Vad innebär lydelsen i min fars testamente?

Hej,

Jag undrar vad detta betyder i min fars testamente:

"Den egendom som genom arv eller enligt detta testamente tillfaller arvinge skall liksom avkastningen därav - i äktenskap eller samboförhållande utgöra dennes enskild egendom och därmed inte ingå i bodelning enligt äktenskapsbalken eller lag om sambors gemensamma hem. Egendomen skall i förekommande fall inte heller omfattas av övertaganderätt som make eller sambo gör gällande. Vad nu sagts skall även gälla egendom som träder i stället för sådan egendom."

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Allmänna utgångspunkter avseende tolkning

När man tolkar testamenten är det viktigt att tolkningen sker utifrån testatorns vilja, det vill säga i enlighet med din fars vilja. Det är således en subjektiv tolkning av testamentet som ska göras, enligt 11 kap. 1 § ärvdabalken.

Inledande noteringar

Först och främst framgår att egendom som genom arv eller enligt testamentet tillfaller arvinge ska utgöra enskild egendom, samt dess avkastning. Det innefattar främst begreppet arvingar, det vill säga de som enligt arvslagstiftningen har rätt att ärva. Av 2 kap. 1 § ärvdabalken framgår att bröstarvingar, det vill säga arvlåtarens barn, är arvingar i den första arvsklassen. Du är således arvinge till din far. Det framgår att egendom du ärver eller erhåller på grund av testamentet samt dess avkastning ska utgöra enskild egendom.

Vad är enskild egendom och dess avkastning?

Enskild egendom är sådan egendom som inte ingår i bodelning. Det innebär att egendomen inte kommer att delas lika mellan dig och din eventuella make vid skilsmässa. Förutsättningarna för att egendom ska anses vara enskild framgår av 7 kap. 2 § äktenskapsbalken. Enligt p. 3 i den länkade paragrafen är egendom enskild om make erhållit egendomen genom testamente med villkor att den ska vara enskild. I ditt fall har så skett, vilket innebär att egendomen är enskild och således inte kommer att delas lika med din make vid en eventuell skilsmässa.

Avkastning från enskild egendom kan exempelvis vara hyres- och ränteintäkter, eller utdelning på aktier. Enligt lagen blir avkastning från enskild egendom giftorättsgods, om inget annat föreskrivits i samband med att egendomen gjordes enskild. Detta innebär att huvudregeln är att avkastningen kommer att delas lika mellan makar, trots att egendomen i sig är enskild. Då din far föreskrivit i testamentet att även avkastning ska vara enskild, gäller det i stället för vad som föreskrivs i lagen, eftersom att lagen ger utrymme för sådan disposition.

Vad innebär övertaganderätt?

Av 11 kap. 8 § äktenskapsbalken framgår ett tydligt exempel på övertaganderätt. Övertaganderätten gäller makarnas gemensamma bostad och innebär att den make som bäst behöver egendomen har rätt att överta en gemensam bostad trots att denna tillhör den andra maken.

Vad avses med "träder i stället för sådan egendom"?

Innebörden av detta är att även pengar som kommer från försäljning av enskild egendom blir enskild egendom. Om den enskilda egendomen exempelvis är ett fritidshus, kommer även pengarna vid en eventuell försäljning att vara din enskilda egendom och ska således inte delas lika vid en eventuell skilsmässa då bodelning ska upprättas.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Michella Lina SaidRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning