Vem av samborna har rätt till att behålla hyresrätten vid en separation om de har gemensamma barn?

FRÅGA
Två personer som är sambos i en hyresrätt, de har en gemensam dotter tillsammans. De har bestämt att separera. Efter separationen skall den gemensamma dottern bo mesta tiden med sin far. Enligt vilka regler samt vilken lag kan det avgöras om vem av föräldrarna får behålla lägenheten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om sambos finns i sambolagen (SamboL).

Av din fråga så framgår det inte om de två personerna införskaffade sig hyresrätten i syfte att de skulle bo där tillsammans, eller om en av de två personerna hade hyresrätten innan den andra personen flyttade in. Det får en viss betydelse i svaret på din fråga och därmed kommer jag redogöra för båda alternativen i mitt svar.

Samboegendom

Ifall de två personerna skaffade hyresrätten i syfte att de skulle bo där tillsammans, så utgör hyresrätten samboegendom (SamboL 3 §). Detta eftersom hyresrätten då utgör parets gemensamma bostad (SamboL 5 § första stycket 3 p.).

Om en av de två personerna hade hyresrätten sedan innan, och att den andra personen flyttade in vid ett senare tillfälle så tyder detta på att hyresrätten inte förvärvades för gemensam användning och då utgör inte heller hyresrätten samboegendom. Det ska dock poängteras att även om bara den ena personen står på hyreskontraktet så bör hyresrätten ändå anses vara samboegendom om personen skaffade hyresrätten i syfte att de två personerna skulle bo där tillsammans.

Bodelning (om hyresrätten inte är samboegendom)

Om någon av samborna begär det så ska en bodelning genomföras vid separationen (SamboL 8 §). En bodelning är alltså inte obligatoriskt när ett samboförhållande upphör. Ett samboförhållande upphör bland annat om samborna separerar med varandra (SamboL 2 § första stycket 2 p.). Ifall någon av personerna begär en bodelning, så är det samboegendomen som ska ingå i bodelningen.

Samboegendomen ska fördelas mellan samborna vid en bodelning (SamboL 16 § första stycket). Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott (SamboL 16 § andra stycket). Det anges även att en förutsättning för att en sambo ska få ta över en bostad eller bohag som tillhör den andra sambon (dvs. att hyresrätten står på den andra sambon men att hyresrätten ändå är införskaffad för ett gemensamt syfte), är att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt.

Den sambo som anses ha störst behov av bostaden har alltså rätt till den mot avräkning. Eftersom det däremot rör sig om en hyresrätt som normalt inte anses ha ett värde så bör det dock inte ske någon avräkning och den andra sambon som inte får hyresrätten får då ingen ersättning. Detta hänger ihop med att det är straffbart att villkora om en ersättning vid övertagande av en hyresrätt (jordabalken 12 kap. 65 §).

En faktor som beaktas vid bedömningen av vem som har störst behov av bostaden är om samborna har gemensamma barn som ska bo hos ena föräldern. Det ska dock göras en helhetsbedömning och ekonomi samt möjligheten att få en annan bostad spelar också in. Eftersom du skriver att den gemensamma dottern främst ska bo med sin far, så bör dock fadern anses vara den som har det största behovet av hyresrätten. Om modern inte har någon annan egendom än den som ingår i bodelningen, så kan det dock anses vara oskäligt om fadern tar över hyresrätten om det är modern som står på hyresrätten. Det ska dock göras en helhetsbedömning, men fadern bör anses ha rätt till hyresrätten.

Övertagande av hyresrätten (om hyresrätten inte är samboegendom)

Ifall hyresrätten inte är samboegendom så ska den inte ingå i bodelningen. Även om det är modern som står på hyresrätten och att hyresrätten inte skaffades i ett gemensamt syfte, så bör ändå fadern ha rätt att överta hyresrätten (SamboL 22 §).

Eftersom du skriver att det gemensamma barnet för det mesta ska bo hos sin far, så gäller samma som ovan att det är fadern som bäst behöver bostaden. Det behövs dock också göras en skälighetsbedömning som ovan.

Egentligen bör fadern betala ersättning till modern om han tar över hyresrätten, men detsamma gäller som ovan att en hyresrätt normalt inte anses ha ett värde i sig.

Sammanfattning

Oavsett om hyresrätten anses vara samboegendom eller inte, så gäller samma utgångspunkt att den som anses ha det största behovet av bostaden ska få behålla hyresrätten. I detta fall bör det anses att fadern har bäst behov av hyresrätten då dottern för det mesta ska bo hos honom.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2897)
2021-04-16 Vad utgör samboegendom och vad avses med "gemensam användning"?
2021-04-15 Delar vi 50/50 om jag och min sambo gör slut?
2021-04-14 Betalningsansvar för sambos skulder
2021-04-13 Orubbat bo för sambo

Alla besvarade frågor (91414)