Vad krävs för att en framtidsfullmakt ska vara giltig?

2021-04-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag har en framtidsfullmakt för min pappas änka, daterad 2018-06-22. Hon är idag i behov av min hjälp och har flyttat till ett serviceboende. Då jag tog fram fullmakten observerade jag att:* hennes namnförtydligande inte är ifyllt, samt* vittnena inte fyllt i hennes namn och personnummer på raden "Att ----------------- (namn och personnummer) vilka vi båda känner ...".Har detta någon praktisk betydelse?Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Lagen om framtidsfullmakter ställer upp ett antal formkrav som krävs för att en framtidsfullmakt ska vara giltig. Jag tänkte först gå igenom vad dessa krav är, för att därefter besvara din fråga i sammanfattningen.

För att en framtidsfullmakt ska vara giltig krävs vissa formkrav

För det första måste den som upprättar en framtidsfullmakt ha fyllt 18 år samt ha förmåga att ha hand om sina angelägenheter (3 § lag om framtidsfullmakter).

Framtidsfullmakten måste även vara skriftlig och två vittnen måste samtidigt närvara när fullmaktsgivaren skriver under fullmaktshandlingen, alternativt att vittnena intygar att fullmaktsgivaren har skrivit under handlingen. Vittnena ska även ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt samt bekräfta handlingen med sina underskrifter (4 § första och andra stycket lag om framtidsfullmakter).

Notera att vittnena även vid sina namn bör anteckna yrke, hemvist, datum samt övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet. Notera att "bör" inte innebär något formkrav utan snarare råd som kan underlätta vid eventuell tvist (se 4 § tredje stycket lag om framtidsfullmakter och 10 kap. 2 § ärvdabalken).

Vem som helst får dock inte vara vittne, exempelvis får fullmaktsgivaren inte vara vittne. Vittnena måste även vara över 15 år och inte ha psykisk störning som innefattar att man inte förstår betydelsen av vittnesbekräftelsen. Make/sambo, syskon, barn, föräldrar eller svågerlag med den som framtidsfullmakten gäller får inte heller vara vittnen (4 § tredje stycket lag om framtidsfullmakter och 10 kap. 4 § ärvdabalken).

Av framtidsfullmakten ska det även framgå att det är fråga m en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar samt vilka övriga villkor som gäller (5 § lag om framtidsfullmakter).

Sammanfattning

Lagen anger inte direkt att namnförtydligande är ett krav för att framtidsfullmakten ska vara giltig och jag kan inte heller finna någon annan rättskälla till stöd för detta. Jag kan inte med säkerhet svara på din fråga men min rekommendation är ändå att namnförtydligande bör finnas.

Genom vittnenas underskrifter ska de bestyrka fullmaktsgivarens namnteckning och bekräfta att de känner till att handlingen är en framtidsfullmakt. Jag kan inte hitta någon rättskälla på att namn och personnummer måste skrivas i av vittnena vid deras namnteckning. Under förutsättning att både vittnenas och fullmaktsgivarens underskrifter finns med i framtidsfullmakten bör formkraven vara uppfyllda enligt min mening, men jag kan tyvärr inte ge dig något säkert svar på din fråga.

Vill du ha vidare hjälp med din fråga är min rekommendation att du bokar tid med en av våra kunniga jurister. Annars hoppas jag att mitt svar var till någon hjälp i alla fall.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3657)
2021-10-16 Får två sambos bevittna en fullmaktsgivarens namnteckning på en framtidsfullmakt?
2021-10-16 Flytta in hos pojkvän utan vårdnadshavares samtycke?
2021-10-16 Skriva över sin del av gemensamt hus på sin make/maka?
2021-10-05 Vad händer efter att min fru avlidit?

Alla besvarade frågor (96402)