FrågaAVTALSRÄTTAvtal25/02/2019

Vad krävs för bindande avtal och när får man ändra sig?

Hej! Min fråga gäller en avtalad försäljning av studieböcker. Jag och personen i fråga hade avtalat om försäljning av tre böcker för priset av 700kr. Överenskommelsen gjordes på gatan, och vi kom också överens om när överlämning och betalning skulle ske. När väl dagen kom frågade personen om hon bara kunde få köpa 2 av böckerna detta då kursen hon skulle använda denna oönskade boken snart skulle ta slut. Jag svarade att hon kunde få de 2 andra böckerna två för 500kr. Hon valde då att dra sig ur. Förutom det faktum att jag inte fick de någon av böckerna sålda så innebar det alltså att jag antagligen inte ska skulle få den oönskade boken såld alls denna termin. Vad gäller enligt här enligt avtalslagen? Finns det något bra sätt att driva småtvister som dessa?

Till saken hör att de inte verkar stå ord mot ord här, hennes invändningar verkar var att muntligt avtal inte skulle gälla, samt att hon ansåg sig har rätten att ändra sig.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Mitt svar kommer i huvudsak att bestå av två delar. Den första rör det rent teoretiska, nämligen frågan om vad lagen säger om en situation som den du beskriver. Den andra handlar om på vilka sätt teorin kan få genomslag rent praktiskt i en sån här situation.

När blir man bunden av ett avtal?

Huvudregeln enligt svensk avtalsrätt är att avtal kan ingås på vilket sätt som helst. Avtal kan ingås skriftligt, muntligt eller till och med i tysthet genom att två parter agerar utifrån en underförstådd överenskommelse. Endast i vissa undantagsfall finns det speciella formkrav för att avtalsbundenhet, exempelvis måste köp av fastigheter vara skriftliga och efter en lagändring för inte allt för länge sen gäller att avtal via telefonförsäljning måste bekräftas skriftligen. Ett vanligt köp mellan två privatpersoner omfattas dock inte av några specialregler och därför finns det ingenting som säger att ett muntligt avtal inte skulle vara giltigt.

För att ett avtal ska anses ingånget mellan två parter så gäller att dessa parter ska ha gett uttryck för samstämmiga viljeförklaringar. Man brukar prata om att den ena parten kommer med ett anbud. Om då den andra parten meddelar att anbudet accepteras så har ett avtal uppstått. Det väsentliga är att bägge parter har gett uttryck för en vilja att ett rättsförhållande av viss innebörd ska uppstå mellan parterna.

I ditt scenario har köpeobjektet, priset, och datumet för överlämnande diskuterats. Utan att själv ha hört överläggningarna kan jag inte med full säkerhet avgöra huruvida era diskussioner kan ha lett till avtalsbundenhet. Men om det är som du säger att ni var överens så ska detta som utgångspunkt räcka för att ett bindande avtal ska anses ha uppstått.

Har ett bindande avtal ingåtts så får detta inte frånträdas hur som helst. Den grundläggande principen om avtals giltighet är att den som ingår ett avtal inte hur som helst kan ändra sig, det kallas för pacta sunt servanda. Man har i princip bara rätt att frångå ett avtal om man har gjort ett förbehåll om detta innan man ingick avtalet. Utan ett sådant förbehåll så kan hon inte ändra sig utan att begå avtalsbrott och hon ska alltså enligt avtalet köpa dina böcker för 700 kr.

Hur blir det rent praktiskt?

Även om du har rätt i sak kan det bli svårt att rent faktiskt få rätt. Det yttersta medlet för att få någon att fullgöra sin del av ett avtal är att stämma in den personen inför domstol. Innan dess är det brukligt att åtminstone en kortare period försöka utöva påtryckningar genom att hota med att inleda en domstolsprocess om motparten inte lever upp till avtalet. Problemet i den här typen av situationer är att det kan vara svårt att motivera en domstolsprocess när man i praktiken bråkar om ett par hundra kronor. Det finns dock ingenting som i praktiken skulle stoppa en från att inleda en tvist i en domstol om ett sånt belopp.

När det handlar om tvister i den här storleksordningen kan det alltså vara svårt att ge det teoretiska fullt genomslag i praktiken. Även om ett bindande avtal egentligen har uppstått så kan ett avtalsbrott ofta gå ostraffat just för att det vore för omständigt att driva en process om kravet. Vill man ändå göra det finns dock möjligheten. En stämningsansökan hos tingsrätten kostar 900 kr, vilket man kan få ersatt av sin motpart om man vinner målet. Innan man lämnar in en sådan bör man dock försäkra sig om att man inte kan lösa saken med sin motpart på frivillig basis.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”