Vad krävs för att testamente ska vara ogiltigt?

2020-07-09 i Testamente
FRÅGA
Hej.Min bror avled i april 2020 och efterlämnade två testamenten.1. 1a testamentet är skrivet 7 november 2012. Där han testamenterar sin del av gemensam familjeegendom till vår syster. Och med möjlighet att i ett senare tillfälle ange vad som sker med övriga tillgångar.2. 2a testamentet är skrivet 3 augusti 2013. Där han kompletterar sitt testamente med att jag inte skall ärva honom till någon del.Min bror har sedan 20 år lidit av en djup depression som medfört att han inte helt kunnat ta vara på sig själv och sin omgivning. jag har under hela den tiden försökt att hjälpa honom med att motivera honom att söka hjälp för att kunna förbättra sitt uppkomna hälsotillstånd ( stor övervikt 160 kg med dito följdsjukdom diabetes hjärtproblem mm) Han vill inte hörsamma mitt välvilliga intresse utan snarare blivit bemöt med hat och återkommande dödshot. Vår familj har alltid levt nära varandra där vi delat en sommaregendom som vi fått i gåva av vår mor, och därför tvingats att samsas och fatta gemensamma beslut om skötsel och arbete, vilket pga hans tillstånd inte varit enkelt. Min syster och hennes mans roll har varit helt undfallande och mer inriktad på att underblåsa min brors konflikt med mig än att hjälpa honom att komma tillrätta. Testamentena är bevittnade av min syster goda vänner och grannar tillkallade av min syster. Under senaste åren har min bror blivit mer förtrolig där han har uttryckt sin tacksamhet men även uttryck ett ekonomiskt beroende av vår syster.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar det du skriver har din, nu avlidne, bror upprättat två testamenten. I det första testamentet testamenterar han sin del samägd familjeegendom till er syster. I testamentet skriver han att han i ett senare testamente ska ange vad som sker med övriga tillgångar. I det andra testamentet, skrivet knappt ett år senare, kompletterar han med att du inte ska ärva honom till någon del. Testamentena är bevittnade av er systers goda vänner samt grannar tillkallade av er syster. Det framgår inte i klartext exakt vad du undrar över, mitt antagande är därmed att du undrar om allt gått rätt till eller om testamentena på något sätt kan angripas.

Regler om upprättande av testamente finns i 9-10 kap. ärvdabalken (ÄB). Den som upprättar testamente ska som utgångspunkt fyllt 18 år (9 kap. 1 § ÄB). Testamentet ska upprättas skriftligen med två vittnen. Testator (den som testamenterar) ska i vittnenas samtidiga närvaro skriva under testamentshandlingen (10 kap. 1 § ÄB). I ärvdabalkens 13 kapitel finns de fall då testamente kan vara ogiltigt. Testamente kan vara ogiltigt bland annat om det upprättats under psykisk störning eller om någon tvingat testator att upprätta testamente eller förmått honom att upprätta testamentet genom missbruk av hans oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning (13 kap. 1-2 § ÄB). Om testamentet upprättats genom tvång eller genom missbruk av testators oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning motsvarar det inte testators yttersta vilja.

Om man som arvinge vill göra gällande att testamentet är ogiltigt enligt någon av grunderna i 13 kap. ÄB ska man väcka klandertalan inom sex månader efter att man tog del av testamentet. Väcks inte klander i tid faller rätten därom bort (14 kap. 5 § ÄB). Enligt praxis är det den arvinge som klandrar ett testamente och påstår att det är ogiltigt på materiell grund som har bevisbördan för sitt påstående.

I ditt fall kan det eventuellt argumenteras för att testamentet upprättats under otillbörlig påverkan från er syster. Huruvida så är fallet är beroende på vad som sagts och vad som skett. För att testamentet ska vara ogiltigt räcker det inte med att er syster gett er bror råd eller på annat sätt diskuterat saken med honom. Din syster måste ha tvingat din bror alternativt att din brors vilja på något sätt måste varit begränsad på grund av din syster. Därutöver kommer bevisbördan att placeras på dig, det blir således upp till dig att bevisa att testamentet är ogiltigt.

Om du vill ha vidare hjälp av en av våra jurister för att gå igenom hur möjligheterna till framgång vid klander ser ut är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2790)
2021-03-06 Kan en sambo testamentera bort sin andel i en gemensam fastighet till sin bonusson?
2021-03-06 Har jag rätt att bo kvar i min sambos villa under en begränsad tid när hans testamente föreskriver att så ska ske?
2021-03-04 Hur kan ett testamente bli ogiltigt?
2021-03-03 Ändra gemensamt testamente

Alla besvarade frågor (89936)