FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder30/06/2022

Vad kan stöld leda till för påföljd?

Hej! Min bekanta har åkt fast för två st ringa stöld och nu senast en stöld (värde ca 1700 sek) Han har erkänt och är villig att ta ett strafföreläggande men är jätteorolig över att få ett fängelsestraff. Han har nu i dagarna börjat få hjälp och visar stor vilja till förändring. Behöver han vara orolig för ett fängelsestraff när det är en såpass ”låg” summa förhållandesvis? Med vänliga hälsningar!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om stöld, till ett förhållandevis lågt värde, kan föranleda ett fängelsestraff. Bestämmelser om brott och deras påföljder finns i brottsbalken (1962:700). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Vad räknas som stöld?

I svensk rätt finns det fyra typer av stöldbrott. Det rör sig om stöld av normalgraden (8 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)), ringa stöld (8 kap. 2 § brottsbalken (1962:700)), grov stöld (8 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)) samt inbrottsstöld (8 kap. 4a § brottsbalken (1962:700)). 

Vilken brottsbeskrivning som kan bli aktuell i ett visst fall beror på en rad omständigheter. En viktig sådan omständighet är dock värdet på det som stulits. Exempelvis är värdegränsen, väldigt ofta, helt avgörande vid bedömningen huruvida en stöld ska anses vara ringa eller av normalgraden. I nuläget är värdegränsen för vad som ska bedömas som ringa stöld respektive stöld av normalgraden bestämd till 1250 kr (se NJA 2019 s. 951 p. 4-11). Även om värdet på det stulna, i din fråga, uppgår till 1700 kr bör det därför, rimligtvis, fortfarande anses som ett relativt lågt belopp.

Vilken påföljd kan stöld föranleda?

Påföljden för stöld är fängelse i högst 2 år (8 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)). Att endast fängelse nämns i bestämmelsen innebär dock inte att detta är den enda påföljden som stöld kan resultera i. Faktum är att stöld ofta föranleder frivårdspåföljder såsom villkorlig dom (27 kap. brottsbalken (1962:700)) och skyddstillsyn (28 kap. brottsbalken (1962:700)). Dessa påföljder brukar inte sällan kombineras med böter (27 kap. 2 § respektive 28 kap. 2 § brottsbalken (1962:700)).

Det är mycket svårt att spekulera i vad en stöld till ett värde av 1700 kr kan föranleda för straff. Vid bestämmandet av den aktuella påföljden ska, nämligen, en rad omständigheter beaktas. Exempelvis ska såväl försvårande som förmildrande omständigheter beaktas (29 kap. 1-3 §§ brottsbalken (1962:700)). Bland annat ska beaktas om den tilltalade har agerat på ett hänsynslöst vis, utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller missbrukat ett särskilt förtroende. Även huruvida den tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott ska beaktas i skärpande riktning (29 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)).

Med det sagt ska rätten, vid straffmätningen, fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)). I sammanhanget kan det därför vara på sin plats att påpeka att fängelse, vid påföljdsvalet, är att anses som en svårare påföljd än både villkorlig dom och skyddstillsyn (30 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)). 

Vad är ett strafföreläggande?

Du nämner i din fråga att din bekante kan tänka sig att skriva under ett strafföreläggande. I den mån han redan har fått ett sådant skickat till sig bör det påpekas att ett godkännande av ett sådant innebär att den tilltalade erkänner brottet (48 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)). Ett godkänt strafföreläggande ersätter ett åtal i det aktuella ärendet (48 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:700)). Vidare är strafföreläggande endast tillämpligt vid brott där påföljderna är begränsade till böter eller villkorlig dom (för vidare information läs vidare på Åklagarmyndighetens hemsida). Det är därför endast tillämpligt vid lindrigare brott till vilka stöld, i vissa fall, räknas (för vidare information läs vidare på Polisens respektive Åklagarmyndighetens hemsida). Har din bekante fått ett strafföreläggande skickat till sig bör han, således, inte behöva oroa sig för ett fängelsestraff.

Sammanfattning

Utan att närmare känna till omständigheterna i din bekantes fall är det svårt för mig att, med säkerhet, uttala mig om vilken påföljd som kan bli aktuell i den förevarande situationen. Många omständigheter kan, nämligen, komma att beaktas i påföljdsbestämningen, däribland värdet av den egendom som har stulits samt huruvida den tilltalade tidigare har begått brott. I slutändan kommer påföljden att bestämmas utifrån en samlad bedömning av omständigheterna i det aktuella fallet. Med det sagt så borde brottet, rimligtvis, inte föranleda ett fängelsestraff i den mån åklagaren har meddelat ett strafföreläggande (och den tilltalade, sedermera, godkänner detta). 

Jag hoppas att du har fått ett, åtminstone någorlunda hjälpsamt, svar på din fråga. I det fall jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare