FrågaARKIVÖvrigt28/11/2023

Vem kan utses som granskare av framtidsfullmakt?

Hej. Jag ämnar skriva en framtidsfullmakt för mig och frun(barnen) och har en fråga ang. granskaren. Kan jag o frun granska varandra. Kan barnen till- sammans granska mig och frun. Är det tvingande att granska en gång per år, eller måste det uppstå oegentligheter. Tacksam om ni kan förklara för mig hur det fungerar. 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga utgår jag från Lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Jag kommer först att förklara i korthet hur en framtidsfullmakt fungerar och upprättas för att sedan besvara din fråga.

Allmänt om framtidsfullmakt

Till att börja med så ämnar en framtidsfullmakt  att ge rätten till fullmaktshavaren att företräda fullmaktsgivaren när han inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Det kan vara på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande varaktigt förhållande. Detta framkommer av 1§.

Vidare får en framtidsfullmakt omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter (2§).


Upprättandet av framtidsfullmakt

Upprättandet av en framtidsfullmakt ska vara skriflig och bevittnas av två vittnen i samtidig närvaro. Vittnena ska ha kännedom om att det rör sig om en framtidsfullmakt (4§). Paragrafen hänvisar till 10 kap 2 och 4 §§ Ärvdabalken. Där framgår bl.a. att den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen inte får vara testamentsvittne. Inte heller testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon får vara vittne. 


Granskning av framtidsfullmakt

Om fullmaktsgivaren vill det, får han utse någon som ska granska fullmaktshavarens verksamhet (23§). Eftersom det i lagtexten står "får" är det frivilligt att utse en granskare. Det är med andra ord inte ett krav utan en möjlighet om så önskas. Om granskaren begär det, ska fullmaktshavaren lämna redovisning för sitt uppdrag.

Om en granskare inte har utsetts kan fullmaktsgivarens make eller sambo eller närmaste släktingar begära att fullmaktshavaren ska lämna redovisning för sitt uppdrag. Redovisning behöver inte lämnas oftare än en gång per år (24§).


Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att för upprättandet av framtidsfullmakt så kan inte din fru eller dina barn vara vittne. Däremot står det ingenting i lagen om vem som får vara granskare. Det innebär att i princip vem som helst får vara granskare. Det är inte heller ett krav på att ha en granskare, utan ses som en möjlighet. Din fru kan därmed vara granskare för dig och vice versa, precis som dina barn. Det finns inget hinder för att utse dem till granskare utan hindret är att de inte får vara vittne vid upprättandet av fullmakten. Det står inte heller någonting om hur ofta fullmakten ska granskas men i 24§ står det att redovisning inte behöver lämnas oftare än en gång per år. Därför skulle jag tolka det som klokt att granska fullmakten en gång per år eftersom det finns ett syfte med att ha utsett en granskare. 


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Med vänlig hälsning, 

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arkiv och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000