testamentet har vunnit laga kraft är det endast vän två som är dödsbodelägare.

3. Vilka ska kallas till bouppteckningen innan respektive efter testamentet vunnit laga kraft?

Samtliga dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningen (20 kap. 2 § ÄB). Innan testamentet har vunnit laga kraft är det alltså arvlåtarens legala arvingar samt vän två som ska kallas till bouppteckningen. Om testamentet vinner laga kraft innan bouppteckningsförrättningen så behöver dock inte arvlåtarens legala arvingar kallas (eftersom de då inte är dödsbodelägare), men de ska då antecknas i bouppteckningsdokumentet. Det innebär på samma vis att efter testamentet har vunnit laga kraft så är det endast vän två som ska kallas till bouppteckningen. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Jasmine AtieRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”