Val av påföljd utifrån ålder

2018-01-01 i Påföljder
FRÅGA
Om en person begår ett brott, då denne är sexton år, och långt senare blir påkommen och dömd för detta brottet. Hur blir det då om straffet normalt är ungdomsvård eller liknande?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om straffmätning och påföljdsval återfinns i sin helhet i brottsbalken (BrB).

Ungdomsvård

För att kunna dömas till ungdomsvård krävs det att gärningsmannen vid domen är under 21 år, vilket följer av 32 kap. 1 § BrB. Det innebär att någon som är 16 år när brottet begås, men döms först efter att denne fyllt 21 år inte kan dömas till ungdomsvård. Samma sak gäller för ungdomstjänst enligt 32 kap. 2 § BrB.

Om en person som är över 21 år vid lagföringen lider av en allvarlig psykisk störning kan denne istället överlämnas till rättspsykiatrisk vård enligt 31 kap. 3 § BrB. Vid tillämpning av den regeln krävs det inte att gärningsmannen begått gärningen under inflytande av störningen, utan det är tillräckligt att behovet av tvångsvård föreligger vid tiden för domen.

Sluten ungdomsvård

Avseende sluten ungdomsvård finns inte samma begränsning som nämnts ovan. Där styrs bedömningen istället av gärningstillfället. Enligt 32 kap. 5 § kan den som begått ett brott innan hen fyllt 18 år dömas till sluten ungdomsvård. Av bestämmelsen framgår dock att bland annat den tilltalades ålder kan vara en omständighet som talar emot en sådan påföljd. Det blir aktuellt om det förflutit så lång tid mellan brottet och lagföringen att den tilltalade inte längre åldersmässigt passar in i ett särskilt ungdomshem, utan påföljden istället bör bestämmas till fängelse. Den frågan diskuteras bland annat i NJA 2001 s. 913.

Åldersrabatt

Vad avser straffmätningen med hänsyn till åldern som regleras i 29 kap. 7 § BrB gäller åldern vid gärningstillfället. Det innebär att gärningen ska leda till ett lägre straff än normalt om gärningsmannen var under 21 år vid gärningstillfället, även om personen döms först långt senare.

Preskription

Det finns även en regel om allmän preskription för brott i 35 kap. 1 § BrB, vilket innebär att den misstänkte inte kan fällas för ansvar för brottet om för lång tid förflutit efter gärningstillfället. Preskriptionstiden styrs av brottets strafflängd enligt nedanstående:

Två år för brott som kan ge max ett års fängelse,
Fem år för brott som kan ge max två års fängelse,
Tio år för brott som kan ge max åtta års fängelse,
Femton år för brott som kan ge över åtta års fängelse,
Tjugofem år för brott som kan ge livstid.

Av 35 kap. 2 § BrB följer dock att mord, dråp, terroristbrott, folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser inte har någon preskriptionstid om det begåtts av något som fyllt 21 år. Preskriptionstiden räknas från den dag då brottet begåtts eller dagen då effekten av brottet inträffades.

Hoppas att det här besvarade din fråga!

Sara Nordekvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1634)
2022-01-19 Hur länge sitter man i fängelse vid 2,5 års utdömt straff?
2022-01-19 Hur länge sitter man i fängelse vid 1,5 års utdömt straff?
2022-01-16 Preskription av brott
2022-01-16 Kan man få ta en del av sitt fängelsestraff i fotboja ?

Alla besvarade frågor (98546)