Var regleras den straffrättsliga mängdreduktionen?

2019-11-01 i Påföljder
FRÅGA
Tomas Tobé skrev detta i Hela Gotland: "Idag har Sverige i stället ett närmast bakvänt system där den person som döms för flera brott i en och samma rättegång åtnjuter en så kallad mängdrabatt. Det betyder att det grövsta brottet straffas med hela straffvärdet medan det näst grövsta brottet endast straffas med hälften av straffvärdet och det därpå följande brottet endast med en tredjedel av straffvärdet"Var hittar han denna formel kring hur brotten straffas? (hälften, en tredjdel) Så är det ju inte formulerat i brottsbalken?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En särskild straffskala måste konstrueras då gärningsmannen dömts för mer än ett brott, eftersom huvudregeln är att en gemensam påföljd ska ådömas. I svensk rätt baseras mängdreduktionen du beskrivit ovan på den s.k. asperationsprincipen.

Principen innebär som du beskriver att det allvarligaste brottet får det högsta fängelsestraffvärdet, medan resterande brott reduceras i ordning efter brottens allvar (se t.ex. rättsfallen RH 2015:26, NJA 2008 s. 359 och NJA 2009 s. 485). Rättsprincipen är en slags oskriven regel och finns inte uttryckligt reglerad i lagtexten. Istället omnämns principen i rättspraxis. Asperationsprincipen ligger till grund för bl.a. brottsbalkens 26 kap. 2 § och 30 kap. 3 §.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll