Vad ska jag göra om jag tycker entreprenör begär för mycket betalt för markarbete och inte kan redovisa tider?

FRÅGA
Hej,jag har haft en entreprenör som gjort markarbeten på vår tomt.Jag fick en offert. Men enligt mig har inte varit här de timmar de offererade, dessutom gjorde vi visst arbete som var enkelt själva, efter samspråk med entreprenören.Nu har jag fått en faktura med timmar som jag tycker är för många. Han säger att han tappat bort lappen med tiderna och att jag ska lita på honom. De frågor jag ställer besvarar han ej. Vissa delar av arbetet kan inte ta den tiden de säger. Jag har frågat om han debiterar restiden men enligt honom gör han inte det.Jag har betalat fakturan men dragit ifrån 6 timmar (kanske borde varit flera).Hur gå vidare ? Han säger såklart att jag ska betala de 6 timmarna också.Jag tycker såklart att han ska visa tiderna och lämna svar på mina frågor. Jag har lite koll, men inte exakt eftersom jag inte var hemma hela tiden.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga är du och entreprenören oense om antalet nedlagda timmar för det arbete som utförts hos dig. Du har fått en faktura med, enligt dig, för många timmar. Entreprenören har sagt att han tappat bort lappen med tider och att du helt enkelt får lita på honom. De frågor du ställt har ej besvarats. Du har nu valt att betala fakturan men har dragit av sex timmar och undrar nu hur du ska gå vidare.

I nuläget kan du antingen betala de återstående sex timmarna, eller så får entreprenören kräva dig på dem. Entreprenören kan välja att skicka det till inkasso eller att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om du anser att eventuellt krav är felaktigt ska du skriftligen bestrida det till eventuellt inkassoföretag eller Kronofogden. Om så sker blir entreprenören tvungen att stämma dig för att få fastställt att du ska betala (entreprenören kan även välja att stämma dig direkt till domstol för ändamålet).

Om ärendet går till domstol blir det en fråga om vad som kan bevisas. Den lag som är tillämplig er emellan är konsumenttjänstlagen (KTjL) (jfr 1 § KTjL). Enligt 36 § KTjL ska konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt. I förarbetena till bestämmelsen framkommer tydligt att det är näringsidkaren som har bevisbördan i fråga om prisets skälighet. Det är näringsidkaren som ska kunna visa att det begära priset är skäligt med hänsyn till relevanta omständigheter (prop. 1984/85:110 s. 93 och 303). I ett rättsfall från 2016 (NJA 2016 s. 1011) uttalade domstolen att en redovisning som inte endast innehåller uppgifter om nedlagd tid utan också information om vilket arbete som har utförts är många gånger ett viktigt underlag för bedömningen av prisets skälighet. Även en mindre detaljerad redovisning kan vara av betydelse om den kan läsas tillsammans med ett skriftligt avtal, en offert eller någon annan dokumentation. En utgångspunkt är att underlaget bör göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning samt hur priset har beräknats. I det aktuella fallet blev domstolens bedömning att den av näringsidkaren åberopade tidsredovisningen varken i sig eller tillsammans med övrig bevisning gav någon klar bild av vilket arbete som utförts och hur tiden fördelats på olika arbetsuppgifter. Utredningen gav därför inte underlag för att bedöma huruvida det var befogat att lägga ned det antal timmar näringsidkaren krävde betalning för.

I ditt fall vet jag inte vad entreprenören kommer att anföra och om vederbörande kommer att stämma dig till domstol. Om du inte vill betala de återstående sex timmarna behöver du i princip inte göra något allt i nuläget. Det är nu upp till entreprenören att välja om den vill gå vidare med ärendet genom att skicka det till inkasso eller genom att ansöka om betalningsföreläggande. Om så sker, och du bestrider det, blir entreprenören i slutändan tvungen att gå till domstol för att (eventuellt) få betalt.

Om du får ett krav du vill bestrida och behöver hjälp, alternativt att du blir stämd till domstol, kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå hjälpa dig vidare. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?