Vad kan man få för påföljd om man visar upp ett falskt covid-19 intyg?

2021-03-30 i Påföljder
FRÅGA
Vad är det för påföljd man kan få om man åker fast med ett falskt covid19 intyg som visar ett negativt resultat?Vad är det för min och max belopp man kan få I böter ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgör detta ett brott?

Ett covid-19 intyg kan utgöra en urkund. Något förenklat är en urkund t.ex. ett protokoll, skuldebrev, intyg och andra handlingar som upprättats till bevis eller på annat sätt har betydelse som bevis (14 kap. 1 § brottsbalken (BrB)).

Att visa upp ett falskt covid-19 intyg kan, beroende på omständigheterna, utgöra brukande av falsk urkund (14 kap. 10 § BrB) eller missbruk av urkund (15 kap. 12 § BrB). Med brukande av falsk urkund menas att någon t.ex. hänvisar till en falsk urkund. Missbruk av urkund innebär att någon antingen sanningslöst åberopar en äkta urkund såsom gällande för sig själv eller någon annan eller sanningslöst säger att en handling är en riktig kopia av en urkund, när det i själva fallet inte finns någon urkund. För att dömas kräver båda bestämmelser även att det föreligger fara i bevishänseende. Detta betyder att det ska finnas en konkret fara för att man skall tro att intyget är äkta och att intyget kommer att användas för att bevisa något.

Vad är påföljden för brukande av falsk urkund?

I bestämmelsen står att gärningsmannen ska dömas "som om hon eller han själv hade gjort förfalskningen" (14 kap. 10 § BrB). Detta hänvisar tillbaka till 14:1–3 BrB som handlar om urkundsförfalskning. Om brottet är av normalgraden är påföljden fängelse i två år (14 kap. 1 § BrB), om det är ringa är påföljden istället böter eller fängelse i högst sex månader (14 kap. 2 § BrB) och om det är grovt ska gärningsmannen dömas till fängelse i lägst sex månader och högst sex år (14 kap. 3 § BrB).

Vad är påföljden för missbruk av urkund?

Påföljden för missbruk av urkund är böter eller fängelse i högst sex månader (15 kap. 12 § 1 st. BrB). Är brottet grovt, döms till fängelse i högst två år (15 kap. 12 § 2 st. BrB)

Hur mycket kan man få i böter?

Det finns tre typer av böter: dagsböter, penningböter eller normerande böter. När det inte står vilken bötesform som ska användas, såsom vid brukande av falsk urkund och missbruk av urkund, döms böter ut i dagsböter eller penningböter, om brottet skulle leda till lägre straff än 30 dagsböter (25 kap. 1 § BrB). Troligtvis döms dagsböter ut vid dessa brott.

Dagsböter är uppbyggt så att domstolen dömer ut ett visst antal dagsböter och fastställer hur stor en sådan ska vara. Antalet kan variera mellan 30–150 dagar, beroende på hur allvarligt brottet är (25 kap. 2 § 1 st. BrB). Dagsbotens storlek kan även den variera mellan 50–1000 kr. Vid bedömningen av storleken ska hänsyn tas till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt (25 kap. 2 § 2 st. BrB). Det minsta bötesbeloppet är 750 kr (25 kap. 2 § 3 st. BrB). Det högsta möjliga bötesbeloppet är 1000 kr i 150 dagar, det vill säga 150 000 kr. Det är dock, till följd av att domstolen ska beakta många olika faktorer, svårt att säga vad beloppet kommer bli i ett enskilt fall.

Sammanfattning

Att visa upp ett falskt covid-19 intyg kan utgöra brukande av falsk urkund eller missbruk av urkund. Påföljden för brukande av falsk urkund är fängelse i två år, böter eller fängelse i högst sex månader eller fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Påföljden för missbruk av urkund är böter eller fängelse i högst sex månader eller fängelse i högst två år. Om påföljden skulle bestämmas till böter kan beloppet som lägst bli 750 kr och som högst 150 000 kr. Som sagt är det dock svårt att säga exakt hur högt det skulle bli.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Ellinor Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96421)