Vad krävs för att kunna bli utesluten ur en förening? Och kan en smutskastning utgöra ett brott?

Hej !

Jag är medlem i en Båtförening, Jag har nu blivit utesluten på fem år. Det framgår av brevet jag fått att inga av mina anhöriga kommer att få ansöka om medlem, under karenstiden.

Jag har alltid skött mina inbetalningar. Men nu har jag enligt dem brutit mot en regel som gör att jag blir avstängd. Jag skall ha släpp in en obehörig på området och lånat ut min båtplats. Jag har inte släppt in någon på området och heller inte lånat ut min båtplats. Jag tänkte släppa in en kompis som skulle låna min båtplats men har inte gjort det. Jag har heller inte lånat ut min Båtplats. De stänger alltså av mig för att jag tänkte... De hotar mig och säger att jag är tvungen att sälja av boden och flytta båten innan den 31/5. Jag har pratat med styrelsen utan resultat, Dessutom har styrelsen skickat ett brev till min kompis som är en affärskompanjon genom mitt företag, där man smutskastar mig och skriver att jag typ inte har koll på något och fört dem bakom ljuset, De har också påstått att jag har varit sen att betala fakturor... Jag har varit medlem i 25 år jag kan inte säga att jag har betalt alla i tid jag kan inte komma ihåg.. Kan ha varit någon som blivit bortglömd men jag har ALLTID BETALT ALLTID, får man verkligen säga sådant till andra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du är medlem i en båtförening i vilken du och såvitt jag förstår på ganska tvivelaktiga grunder har blivit utesluten för en period om fem år. Styrelsen åberopar en begången överträdelse av gällande ordningsföreskrifter som jag uppfattar att du inte menar stämmer. Till saken hör att även dina anhöriga kommer att förvägras medlemskap under hela den ifrågavarande tidsperioden. Mot bakgrund av detta undrar du huruvida föreningen verkligen äger rätt att agera på det sätt som nu är i fråga. Av din ärendebeskrivning framgår det inte om det rör sig om en ekonomisk förening eller en ideell sådan. Utgångspunkten för den fortsatta framställning kommer dock att bli ekonomiska föreningar, men reglerna för dessa är i stora delar även tillämpliga på ideella föreningar (vars förekomst till dags dato egentligen utgör ett helt oreglerat område). Vidare finns en fråga som rör smutskastning. Den lagstiftning som behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer härnäst.

Brottsbalken (BrB).

Lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen, EFL).

Förlust av medlemskap, vad gäller? Och vem kan fatta beslut i frågan?

Ett första villkor för att kunna utesluta en medlem är att det i föreningens stadgar anges att så är möjligt och att den grund på vilken uteslutning kan ske tydligt är reglerad. Med begreppet grund avses den sakliga förutsättning som kan leda till uteslutning. Det är således inte tillåtet att uppta bestämmelser i stadgarna som tillåter att en medlem godtyckligt kan uteslutas då man så finner det lämpligt. Att det är förbjudet att helt skönsmässigt utesluta misshagliga medlemmar framgår av lagtexten, vilken stipulerar att en medlem får uteslutas endast om denne 1. grovt har åsidosatt sina åligganden mot föreningen, 2. inte längre deltar i föreningens verksamhet på det sätt som lagen föreskriver eller 3. inte uppfyller de krav som bör ställas på medlemmen med hänsyn till arten och omfattningen av föreningens verksamhet (4 kap. 8 § 1 st. med hänvisning till 1 kap. 4-5 §§ EFL avseende punkt 2.). Att det ställs krav på att en uteslutning måste ske på grunder som anges i stadgarna ska dock inte tolkas som att detta är synonymt med att det alltid är en sådan grund som stadgarna faktiskt anger som måste åberopas av föreningen när denna vill att en medlem ska lämna. Stadgeföreskrifter som exempelvis innehåller mer allmänna positiva krav kan många gånger tolkas som indirekta uteslutningsbestämmelser, vilket därför innebär att klart illojala beteenden ofta kan komma att betraktas som brott mot föreningens stadgar. Med brott ska för övrigt förstås en regelöverträdelse i civilrättslig mening, inte ett brott för vilket det kan utkrävas straffrättsligt ansvar. Jag har emellertid svårt att på basis av den information som du har delgett oss avgöra huruvida ditt agerande är tillräckligt för en lagenlig uteslutning. Spontant kan det givetvis konstateras att en tankeverksamhet hos dig inte kan ses som ett regelbrott. Men ett adekvat svar fordrar ingående kunskaper om det inträffade, om omständigheterna i övrigt liksom viss kännedom om innehållet i de aktuella stadgarna. Det nyss anförda hoppas jag dock telefonledes kunna inhämta inom kort genom den personliga telefonrådgivning som du också har beställt. Tilläggas bör likaledes att jag inte heller kan svara på om styrelsen de facto ägde rätt att ensamt fatta beslut om din uteslutning. I normfallet ska en sådan fråga, om inte annat framgår av stadgarna, hänskjutas till stämman, vilken alltså utgör exklusivt forum i den här typen av situationer (4 kap. 8 § 2 st. EFL).

Kan styrelsen vägra att närstående till dig förvärvar ett medlemskap?

Det korta svaret lyder: Nej, det går inte. En ekonomisk förening ska i stort sett stå öppen för alla som vill bli medlemmar och ett medlemskap förvärvas antingen genom deltagande i föreningens bildande alternativt av den som efter erforderligt beslut antas som medlem (4 kap. 1 § EFL). Om inte stadgarna föreskriver annat är det styrelsen som prövar frågan om medlemskap (4 kap. 3 § 1 st. EFL). I de fall när särskilda skäl föreligger kan styrelsen dock förvägra en sökande medlemskap och det är framförallt arten och omfattningen av föreningens verksamhet som av rättsordningen brukar kunna accepteras som legitima skäl. Exempel på det nu sagda, då en begränsning av öppenhetsprincipen kan anses godtagbar, kan vara villkor om viss grupptillhörighet (som båtägare) eller krav på viss typ av anställning. Möjlighet för styrelsen att vägra någon medlemskap torde även gälla när det finns befogad anledning att tro att den sökande kommer att motverka föreningens syfte och/eller verksamhet, vilket även har kommit till uttryck i den äldre föreningslagens förarbeten, principer som alltjämt äger giltighet idag (prop. 1986/87:7, s. 87). Kort sammanfattat kan det alltså sägas att det i stor utsträckning, precis som i uteslutningsfallen, fordras saklig grund för att kunna ge en person avslag på dennes medlemsansökan. Utifrån ett hypotetiskt scenario där din uteslutning anses lagenlig skulle det möjligen gå att argumentera för att ett medlemskap förvärvat av en närstående till dig i själva verket utgör ett försök till kringgående av föreningens beslut. Men det förutsätter naturligtvis att det vederhäftigt kan visas att så är fallet och att det egentligen är du som genom din närståendes försorg kommer att nyttja båtplatsen.

Kan smutskastningen utgöra ett brott?

Det är möjligt och det brott som ligger närmast till hands torde i så fall vara förtal (5 kap. 1 § BrB).

I 5 kap. 1 § 1 st. BrB stadgas att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning dömes för förtal till böter.

I ditt fall har en uppgift lämnats till tredje man (din affärskompanjon). Endast ett påstående, vilket är så bestämt att dess sanningshalt kan prövas, är att betrakta som en uppgift på det sätt som menas i lagtexten. Med att en uppgift lämnas avses exempelvis en spridning av uppgifter genom tal eller skrift. Mot detta står envars grundlagsskyddade yttrandefrihet varför en person som har lämnat en kränkande uppgift kan gå fri från ansvar om denne var skyldig att uttala sig eller om det av andra skäl och med hänsyn till omständigheterna kan anses ha varit försvarligt att lämna uppgiften. Vid den här prövningen sker också en så kallad sanningsbevisning, vilken betyder att uppgiftslämnaren måste visa att informationen var sann eller att denne i vart fall hade skälig anledning att tro att så var fallet (se lagrummets andra stycke). Av det föregående framgår alltså att det är gärningsmannen som åläggs bevisbördan avseende sanningshalten, vilket kan te sig smått ovanligt i en brottmålsprocess. Ingenting i ditt ärende tyder dock på att den person i styrelsen som svarade för aktuella brevet hade fog för skrivelsen varför dennes handlande kan utgöra en brottslig gärning i enlighet med det ovan anförda.

Sammanfattning och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande konstateras. En ekonomisk förening ska i princip stå öppen för alla enligt öppenhetsprincipen och saklig grund fordras för att kunna vägra en sökande medlemskap. Förutom ett fastställt övertramp gäller kravet på saklig grund i beslutsunderlaget även vid en uteslutningssituation. I normfallet är det stämman som ska fatta beslut om uteslutning av enskild medlem. Däremot är det brukligt att låta styrelsen få kompetens över prövningen av en medlemsansökan. Och den smutskastning av dig som har ägt rum kan utgöra ett brott för vilket det är föreskrivet böter.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa redan imorgon fredag den 22/5 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000