Vår granne använder servitut på vår fastighet i annat syfte än servitutsavtalet. Vad kan vi göra åt detta?

2017-10-22 i Servitut
FRÅGA
Hej! Vi har upplåtit ett servitut till vår granne som ska användas som gångväg fram till en dörr. Grannen använder servitutet som förvaringsplats. Vi har sagt till flera ggr att det inte får vara en massa bråte där men han struntar i det. Har vi rätt att ta bråten o typ kasta det på tippen? Vi har även ett förråd som är byggt 1,5 meter från tomtgräns. På den 1,5 metern, alltså vår mark, parkerar han bilar och där är också en massa bråte. Vad har vi rätt att göra?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Servitutsavtal innebär att ägaren av en fastighet ges rätt att "i visst hänseende nyttja" eller att i visst hänseende ta i anspråk en annan fastighet. Detta tillåts endast om nyttjandet är ändamålsenligt, dvs om nyttan för den nyttjande fastigheten (den "härskande fastigheten") ska vara större än belastningen för den nyttjade fastigheten(den "tjänande fastigheten"). Denna bedömning ska göras objektivt. Detta regleras i jordabalken (JB) 14 kap. 1 §.


Servitutsupplåtelsen ska alltså tjäna ett specifikt syfte, vilket i ert fall innebär att det ska användas som en gångväg.


Vid brukandes av servitutet enligt avtalet ska ägaren av den härskande fastigheten inte betunga brukandet av den tjänande fastigheten mer än nödvändigt, se JB 14 kap. 6 §. Att er granne förvarar en massa bråte och parkerar bilar på er mark när syftet med servitutets syfte är att det ska nyttjas som gångväg låter som något typiskt betungande. Hade ni vetat om att er mark skulle utnyttjas för detta från början så hade ni troligtvis inte upplåtit servitutet från första början. Om er granne dessutom skadar fastigheten på detta sätt finns också en möjlighet att hålla denne straffrättsligt ansvarig för brottet skadegörelse eller åverkan, se brottsbalken 12 kap. 1 samt 2 §.


Er granne kan då också sägas ha överskridit sin rätt enligt servitutet och ska då förflytta bråten från er fastighet och hen kan även bli ersättningsskyldig för den eventuella skada som uppstår på fastigheten, se JB 14 kap. 7 §.

För att ni på grund av detta ska ha rätt att häva servitutavtalet krävs dock att er granne efter er tillsägelse fortfarande inte rättar sig och att detta avtalsbrott är av väsentlig betydelse, se JB 14 kap. 8 §. Termen väsentlig betydelse är ett juridiskt uttryck och innebär i princip att avtalsbrottet inte bara ska störa er som tjänande fastighet, utan avtalsbrottet ska för er del ha ganska vidgående konsekvenser. Exempelvis skulle ett avtalsbrott som innebär skada på er fastighet och därmed en minskning av fastighetens värde kunna ses som av väsentlig betydelse. Man kan alltså ganska förenklat säga att det ska röra sig om mer än ett störande moment.

Notera att detta dock inte ger er rätt att själva förflytta er grannes egendom från er tomt och slänga denna. Detta kan resultera i att ni gör er skyldiga till brott och kan bli ersättningsskyldiga.


Mitt råd till er är att ni meddelar er granne att vad hen gör inte omfattas av nyttjanderätten i servitutavtalet. Därför kan ni, om er granne inte självmant flyttar sin egendom från er tomt, hos kronofogdemyndigheten ansöka om särskild handräckning för att få den flyttad, se lag om betalningsföreläggande och handräckning 4 § 1 st 1 p. Detta eftersom er grannes förvaring av sin egendom på er tomt innebär att er besittning av er fastighet egenmäktigt har rubbats i dessa delar som denne ockuperar med sin egendom.


Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Har du någon annan fundering eller om någonting fortfarande är oklart kan du lägga fram detta i kommentarsfältet nedan.

Lucas Cyrén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (301)
2021-09-14 Vad får man göra på ett servitut?
2021-08-06 Finns det någon begränsning avseende omfattningen på ett servitut?
2021-07-28 Diverse frågor kopplade till servitut och dolt fel i fastighet
2021-07-23 Får vem som helst fritt passera över min tomt på en samfälldhetsväg?

Alla besvarade frågor (95865)