FrågaARKIVÖvrigt04/02/2024

Överprövning hos Åklagarmyndigheten

3 hästar hade rymt och en tjej hade hittat dom och börjat leda hem dom igen cirka kl 6 på morgon. En bilförare kommer och krockar med en av hästarna som bryter benet. Föraren lämnar platsen men ringer in 1-2 timmar senare och anmäler olyckan. Dock lämnade han en förstörd/chockad tjej som nu ensam efter en mörk, hal, kurvig och hyfsat trafikerad skogsbilväg (personbilar och lastbilar) med 3 hästar varav en ligger med brutet ben mitt i vägen. Han stannade inte och hjälpte henne, eller gjorde något för att förhindra att hon själv inte skulle bli påkörd under tiden. Utan hon fick sitta där ensam i mörkret och hoppas på att inga fler bilar skulle hinna komma, innan hjälp var på plats. Polisen la ner ärendet då dom inte anser att det var ett brott (smitning) då han anmälde in olyckan senare. Men de måste väll va ett brott att lämna någon chockad och ensam i dom förhållanden som var, i en situation/olycka som han orsakat utan att göra något för att förhindra ytterligare olycka? Värt att nämna är att 2 bilar till var bakom och såg olyckan inträffa, men också valde att dra därifrån. Hur kan vi ta detta vidare för att få till en anmälan som kan leda till någon typ av konsekvens för föraren? Då som sagt polisen inte anser det vara en smitning och la ner ärendet. Våran stallkompis hade kunnat bli påkörd och dö, och dom/den inte gjorde nånting för att hjälpa till eller förhindra ytterligare en olycka.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är rättegångsbalken (RB).


I 23 kap. 4 § 2 st. RB sägs i bestämmelsens sista mening att om det inte längre finns anledning att fullfölja förundersökningen ska den läggas ned. Vidare anges i 23 kap. 4 a § 1 st. RB att en förundersökning vidare får läggas ned 1. om fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimligt förhållande till sakens betydelse och det dessutom kan antas att brottets straffvärde inte överstiger fängelse i tre månader, eller 2. om det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av bestämmelser om åtalsunderlåtelse i 20 kap. RB eller om särskild åtalsprövning samt något väsentligt allmänt eller enskilt intresse inte åsidosätts genom att förundersökningen läggs ned.


När det gäller det förra stadgandet, dvs. 23 kap. 4 § 2 st. RB uttalas i lagkommentaren till rättegångsbalken bl.a. att skäl till att en förundersökning inte längre bör fullföljas kan vara att det saknas spår efter gärningspersonen eller att den misstänkte har avvikit. Vidare sägs att om det visar sig att den påstådda gärningen inte är brottslig eller att gärningspersonen var under 15 år vid brottet eller att denne har avlidit ska förundersökningen inte heller fullföljas. Därutöver anges i samma lagkommentar att om brottet har begåtts av en utlänning som har hunnit lämna landet kan vara ett annat skäl för nedläggning vari det hänvisas till ett äldre beslut från Justitieombudsmannen (JO), se JO 1980/81 s. 117. Men inget av detta verkar ju aktualiseras i det här fallet. Exakt på vilken grund polisen valde att lägga ner förundersökningen känner jag inte till, men gissningsvis och mot bakgrund av ovanstående skedde det med stöd av 23 kap. 4 a § RB.


Polisens beslut att lägga ner förundersökningen kan inte överklagas. Däremot kan du begära en överprövning (vilket är en slags omprövning) hos Åklagarmyndigheten och den här överprövningsrätten härleds ur 7 kap. 5 § RB. Av den nyssnämnda bestämmelsen följer att Riksåklagaren, överåklagare och vice överåklagare får överta uppgifter som ska utföras av lägre åklagare. Med detta menas helt enkelt att en överordnad åklagare har rätt att på begäran eller på eget initiativ ta upp ett åklagarbeslut till förnyad prövning, vilket i praktiken innebär att den som inte är nöjd med ett sådant beslut kan vända sig till en överåklagare. Överåklagarens beslut kan sedan överprövas av Riksåklagaren, men dennes beslut kan emellertid inte hänskjutas vidare. Notera också att det här överprövningsförfarandet inte är lagreglerat, men Riksdagen har tagit ställning till principerna, se prop. 1984/85:100 bil. 4 s. 69. Här hittar du mer information om vad som gäller vid överprövning samt den blankett som ska användas vid en ansökan.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arkiv och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000