Vårdnad och barnets rätt till umgänge.

2016-04-15 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min sambo och jag har skaffat barn genom IVF i Riga. Hon fick någon annans ägg och min sperma. Min sambo kan inte föda själv eftersom kvaliteten på hennes ägg är för dålig, därför skedde befruktningen med donerade ägg.Är min sambo barnets biologiska mor ändå? Eller är det enbart jag som är biologisk förälder eftersom det är mina spermier som befruktat äggen?Är vi båda barnets biologiska föräldrar?Vem har mer juridisk rätt att bestämma över frågor vi inte är överens?Om det skulle hända oss något, vem skulle ta hand om vårt barn? Min familj eller hennes?Jag vill åka och hälsa på min mor så hon får träffa sitt barnbarn, men det vill inte min sambo. Får jag åka ändå? Har hon rätt att vägra låta barnet åka med mig till Chile även om hon inte är den biologiska mamman?Om vi separerar så har vi båda två lika mycket rätt tiill vårt barn?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om moderskap regleras i 1 kap Föräldrabalken (FB), se här.

Bestämmelser om vårdnad finns reglerat i 6 kap Föräldrabalken (FB), se här.

Är min sambo barnets biologiska mor ändå?
Då din sambo föder ett barn som tillkommit genom ett ägg från en annan kvinna efter befruktning utanför kroppen har förts in i hennes kropp, skall hon anses som barnets moder enligt FB 1 kap 7 §. Din sambo är barnets biologiska moder medan kvinnan som donerat ägget är den genetiska modern.

Vem har mer juridisk rätt att bestämma över frågor vi inte är överens?
Då ni är sambos och inte gifta krävs att faderskapet fastställs genom faderskapsbekräftelse eller dom för att du ska anses var far till barnet, FB 1:4 och FB 1:5. Här utgår jag från att så har skett. Vid födseln är endast modern vårdnadshavare då ni är sambos och inte gifta, se FB 6:3 st. 1. Däremot kan ni få gemensam vårdnad genom registrering hos skatteverket, FB 6:4 st. 2 vilket jag även här utgår ifrån att ni har gjort.

Eftersom att ni båda är vårdnadshavare har ni båda lika mycket rätt som skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet, FB 6:11.

Om det skulle hända oss något, vem skulle ta hand om vårt barn? Min familj eller hennes?
I det fall en av er dör ska den andre förälderns ensam ha vårdnaden av barnet, FB 6:9. Om båda av er går bort, ska rätten på anmälan från socialnämnden anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Om ni har gett till känna vem ni önskar att ha till vårdnadshavare för ert barn om ni går bort, ska personen förordnas om det inte är olämpligt, FB 6:10 a st. 4.

Jag vill åka och hälsa på min mor så hon får träffa sitt barnbarn, men det vill inte min sambo. Får jag åka ändå? Har hon rätt att vägra låta barnet åka med mig till Chile även om hon inte är den biologiska mamman?
Eftersom att ni båda är vårdnadshavare har ni båda rätt att besluta i frågor som rör barnet. Ni ska även i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta hänsyn till barnets synpunkter och önskemål, FB 6:11 och FB 6:13 st.1. Däremot om mamman till barnet är frånvarande, sjuk eller av annan anledning förhindrad att ta beslut för barnens räkning kan den andre vårdnadshavaren bestämma. Däremot får inte vårdnadshavaren själv fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, FB 6:13 st.2. Detta förutsatt att barnets bästa inte uppenbarligen kräver det. Barnets bästa finns reglerat i FB 6:2 aoch ska alltid beaktas när beslut om barnet fattas. En resa till Chile är ett stort beslut och en god idé är att försöka hitta en lösning med din sambo än att åka utan att hon gett sitt samtycke.

Om vi separerar så har vi båda två lika mycket rätt till vårt barn?
Det är viktigt att poängtera att det är barnet som har rätt till umgänge med sina föräldrar och inte tvärtom. Som förälder har man varken en absolut rätt till umgänge med barnet eller skyldighet att umgås med sitt barn. Eftersom att jag utgår från att ni båda är barnets vårdnadshavare har ni däremot ett ansvar för barnet att se till att dess behov tillgodoses, FB 6:2 st. 2. Däribland ingår att tillgodose barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, och FB 6:2 a. Det är därmed upp till er hur ni vill göra vid en eventuell separation. Om ni vill dela rakt av på vårdnaden och ha barnet varannan vecka o.s.v.

Sammanfattning och råd
Sammanfattningsvis är din sambo som fött barnet, dess biologiska moder och blir vid födseln även barnets vårdnadshavare, FB 1:7 och FB 6:3. Eftersom att ni båda är vårdnadshavare har ni båda lika mycket rätt som skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet, FB 6:11. Om något skulle inträffa er ska rätten på anmälan från socialnämnden utse en eller två vårdnadshavare som ni har önskat, förutsatt att de inte är olämpligt, FB 6:10 a st. 4. Slutligen är det barnet som har rätt till umgänge med sina föräldrar och det är upp till er hur ni vill göra vid en eventuell separation.

Eftersom att ni båda är barnets vårdnadshavare är det viktigt att ni kommunicerar med varandra angående ingripande beslut som rör barnets framtid för att undvika eventuella konflikter. Viktigt är att ni utgår från barnets behov och barnets rätt till en god kontakt med båda sina föräldrar.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Emma Furwed
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3628)
2021-06-17 Godkänna barns flyttanmälan vid gemensam vårdnad
2021-06-16 Kan jag byta förskola utan den andra vårdnadshavarens tillåtelse?
2021-06-14 Har mor- och farförälder rätt till umgänge med sina barnbarn?
2021-06-10 Vilken förälder som betalar resorna vid umgänge med barnet

Alla besvarade frågor (93196)