Vad utgör en grov misshandel? Hur påverkar det faktum att den tilltalade är 17 år påföljdsbestämningen?

2019-04-17 i Påföljder
FRÅGA
Vad blir det för straff om jag misshandlar någon så den får dubbelseende på ena ögat samt en fraktur på okbenet räknas det som grov misshandel, jag är även 17 år gör det att jag kommer dömas annorlunda?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om brott och påföljder finns i brottsbalken. I mitt svar kommer jag att redogöra för vad som beaktas vid bedömningen av om en gärning är att anse som en grov misshandel samt vad domstolen beaktar när straffet ska bestämmas i det fall den tilltalade är under 18 år. Eftersom domstolen avgör straffet baserat på omständigheterna i varje enskilt fall, är det svårt för mig att svara på exakt vilket straff som kan aktualiseras i det fall du beskriver.

Grov misshandel

I 3 kap. 5 § brottsbalken föreskrivs brottet misshandel: "Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader." Vidare framgår det av 3 kap. 6 § brottsbalken att om brott som avses i 5 § är att anse som grovt, döms personen ifråga för grov misshandel till fängelse i lägst ett år och sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det enligt bestämmelsen särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

För att bedöma om en gärning ska anses utgöra grov misshandel ska det alltså beaktas om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom. Med svår kroppsskada avses exempelvis förlust av syn eller ett annat svårt kroppsfel. Det faktum att den misshandlade personen du nämnder i din fråga drabbats av dubbelseende på ena ögat samt en fraktur på benet, kan tala för att gärningen ska betraktas som grov misshandel. Detta borde dock bero på hur svåra skadorna är rent fysiskt samt hur bestående dessa skador är. Domstolen ska göra en helhetsbedömning av ett flertal olika omständigheter. Som framgår av paragrafen så ska domstolen i bedömningen även beakta om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Påföljdsbestämningen när den tilltalade är under 18 år

Straffskalan för grov misshandel är fängelse lägst ett år och sex månader och högst sex år (3 kap. 6 § brottsbalken). När domstolen ska bestämma straffet ska domstolen beakta olika omständigheter som kan verka i skärpande eller förmildrande riktning (se 29 kap. 2-3 § brottsbalken). För personer under 21 år ska även personens ålder beaktas vid straffmätningen (29 kap. 7 § brottsbalken). Detta medför att domstolen kan döma till ett lindrigare straff än vad som föreskrivs i den specifika straffbestämmelsen. Detta brukar kallas för "ungdomsrabatt".

I 30. kap 5 § brottsbalken framgår vidare en stark presumtion, en stark utgångspunkt, för att inte döma personer under 18 år till fängelse. För detta krävs synnerliga skäl vilket innebär att det ska finnas mycket starka skäl för att döma till fängelse. Av samma bestämmelse framgår också att rätten i första hand ska välja sluten ungdomsvård i det fall det finns starka skäl för att frihetsberöva den tilltalade.

Sammanfattningsvis

När domstolen ska avgöra om en gärning ska klassificeras som en misshandel av normalgraden eller som en grov misshandel, ska en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter göras. Det är därför svårt för mig att utifrån de beskrivna omständigheterna spekulera i vad gärningen kan komma att klassificeras som. När domstolen ska bestämma vilket straff den tilltalade ska dömas till, ska domstolen beakta den tilltalades ålder i det fall denne är 17 år. Åldern har en förmildrande effekt på straffvärdet och det föreligger en mycket stark uppfattning om att personer under 18 år inte ska dömas till fängelse.

Vill du ha mer rådgivning?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1239)
2020-05-31 Vad händer med den villkorliga domen om man begår brott under prövotiden?
2020-05-31 Begå nytt brott under villkorlig dom
2020-05-31 Val av påföljd och straffmätning
2020-05-31 Vad för påföljd kan brotten vållande till kroppsskada samt grovt rattfylleri ge?

Alla besvarade frågor (80615)