Vid vilken tidpunkt bör vis söka äktenskapsskillnad för att det ska bli rättvist beträffande köstånden för bostaden?

Vi är ett 70+par som nu efter 40-års äktenskap har beslutat skilja oss. Beslutet om skilsmässa togs snabbt och maken fick tag i hyreslägenhet redan fr o m jan-19. Vår nuvarande bostad är bostadsrätt som vi äger hälften var. Makan har bestämt sig att flytta till Finland men har inte hunnit skaffa sig en bostad där, vilket hon räknar med att det tar ca 4-5 månader. Avgiften i nuvarande bostad är för hög för henne ensam att betala. När är det mest rätt(vist) för båda att ansöka om skilsmässan med tanke på att försäljning och flytten till Finland kommer att kosta på i både arbete och pengar. Dessutom är frun sjuk i många olika sjukdomar som gör att hon klarar inte dessa tunga jobb ensam. Vi har inga skulder. Vi har bankmedel tillsammans ca 250 000 kr. Lägenhetens troliga värde är ca 700 000 kr.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att varje make efter en äktenskapsskillnad svarar för sin egen försörjning, vilket framgår av 6 kap. 7 § första stycket äktenskapsbalk (1987:230 (ÄktB)). Det innebär att varje make efter äktenskapsskillnaden inte längre är skyldig att tillskjuta pengar till den andre maken i den mån den andre maken inte klarar av att bidra till sina egna personliga behov eller till de betalningar som denne har tagit på sig för familjens underhåll. Med andra ord finns det som utgångspunkt ingen skyldighet för dig att betala hälften av bostadsrätten, såvida ni inte har särskilt avtalat om detta.

Möjligen så kan du göras skyldig att betala underhållsbidrag till din fru under en övergångstid, förutsatt att hon anses vara i behov av det. Detta bedöms utifrån vad som är skäligt med hänsyn till era förmågor och övriga omständigheter (6 kap. 7 § andra stycket ÄktB). Detta är dock en undantagsbestämmelse som tillämpas restriktivt, framförallt reserverad för de situationer vari den ekonomiskt svagare maken behöver stöd för att genomgå utbildning och omskolning i syfte att skaffa förvärvsarbete och förbättra inkomsterna.

Den kvarboende ska betala ersättning för nyttjande av bostaden

I de fall den ene maken bor kvar i den gemensamma bostaden är utgångspunkten att den andre maken ska få skälig ersättning för nyttjandet. Vad som är "skälig ersättning" bedöms från fall till fall och behöver alltså inte nödvändigtvis innebära att den kvarboende maken ska betala hela boendekostnaden. Kostnader för försäljning av bostaden (t.ex. flyttstädning och eventuella kostnader för besiktning) ska fördelas mellan makarna efter förmåga.

Ingen make ska få göra en obehörig vinst

I rättsfallet NJA 2006 s. 206(som förvisso gällde mellan två sambor) uttalade Högsta domstolen att ingen make ska få göra en obehörig vinst på den andres bekostnad i de fall en gemensamt ägd bostad ska säljas och enbart den ene maken bor kvar. Obehörig vinst innebär kort förklarat att ingen ska få behålla en vinst som har erhållits utan stöd i lag eller avtal, om detta sker på bekostnad av någon annan. Den make som ensam bor kvar i bostaden ska alltså inte kunna få halva boendekostnaden betald. Om den andre maken frivilligt har flyttat från bostaden utgör däremot inte en betalning av halva boendekostnaden en obehörig vinst (Göta hovrätts dom i mål T 2401-14, 2015-02-27).

Bedömningen i ert fall

Vad ingår i en bodelning?

I en bodelning ingår makars så kallade giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods definieras i 7 kap. 1-2 §§ ÄktB och utgör all egendom som inte är enskild egendom. Bodelningen görs med utgångspunkt i makarnas egendomsförhållanden den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, d.v.s. den dag då pappren kommit in till tingsrätten. Det tycks inte som att ni innehar enskild egendom, utan all egendom ska ingå i bodelningen. Ni ska alltså dela på de 250 000 SEK och 700 000 SEK. Vilken tidpunkt ni ansöker om skilsmässa bör inte ha någon avgörande betydelse i detta fall. Detta dels eftersom du erhållit en ny lägenhet, vilket medför att du står med kostnader. Eftersom du ska flytta in i den innan din fru kan flytta till Finland, kommer tidpunkten för skilsmässoansökan alltså inte ha en avgörande betydelse.

Beträffande kostnaderna för bostadsrätten och vad som är mest rättvist, är det min uppfattning att ni istället bör komma överens om en rimlig fördelning. Exempelvis kan ni ansöka om skilsmässa den 1/1-2019, varpå din fru får nyttja vissa medel av de 250 000 SEK. Vid tidpunkten för bodelning kan ni därefter jämka den egendom hon ska tilldelas, det vill säga, reducera den med de medel hon erhållit för att betala avgiften för bostadsrätten. Alternativt kan du fortsättningsvis betala halva avgiften och eftersom du flyttat frivilligt kommer hon inte anses ha gjort en obehörig vinst och ni kommer dela lika på all egendom vid bodelningen. I detta senare alternativ kan ni även komma överens om att du ska få viss mer egendom vid bodelningen, eftersom du betalat halva avgiften för bostadsrätten. Det är alltså inte tidpunkten för ansökan som är avgörande, utan istället den överenskommelse ni träffar avseende uppdelningen av egendomen.

Jag kommer att ringa dig måndag den 26:e november ca kl. 17.00. Om tiden inte passar kan du mejla mig på pontus.schenkel@lawline.se. Jag föreslår att vi under samtalet utreder saken mer ingående.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus SchenkelRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”