Vad utgör en samfällighetsförening? Och hur skiljer sig denna från en ideell förening?

2020-09-14 i Föreningar
FRÅGA
Förening förvaltar bl a en strandplan med brygga och strandplan. Medlemmar är fastighetsägare inom två olika områden bildade 1934, gränsande till varandra med samma säljare. Då alla allmänningar ägs av det större områdets fastighetsägare hade säljaren som villkor i kontrakten att köparna gick med i en förening som bildades 1938. Stadgarna i föreningen anger att medlemskap är obligatoriskt för men begränsat till alla fastighetsägare inom de två områden som skapades 1934, att föreningen ska underhålla dessa områden och anläggningar på dem t.ex. sjöbod, att en styrelse ska väljas och att medlemmarna tar besluten. I övrigt innehåller stadgarna allt som krävs av en samfällighetsförening och den har också fungerat som en sådan.2019 registrerade vår ordförande föreningen som en ideell förening. Jag kan inte finna att vi passar in där!Som registrerad samfällighetsförening godkänns vi inte.Vad är vi? Inte ideell anser jag eftersom den är sluten. Varför får vi inte kalla oss samfällighetsförening? Vad ska vi kalla oss?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Inom ramen för den ifrågavarande samfällighetsföreningen förvaltas en strandplan med tillhörande brygga samt diverse mindre anläggningar såsom sjöbodar och annat dylikt. Stadgar är sedan länge antagna, en styrelse finns och såvitt jag förstår utövar medlemmarna sin bestämmanderätt på en föreningsstämma ("medlemmarna tar besluten"). Under 2019 omregistrerades emellertid samfälligheten av ordföranden och då till en ideell förening, vilket du sedermera har ställt dig mycket tveksam till. På grund av det inträffade undrar du nu huruvida föreningen verkligen är att betrakta som en ideell sådan. Din bedömning är att gemenskapen fortsatt bör anses utgöra en samfällighetsförening och du önskar därför att få veta om du har fog för din uppfattning. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.

Anläggningslagen (AL).

Lagen om förvaltning av samfälligheter (LOS).

Det ska i sammanhanget noteras att det inte finns någon central civilrättslig lagstiftning för ideella föreningar. Genom så kallade analogier kan dock viss vägledning stundtals hämtas ur lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen, EFL). I den fortsatta framställningen kommer en översiktlig genomgång av respektive föreningstyp först att ges för att därefter mynna i ut någon sorts rättslig slutsats. Du har också beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer naturligtvis ytterligare frågor att kunna ställas och likaledes kommer möjlighet till en mer djupgående diskussion att ges (om så önskas).

Vad är en ideell förening?

För att i någon mån kunna definiera vad som utgör en ideell förening kan illustrativt en avgränsning göras mot ekonomiska föreningar. I 1 kap. 4 § EFL sägs att en förening ska anses vara en ekonomisk förening om den har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i. Deltagandet kan ske som konsumenter eller andra förbrukare, som leverantörer, med egen arbetsinsats, genom begagnande av föreningens tjänster eller på något annat liknande sätt. Om en förening inte uppfyller rekvisiten enligt ovan är denna inte en ekonomisk förening och anses då istället per automatik utgöra en ideell sådan. Värt att notera är det räcker med att endast ett av ovanstående villkor saknas för att det ska röra sig om en ideell förening. På det här sättet kan tre huvudsakliga typer av ideella föreningar urskiljas;

1. Föreningar som genom icke-ekonomisk verksamhet främjar sina medlemmars ekonomiska intressen. Här återfinns bland annat fackliga organisationer, hyresgäströrelsen och olika slags branschorganisationer.

2. Föreningar som genom icke-ekonomisk verksamhet främjar ideella intressen. Exempel på föreningar som sorterar under den här kategorin är religiösa samfund, politiska partier, sällskapsföreningar och åtskilliga idrottsföreningar. Den här typen av föreningar benämns tämligen ofta som rent ideella.

3. Föreningar som genom ekonomisk verksamhet främjar ideella intressen, vilka exempelvis kan utgöras av hemslöjdsföreningar som idkar näring (bedriver rörelse) men för att inte förlora sin karaktär av ideell organisation inte främjar sina medlemmars ekonomiska intressen.

På grund av avsaknaden av relevant lagstiftning saknas uttryckliga bestämmelser på en rad övriga punkter gällande de ideella föreningarna. Men i rättspraxis (tidigare domstolsavgöranden) och i doktrin (rättsvetenskaplig litteratur) brukar anföras att en ideell förening blir en juridisk person redan då den bildas. Vidare fordras minst två medlemmar (alternativt möjligen tre eftersom man rimligen inte kan kräva ett större antal medlemmar än vad föreningslagen kräver för bildandet av en ekonomisk förening, 1 kap. 3 § EFL). Härutöver har det stipulerats att stadgar måste antas med erforderligt innehåll och att en styrelse behöver utses.

Vad är en samfällighetsförening?

Med samfällighet avses bland annat annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fastigheterna i en socken eller en samfällighet enligt anläggningslagen, 1 § 1 st. LOS. En samfällighet är således en sorts samverkan mellan flera fastigheter om något som är av väsentlig betydelse avseende bruket av fastigheten. Denna samverkan kan i förekommande fall anses vara så betydelsefull att den genom lantmätarens försorg (via en lantmäteriförrättning) till och med kan genomföras tvångsvis. Den vanligaste formen av samverkan härvidlag är genom en så kallad gemensamhetsanläggning, vilken enligt 1 § AL är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse. Exempel på det nu sagda kan vara lekplatser, tvättstugor, parkeringsytor och andra liknande objekt. Det ska också tilläggas att de fastigheter som har del i anläggningen får ett andelstal i denna och detta oaktat vem som äger den aktuella fastigheten. Detta innebär att den här typen av delägarrätter i princip alltid följer med fastigheten vid en eventuell överlåtelse, alltså vid en äganderättsövergång i samband med exempelvis ett köp. Enligt jordabalken (JB) utgör nämligen andelar i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar fastighetstillbehör till de deltagande fastigheterna, jfr 2 kap. 7 § 1 st. 2 p. JB. Jämte detta kan följande anföras. En samfällighetsförening är en sammanslutning som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter och vars medlemmar utgörs av delägarna i en samfällighet, vilket stadgas i 17 § LOS. En samfällighetsförenings ändamål är sedan att förvalta den samfällighet för vilken den har bildats, 18 § LOS, och bildandet sker genom att delägarna (ägarna till de deltagande fastigheterna) sammanträder och antar stadgar och utser en styrelse, 20 § LOS, för att slutligen registreras hos den statliga lantmäterimyndigheten (vilket inte behövs vid delägarförvaltade samfälligheter) och detta framgår av 25 § 1 st. LOS.

Den rättsliga bedömningen - Vad utgör ni för typ av förening?

Huruvida föreningen i fråga genom en lantmäteriförrättning har skapat en eller flera gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen eller att det på något annat sätt, exempelvis genom lagen om förvaltning av samfälligheter, har uppstått en samfällighet enligt någon av de inledande bestämmelserna till den sistnämnda lagen förtäljer inte riktigt den information som du har lämnat till oss. Men utifrån din ärendebeskrivning kan i vart fall följande konstateras. Stadgar och styrelse finns. Det fordras förvisso för såväl ideella föreningar som för samfällighetssammanslutningar. Men föreningen är enligt uppgift registrerad som en samfällighetsförening. Det torde tala för att detta även finns reglerat i stadgarna. Tidigare har påpekats att stadgarna måste ha ett erforderligt innehåll med vilket konkret menas att föremålet för föreningens verksamhet ska anges, det vill säga vad denna ska ägna sig åt för att främja det upptagna syftet ska tydligt framgå. Det finns med andra ord goda skäl att mycket noggrant studera de ifrågavarande stadgarna. Det finns dock enligt min mening ingenting som tyder på att ändamålet med föreningen skulle vara någonting annat än att förvalta strandplanen, bryggan och de olika sjöbodarna. Du uppger dessutom själv att "stadgarna innehåller allt som krävs av en samfällighetsförening och att den också har fungerat som en sådan".

Att ordföranden i fjol godtyckligt registrerade samfälligheten som en ideell förening väcker också lika många betänkligheter som det är anmärkningsvärt (om inte stadgarna mot all förmodan skulle tillåta detta). Till att börja med är detta obehövligt såvida föreningen inte tvunget önskar ett organisationsnummer alternativt har för avsikt att idka näring. I den förra situationen ska för övrigt Skatteverket kontaktas och i den senare måste Bolagsverket aviseras. Omregistreringen till en ideell förening borde vidare betyda att samfällighetsföreningen formellt har upplösts. Men det förutsätter antingen att den eller de samfälligheter som föreningen förvaltar har upphört eller att samtliga medlemmar samtycker till att upplösningen äger rum och att länsstyrelsen också medger att så får ske, vilket är lagstadgat och kommer till uttryck i 61 § LOS. Såvitt jag kan bedöma vittnar det nyss anförda om att detta är att betrakta som en väsentlig förändring, vilket enligt allmänna associationsrättsliga (föreningsrättsliga) principer kräver ett stämmobeslut. Vidare framstår det beslut om omregistrering som styrelsen, eller rättare sagt ordföranden, på eget bevåg fattade under 2019 som ett beslut som endast kan ske genom ändring av stadgarna eftersom det torde strida mot ändamålet med föreningen, vilket i sin tur utgör en fråga som otvetydigt och exklusivt behöver hänskjutas till föreningsstämman för behandling med en efterföljande votering.

Sammantaget och mot bakgrund av vad jag till dags dato känner till blir därför min bedömning att ni under alla omständigheter torde vara att betrakta som en samfällighetsförening. Annorlunda uttryckt: Du har således fog för din ovan beskrivna uppfattning.

Notis med anknytning till din ärendebeskrivning: Det ska förtydligas att en ideell förening i viss mån också kan vara en sluten församling. Att en sådan många gånger står öppen är inte synonymt med att alla fysiska personer som vill bli medlemmar alltid kommer att beviljas ett medlemskap. En ideell förening är inte sällan öppen endast för en viss krets av personer, vilket betyder att man i förekommande fall faktiskt kan nekas inträde till densamma under förutsättning att beslutet inte strider mot diskrimineringslagstiftningen. Detta är dock endast en parentes och får inte bäring på den rättsliga bedömningen i övrigt.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig imorgon tisdag den 15/9 kl 16.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (497)
2021-04-22 Kan vi som bostadsrättsförening säga upp ett servitut som belastar vår fastighet?
2021-04-18 Får stämmoprotokoll läggas upp på föreningens hemsida?
2021-04-14 Vem kan fatta beslut om installation av en hiss i en bostadsrättsförening?
2021-03-31 Motionsrätt ideell förening

Alla besvarade frågor (91439)