FrågaFAMILJERÄTTGod man30/04/2018

Vad innebär förvaltarskap och kan det upphöra att gälla när personen inte behöver det längre?

Har personen som står under förvaltatsskap ingen rätt alls? Känner en kille som står under förvalt.Han har inte kunna köpa kläder sedan 2011 ingen möjlighet att träffa sina barn p.g.a för liten lägenhet och inga pengar.Han får utöver mat pengar bara 300kr i veckan som fickpengar.Han var sjuk tidigare och hamnade svåra ekonomiska och psykiska svårigheter så därför står han under myndigheterns bevakning,men i dag är han presis vem som helst och lider stort att inte har samma rättigheter som alla andra medborgare

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.


Bestämmelser om förvaltarskap återfinns i föräldrabalken (FB), närmare bestämt i dess 11 kapitel. Det finns mycket att redogöra för om förvaltarskap, men jag kommer att göra en kortare beskrivning av vad det kan innebära. Därefter kommer jag att gå in på vad som kan göras om en förvaltare missköter sitt uppdrag. Jag har tolkat dig som att din huvudfråga egentligen är om och hur ett förvaltarskap kan upphöra, vilket jag redogör för längre ner.


Något om vad ett förvaltarskap innebär

Huvudregeln om förvaltarskap finns i FB 11 kap. 7 §. I det här fallet låter det utifrån omständigheterna du återger som att bedömningen har varit att han på grund av sjukdom varit ur stånd att vårda sin egendom och därför försetts med förvaltare. Förvaltarskapet ska utformas utefter den enskildes behov, FB 11 kap. 7 § 2 st. Förvaltarskapet är överhuvudtaget bara aktuellt om ingen mindre ingripande åtgärd ansetts vara tillräcklig för att tillgodose personens hjälpbehov, FB 11 kap. 7 § 1 st.

Förvaltaren har ensam rådighet över personens egendom, inom ramen för förvaltaruppdraget såsom det utformats i det enskilda fallet. Detta gör alltså att sådana begränsningar som du nämner som matpengar och utöver det en bestämd summa fickpengar i veckan kan genomföras.

Lagen ger förvisso möjlighet till att låta personen som är under förvaltarskap ingå anställningsavtal och ha hand om intjänade pengar på egen hand, men det kan också beslutas av tingsrätten att även detta ska omfattas av förvaltaruppdraget. Det vill säga, om tingsrätten vid sin bedömning av personens hjälpbehov finner att personen inte skulle klara av det ansvaret kan de bestämma att det kräver förvaltarens samtycke och styrning, FB 11 kap. 8 §.

En person som är satt under förvaltarskap får dock med förvaltarens samtycke ingå sådana avtal och rättshandlingar som annars egentligen omfattas av förvaltarskapet, FB 11 kap. 9 §.


Om en förvaltare försummar sitt uppdrag kan den entledigas (sägas upp)

Du berättar att personen inte har kunnat köpa kläder på 7 år, vilket ju låter som en anmärkningsvärd lång tid. I de fall där en förvaltare försummar sitt uppdrag och därför bedöms som olämplig att fortsätta ha hand om uppdraget, ska denna entledigas (sägas upp från sitt uppdrag). Detta är något som Överförmyndaren beslutar om, FB 11 kap. 20 §.


Om förvaltarskapets upphörande

Jag tolkar din fråga som att det förut fanns ett behov av förvaltarskap, men att det inte längre gör det. Har personen inte längre ett sådant hjälpbehov som kräver en förvaltare, ska den inte heller fortsätta stå under förvaltarskap, FB 11 kap. 19 §. Det är tingsrätten som fattar beslut om att förvaltarskap ska upphöra, FB 11 kap. 19 b §. En ansökan ska skickas till tingsrätten om att förvaltarskapet ska upphöra.

Tingsrätten ska då pröva om personen fortfarande har ett hjälpbehov. Innan en förvaltare kan entledigas ska denne få yttra sig i rätten, FB 11 kap. 24 §.


Vilka som kan ansöka om förvaltarskapets upphörande eller förvaltarens entledigande

Ansökan kan skickas in till tingsrätten av personen själv, förvaltaren, make/sambo eller en nära släkting till personen, FB 11 kap. 21 § 1 st och och 15 § 1 st


Sammanfattning

Regler om förvaltarskap återfinns i föräldrabalken (FB) 11 kap. Huvudregeln om förvaltarskap är FB 11 kap. 7 §. För att en person ska vara under förvaltarskap gäller att personen har ett hjälpbehov som gör att den är ur stånd att på egen hand förvalta sin egendom, bevaka sin rätt eller sörja för sin person. I detta fall verkade det ha med förvaltning av egendom såsom pengar att göra.

Förvaltarskapet ska anpassas utefter personens behov i det enskilda fallet, vilket gör att sådana begränsningar av hur mycket pengar personen får hantera på egen hand kan göras, FB 11 kap. 7 § 2 st. Förvaltaren har ensam rådighet över den egendom som omfattas av förvaltaruppdraget, FB 11 kap. 9 §.

När ett behov av förvaltarskap inte längre finns ska det upphöra, FB 11 kap. 19 §. Ett upphörande av förvaltarskap kräver en prövning av tingsrätten. De som kan ansöka om ett upphörande av förvaltarskap är personen själv, förvaltaren, dennes make/sambo eller en annan nära släkting till personen, FB 11 kap. 21 § och 15 § 1 st.

Om förvaltarskap behövs, men den som är förvaltare missköter sitt uppdrag och därför är olämplig, kan samma personer jag nämnt precis ovan ansöka om entledigande av förvaltaren, FB 11 kap. 20 §. I så fall ska en ny förvaltare utses.


Jag hoppas att du har fått svar på dina funderingar, annars är du välkommen att ställa en ny fråga.

Med vänlig hälsning,Beatrice KrigRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”