Vem har rätt att bestämma vart barnet ska bo?

2020-11-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, min man har en 13 årig dotter som nu valt att bo här på heltid och hos sin mamma varannan helg. Beslutet är tagit pga av modern inte kan garantera att köra dottern till busshållplatsen som sedan går till skolan därför hon lider av migrän och äter mediciner som gör att hon inte kan garantera att köra bil varje dag. Nu när barnet själv verkligen vill bo här och allt blivit bestämt har modern helt plötsligt ändrat sig och skuldbelägger barnet med allt. Får vi göra så här? Det är barnets vilja och bäst för barnet men är det juridiskt rätt. Man grubblar nu när allt blivit bestämma men modern ändrat sig och smutskastar fadern för beslutet. Hur ska man göra i detta nu blir barnen lidande av moderns uppförande.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du, din man och dottern mot moderns vilja får bestämma vilka dagar dottern ska bo hos er respektive hos modern. I mitt svar utgår jag ifrån att mamman och pappan har delad vårdnad över dottern och att denna fråga handlar om boendet. Regler om boende hittas i 6 kap föräldrabalken. I mitt svar ska jag först redogöra för reglerna kring bestämmande av boende, för att sedan gå in på vad som gäller i ert fall.

Barnets boende
Inledningsvis kan sägas att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap 2 a § föräldrabalken). Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet är barnets behov av en nära och god kontakt med föräldrar viktigt. Hänsyn ska också tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Det innebär att hänsyn ska tas till vart dottern vill bo. Det är dock vårdnadshavarna som tillsammans bestämmer i frågor om umgänge och boende.

Vid gemensam vårdnad måste föräldrarna vara eniga om vem av föräldrarna som barnet ska bo hos. Ingen av dem ges något företräde när det gäller att bestämma över barnets boende. Hur många dagar dottern ska bo hos er respektive hos mamman kan ni bestämmas på tre sätt (6 kap 14 a § föräldrabalken).

- Det första alternativet är att ni har en muntlig överenskommelse gällande vilka dagar dottern ska bo hos vem, d.v.s. att dotterns vårdnadshavare kommer överens tillsammans.


- Det andra alternativet är att vårdnadshavarna avtalar om barnets boende. Ett sådant avtal blir giltigt om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det.

- Det tredje alternativet är att vända sig till domstolen. Domstolen får då bestämma vem av föräldrarna som barnet ska bo tillsammans med. Ett beslut om boende kan bli aktuellt när föräldrarna som har gemensam vårdnad om barnet inte kan enas om var barnet ska bo eller när föräldrarna vill få sin överenskommelse om boende fastställd av domstolen.


Det går alltså att bestämma vart dottern ska bo genom en egen överenskommelse, ett skriftligt avtal som godkänns av socialnämnden eller genom ett domstolsbeslut.


Vad gäller i ert fall?
Frågor om vilka dagar barnet ska bo hos vilken förälder ska bestämmas gemensamt av vårdnadshavarna. Dotterns mamma och pappa måste vara överens. Att dottern ska bo varannan helg hos mamman och heltid hos er är alltså inget som kan bestämmas ensidigt av dottern och pappan. Om det inte går att komma överens så kan ni vända er till domstolen som får fatta ett beslut. Domstolen kommer då att fatta ett beslut utifrån vad som är barnets bästa. Hänsyn tas då både till vart dottern vill bo samt att det är viktigt att ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3606)
2021-04-22 Arv och testamente
2021-04-18 Ofullständig fråga
2021-04-14 Om man säljer enskild egendom blir pengarna man får enskild egendom?
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?

Alla besvarade frågor (91430)