Vem ska ansvara för kostnader som uppkommer vid fel i tjänst?

FRÅGA
Hej, vi är ett litet företag som levererar bl.a. målade luckor. Det är ett separat företag som målar våra produkter. Nu är det så att flera kunder har reklamerat sina luckor eftersom färg inte håller, dvs. den spricker, flakar, släpper osv. Ett dåligt jobb från måleriet. Måleriet målar dem igen med ny färg (och jag hoppas att den håller) men vill inte betala för extra fraktkostnader som vi har (tur + retur) för att hämta och skicka ut igen. Alltså vem ska ta alla extra transportkostnader till följa av detta reklamationsjobb ?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Er fråga rör ett tjänsteförhållande mellan två näringsidkare. Eftersom att det inte finns någon uttrycklig lag som reglerar köp av tjänst mellan två näringsidkare, blir avtalet mellan er avgörande. I det fall avtalet inte reglerar en viss situation kan köplagen och konsumenttjänstlagen användas som vägledning. Detta ska dock göras med stor försiktighet då köplagen egentligen bara är tillämplig vid köp av lös egendom och konsumenttjänstlagen syftar till att skydda konsumenten.

Vem ansvarar för kostnader vid fel i tjänsten?

Det kan först och främst konstateras att det verkar som att ert företag och måleriet har klargjort att det har förelegat ett fel i tjänsten och att måleriet åtagit sig att avhjälpa felet. Frågan är om era kostnader som uppkommit i samband med reklamationen ska åläggas måleriet.

Som nämnt är avtalet mellan ert företag och måleriet avgörande, och om avtalet reglerar vad som gäller avseende kostnader vid fel i tjänst så gäller det. Om avtalet inte ger oss något svar får vi ta vägledning från köplagen och konsumenttjänstlagen. Jag kommer att utgå från att ert avtal inte reglerar vem som ansvarar för kostnader vid fel i tjänst samt vilka kostnader som ska innefattas i ansvaret. Jag kommer i det följande att beskriva hur kostnadssituationen kan lösas genom vägledning av köplagen och konsumenttjänstlagen.

Hur löses situationen enligt köplagen och konsumenttjänstlagen?

Enligt 40 § köplagen har köparen rätt till ersättning för den skada han lider genom att varan är felaktig, dock med det undantaget att felet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll (se 27 § köplagen för undantaget). Denna paragraf kan liknas vid 31 § konsumenttjänstlagen som i stora drag föreskriver samma sak.

Enligt 67 § köplagen omfattar skadestånd på grund av avtalsbrott ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet. Konsumenttjänstlagen föreskriver inte i detalj vad ersättningen för skada ska innefatta.

Vad innebär detta i ert fall?

Vi kan ta vägledning av de lagrum som nu har nämnts. Måleriets utförda tjänst har varit felaktig, vilket har lett till ekonomisk skada. Jag utgår från att den felaktiga tjänsten har legat inom måleriets kontroll. Den skada som nu avses är kostnader för att transportera varorna till måleriet. Detta är kostnader som har uppkommit enbart till följd av att tjänsten har varit felaktig och den ekonomiska skadans art skulle därmed troligen grunda skadeståndsansvar enligt köplagen och konsumenttjänstlagen.

Sammanfattning

I svensk rätt finns ingen lag som reglerar tjänsteförhållanden mellan näringsidkare, vilket innebär att särskild vikt läggs vid avtalet. Om avtalet inte ger ett svar på en uppkommen situation kan vägledning tas från exempelvis köplagen och konsumenttjänstlagen. Detta ska göras med försiktighet. Genom att ta vägledning av nämnda lagar framstår det dock som rimligt att ert företag har rätt att begära att måleriet ersätter er för transportkostnaderna.

Jag hoppas att det var svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,
Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll