Vem har upphovsrätten till en intervju?

Hej,

Min mor utförde för många år sedan ett antal intervjuer med äldre människor i vår hembygd. Dessa spelades in på kassettband. Dessa intervjuer fick ligga till grund för en bok som publicerades efter intervjuerna gjordes. Min mor är nu död sedan över 10 år och min syster har hittat de gamla inspelningarna och har nu digitaliserat dessa. Hon önskar sprida dessa intervjuer och vill därför sälja dessa till självkostnadspris (få täckning för utrustning och material). Intervjuobjekten är såvitt jag vet alla döda. Jag känner inte till om någon upphovsrättsöverlåtelse gjordes i samband med intervjuerna, men de intervjuade var säkerligen helt på det klara över att en bok skulle pupliceras. Frågan är om min syster har rätt att sälja kopior på dessa inspelningar? Vem har upphovsrätten / Copyright till dessa?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga måste vi för det första reda ut vad upphovsrätten innebär och vem som är upphovsman till inspelningarna.

Vad innebär upphovsrätten?

Regler om upphovsrätt finner du i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). För att en skapelse ska skyddas av upphovsrätt måste skapelsen ha en viss verkshöjd. Kravet på verkshöjd är ställt lågt och betyder att skapelsen ska ha ett visst mått av originalitet och särprägel. De intervjuer som vi talar om här bör anses som verk i lagens mening.

Upphovsrätten innebär en ensamrätt för upphovsmannen att förfoga över verket genom att framställa exemplar och tillgängliggöra det för allmänheten (2 § URL). Upphovsrätten gäller 70 år efter upphovsmannens död eller, om det är fråga om en gemensam upphovsrätt, till den sist avlidne upphovsmannens dödsår.

Vem kan vara upphovsman?

Upphovsrätten tillkommer automatiskt den som skapar ett verk (1 § URL). Ett verk kan emellertid ha flera upphovsmän. Om upphovsmännens bidrag inte kan särskiljas från varandra så att de utgör självständiga verk, tillkommer upphovsrätten dem gemensamt (6 § URL). I sådana fall förfogar varje upphovsman över sin andel av verket och kan på egen hand ingripa mot intrång i upphovsrätten.

När det gäller en intervju kan det upplevas lite knepigt att avgöra vem som är upphovsman, då både intervjuaren och intervjuobjektet bidrar till innehållet. På samma sätt som att personen en konstnär målar av inte är upphovsman till målningen, bör upphovsmannen i detta fall vara er intervjuaren (dvs er mamma). Det bör särskilt gälla om hon som intervjuare utfört planerings- och utformningsarbetet, medan i det fallet att den intervjuade själv skrivit eller dikterat intervjun är det i stället denne som får rätten (se NJA 1996 s. 712).

Sammanfattning

Det bör enligt min mening vara så att er mamma ska anses som upphovsman till intervjuerna. När upphovsmannen avlider är det dennes arvingar eller testamentstagare som övertar rättigheterna. Upphovsrätten följer nämligen de vanliga reglerna om bodelning, arv och testamente. Utifrån din fråga kan jag däremot inte avgöra om ni fått ärva rättigheterna. Förutsatt att inget testamente upprättats där rättigheterna tillskrivs någon annan, att de inte tillkommit en efterlevande make/maka samt att ni är de enda bröstarvingarna till er mamma, tillkommer upphovsrätten till verket er med hälften vardera.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Simon WikströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”