Vad ka straffet för ofredande eller hot mot tjänsteman bli?

2019-03-15 i Påföljder
FRÅGA
Vad kan straffet för ofredande / hot mot tjänsteman bli? Hoten är skickade via sms så inte verbala hot eller liknande.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Hot mot tjänsteman regleras i 17 kap 1 § Brottsbalken (BrB). För ett brott av normalgraden kan straffet bli allt från böter till fängelse höst i två år. Om det rör sig om ett grovt brott kan personen dömas till fängelse i upp till fyra år. Ofredande regleras i 4 kap 7 § BrB. Straffskalan för ofredande ligger mellan bötesstraff och fängelse upp till ett år. De straffen som anges i brottsbestämmelsen utgör brottens straffskala. För att bestämma straffet i varje enskilt fall är domstolen tvungen att ta ställning till vissa omstädigheter.

I ett först steg bestämmer domstolen rent objektiv brottets straffvärde - alltså fastställer var på straffskalan straffet ska sättas. Detta gör domstolen genom att beakta försvårande och förmildrande omständigheter, se 29 kap 1-3 §§ BrB. Därefter tar domstolen även ställning till personliga omständigheter som kan få straffvärdet att minska eller öka, det kan tex. handla om gärningsmannens höga eller unga ålder (se 29 kap 5 § och 29 kap 7 § BrB) och landar i ett straffmätningsvärde. Om straffmätningsvärdet motsvarar bötesstraff kommer domstolen att döma ut böter. Om straffmätningsvärdet motsvarar fängelsestraff blir det en mer komplicerad bedömning. Domstolen ska nämligen i första hand döma till annat än fängelse enligt 30 kap 4 § BrB. Då tar domstolen ställning till om tex. samhällstjänst, villkorlig dom, skyddstillsyn eller ungdomsvård kan bli aktuellt. Det finns dock tre omständigheter som talar för att domstolen ändå ska döma till fängelse. Så är fallet om straffmätningsvärdet är minst 1 år, om det är fråga om ett artbrott (alltså brott som anses särskilt samhällsfarliga), eller om den tilltalade gjort sig skyldig till tidigare brottslighet.

Sammanfattningsvis kan både bötesstraff eller fängelsestraff bli aktuellt. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet och hur domstolen dömt i tidigare fall vilket straff som blir aktuellt Det handlar alltså om en samlad bedömning, men i och med att din fråga gäller hot eller ofredande över SMS skulle det krävas mycket av övriga omständigheter, för att det skulle bli aktuellt med fängelse.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1058)
2019-08-19 Vad menas med påföljd i frihet?
2019-08-18 Vilket straff kan bli aktuellt vid sexköp?
2019-08-18 När registreras ett brott i belastningsregistret?
2019-08-13 Kommer straffrabatten för unga slopas?

Alla besvarade frågor (72087)