Vad kan vi göra när hantverkaren ljugit om sitt intyg för utfört arbete i badrum?

FRÅGA
Hej !Vi har precis renoverat badrum i vår bostadsrätt men det har visat sig att hantverkaren har lurat oss och gett oss ett falskt våtrumsintyg. Hantverkaren har uppgett i början av samarbetet att han är behörig men vill inte visa upp något papper på det. Vi saknar som sagt våtrumsintyg och ansvarsförsäkring. Han svarar inte längre när vi ringer honom. Besiktningsmannen har underkänt badrummet och rekommenderat att inte använda det så länge det inte finns nödvändiga dokument. Vi har det mesta av kommunikationen dokumenterat på mail. I lägenheten bor nu hyresgäster (vi hyr ut den i andra hand) som behöver duscha på sina jobb eftersom duschen inte kan användas (eller rättare sagt - vi vågar inte då ifall vattenskada uppstår kan vi bli skyldiga). Hantverkaren säger nu att han ska ta fram ett riktigt kvalitetsintyg och att badrummet kan användas. Hur länge kan vi vänta på intyget? och vad blir ifall vi inte fått det och vattenskada uppstår (trots hans övertygan om att arbetet är fackmannamässigt utfört)? Vi har gjort anmälan hos allmänna reklamationsnämnden men det kan ta flera månader. Vi har som sagt hyresgäster och de har ingenstans att ta vägen ifall intyget inte kommer så snart som möjligt.Det vi undrar är: hur går vi vidare om han inte skickar ett våtrumsintyg och ansvarsförsäkring? vad händer ifall vattenskada uppkommer? Kan vi kräva honom på en ersättning för all stress det innebär? vi kommer behöva sänka hyran för hyresgästerna pga inte har dusch.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Er fråga är köprättslig och i de fall privatperson köper en tjänst av företag, ska konsumenttjänstlag (1985:716) (KtjL) tillämpas.

Föreligger fel?

I 1 § KtjL anges, att en tjänst är felaktig i de fall resultatet av tjänsten avviker från vad en konsument enligt 4 § har rätt att kräva. Enligt 4 § KtjL åligger det näringsidkaren att utföra tjänsten fackmässigt, med utgångspunkt i vad köparen och säljaren har avtalat. Badrummet kan inte anses vara i det skick ni har avtalat, varför det bör föreligga fel. Dessutom saknas det intyg, varför det bör anses att tjänsten inte utförts fackmässigt. En näringsidkare ska dessutom, med omsorg, tillvarata konsumentens intresse vid genomförande av sitt arbete; en sorts lojalitet. Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållandena när badrummet färdigställdes (12 § KjtL). I det fall resultatet efter denna tid försämras ska tjänsten anses felaktig om försämringen är en följd av att näringsidkaren åsidosatt vad som ålegat honom vilket i det här fallet har skett (13 § KjtL). Oavsett om felet förelåg vid tidpunkten för färdigställandet eller om felet uppmärksammats/uppkommit senare, ansvarar alltså säljaren. Det följer även av – i tillägg till ovan nämnda 4 § - stadgandena i 9-10 §§ KtjL att fel föreligger, samt att säljaren brutit mot det som avtalats, nämligen att intyg ska inges till er.

Reklamation

Vill ni åberopa att tjänsten utförts felaktigt ska ni underrätta säljaren om detta inom skälig tid från att ni märkt felet (17 § KtjL). Det tycks ni ha gjort. Underrättelse som sker inom två månader ska nämligen alltid anses ha skett i rätt tid. Reklamerar man försent förlorar man rätten att åberopa felet (18 § KtjL).

Påföljder

De påföljder som aktualiseras vid felaktigt utförd tjänst framgår av 16 § KtjL. I lagrummet hänvisas till andra lagrum. Enligt 19 § får konsumenten hålla inne betalningen. Vidare får ni kräva att felet avhjälps (20 § KtjL). Av andra stycket i 20 § framgår att näringsidkaren får avhjälpa felet om denne efter reklamation erbjuder sig att göra detta och ni inte har särskilda skäl att tacka nej till erbjudandet, vilket är exempelvis i de fall konsumenten har ett omedelbart behov av föremålet för tjänsten eller näringsidkaren har visat markant bristande kompetens. Ni får alltså välja i detta fall om ni vill att denne avhjälper felet. Begär ni avhjälpande ska det ske inom skälig tid. Vid bedömande av vad som är "skälig tid" bör i första hand konsumentens intressen beaktas.

Blir inte felet avhjälpt får ni begära prisavdrag (21 § KtjL). I det fall syftet med tjänsten är förfelat och säljaren insett eller borde insett detta, får konsumenten istället häva avtalet och i sådana fall ska prestationerna återgå i den mån det är möjligt (23 § KtjL), vilket bör innebära att du har rätt att få tillbaka dina pengar. Säljaren har i sådana fall rätt att i begränsad utsträckning få tillbaka material som denne har tillhandahållit.

Skadestånd

Säljaren har en skyldighet att ersätta skador som har uppkommit på grund av fel i tjänsten. Detta gäller så länge felet inte låg utanför dennes kontrollansvar. För att vara befriad från kontrollansvaret krävs det att säljaren bevisar att felet beror på ett hinder utanför dennes kontroll som säljaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets uppkomst, och vars följder denne inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Det är sällan en säljare undkommer kontrollansvaret. Man brukar tala om att det ska ha inträffat force majeure händelser, det vill säga, naturkatastrofer och liknande för att undgå ansvar (31 § 3 st KtjL). I detta fall måste du kunna bevisa att det finns ett orsakssamband mellan den felaktiga tjänsten och skadan. I det fall det uppstår skador i ert fall, bör det definitivt gå att bevisa att felet beror på den felaktigt utförda tjänsten. Som nämnts var tjänsten inte fackmannamässigt utförd, vilket är grund för att göra felpåföljderna gällande (4 och 9 § KtjL).

Föreligger brott?


Brottet bedrägeri förutsätter att gärningsmannen:

a) genom vilseledande (ljugit om intyget),
b) förmår någon till en handling eller underlåtenhet (ni har beställt tjänsten), och
c) som innebär förmögenhetsöverföring (ni har betalat = ekonomisk skada för er och ekonomisk vinning för näringsidkaren). Detta stadgas i brottsbalken 9 kap. 1 §.

Sålunda kan även en polisanmälan företas.

Slutsats

Det står klart att det föreligger fel, särskilt eftersom näringsidkaren inte tillhandahållit intyg, varför utförandet bör kunna anses brista avseende fackmässighet. Ni har – av vad jag förstår – reklamerat inom utsatt tid. Aktuella påföljder är innehållande av betalning, avhjälpande av fel, prisavdrag, samt hävande av köpet. Det tycks dock som att ni redan betalat. Ni får neka till avhjälpande i detta fall. Ni skulle alltså kunna häva köpet och begära betalningen åter, samt att näringsidkaren får visst material åter. Uppstår det skada i detta skede, har ni rätt till skadestånd. Ni kan i sådana fall begära skadestånd för den sänkning av hyran ni tvingats företa. Skulle ansvarsförsäkring fattas, såtillvida att ingen av er har sådan, har det inte betydelse. Ni kan fortfarande kräva näringsidkaren på betalning. Det kan dock bli svårare att erhålla betalningen åter.

Avhjälpande ska ske inom skälig tid. Innehållande av betalning och prisavdrag kan ske omedelbart eftersom ni håller inne betalning. Återbetalning vid hävande av köp ska ske omedelbart.

Skulle inte näringsidkaren företa sig handling inom kort, kan ni väcka talan i tingsrätten. Ni kan även polisanmäla näringsidkaren.

Ni kan dessvärre inte få skadestånd för den stress ni upplevt. För att erhålla skadestånd för sveda och värk krävs det att det föreligger personskada (5 kap. 1 § skadeståndslag (1972:207)).

Rekommendation

Jag rekommenderar att ni anlitar en jurist ifall ni hamnar i tvist med näringsidkare. Ni kan även få viss vägledning hos konsumentverket. Du kan även anlita oss så kan vi kontakta näringsidkaren.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (277)
2019-03-08 Kan en näringsidkare ändra pris efter ett ingånget avtal?
2019-03-05 Felaktig tjänst - krav på fackmässigt arbete
2019-02-28 Ändrat slutpris vid frisörbesök
2019-02-27 Vad har jag för rätt om det jag köpt levereras för sent?

Alla besvarade frågor (66955)