Vems blir vårdnadshavare till barnet om en förälder dör under pågående LVU?

2018-10-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vems blir barnet om en förälder dör under pågående LVU? Om föräldern har enskild vårdnaden. Pappan vill fortsätta vara distanspappa, alltså ej ha vårdnaden. Mamman har en syster med familj som försökt adoptera barnet men socialnämnden motsatte sig detta. Systern med familj är en helt vanlig familj med stort hus och två fina tonårsbarn. Kan barnet fortsätta vara i socialnämndens tvångsvård trots att han bara vill komma till sin familj snarast. Barnet är inte alls besvärligt och aggressivt utan har bara autism och behöver lugn och ro. Tacksam för svar.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din viktiga fråga

Vårdnad och tillsyn över barn regleras i Föräldrabalken (1949:381), FB

Om en förälder som har ensam vårdnad av ett barn dör så anförtror rätten vanligtvis vårdnaden av barnet i första hand till den efterlevande föräldern, i detta fall barnets pappa. Det förutsätter att han kan anses vara lämplig med utgångspunkt i barnets bästa. Är så inte fallet, ska en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses, enligt 6 kap 9 § FB. Vid bedömning om den efterlevande föräldern ska få vårdnaden så ska man ta hänsyn till barnets relation till föräldern men också dess relation till någon annan vuxen. Har denna förälder inte visat något intresse för sitt barn kan det dock för barnet vara en lämpligare lösning att vårdnaden anförtros åt en eller två särskilt förordnade förmyndare. Detsamma gäller om barnet och den andra föräldern endast har haft en sporadisk kontakt med varandra och barnet har funnit en trygghet och gemenskap hos någon annan som är beredd att ta på sig ansvaret som vårdnadshavare. Det kan då vara lämpligare att denne anförtros vårdnaden. Domstolar har enligt tidigare domar varit ovilliga att göra stora ingripanden i barns liv och betonar att kontinuitet är viktigt.

Jag rekommenderar till varje ensam vårdnadshavare att skriva in en önskan, i sitt testamente, om vem de önskar att rätten ska utse som vårdnadshavare i det fall det skulle hända dem något. I 10a § 4 st. FB finns det en regel som säger att domstolen ska ta hänsyn till döda föräldrars önskemål när de utser en vårdnadshavare. Regeln tar visserligen sikte på situationen när båda föräldrarna avlidit men domstolen kan eventuellt ändå ta med en sådan åsikt i den bedömning som görs när de ska besluta om vårdnaden.

Ett barn som omhändertagits och placerats i ett familjehem skulle sannolikt få stanna kvar där, om det har fungerat bra i det hemmet, i det fall dennes förälder dör, och den andre vårdnadshavaren inte kan anses lämplig. Godkänner familjehemmet att blir särskilt förordnad vårdnadshavare åt barnet och denne vill bo kvar så skulle förmodligen domstolen anse att det var det bästa för barnet.

Det finns naturligtvis en möjlighet för anhöriga att ansöka om vårdnaden och vid ett fall kring LVU ter det sig lite ovisst hur domstolen skulle resonera. Utfallet av LVU-utredningen kan ha stor inverkan på hur myndigheten beslutar kring barnet. Det är svårt att säga vilket som skulle väga tyngst, och vilka motiv som ligger bakom socialtjänstens beslut.

Jennie Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3296)
2019-03-22 How do you choose spot of ash scattering when relatives to the deceased cannot agree?
2019-03-16 Juridiskt föräldraskap vid assisterad befruktning
2019-03-15 Får min vårdnadshavare ta pengar ifrån mitt sparkonto?
2019-03-15 Öppning och förstörande av testamente

Alla besvarade frågor (66984)