Vad har man rätt att få veta om ens barn blivit utsatt för brott?

När jag kom hem i veckan hade min dotter, 8 år, fått ett brev från polismyndigheten. När jag öppnar brevet är det en "kopia av din polisanmälan"!?!

Anmälningssätt: Kontaktcenter

Brott/händelse

Försök till sexuellt utnyttjande av barn

Daterat veckan innan

Beskrivning av händelsen

Okänd person kan misstänkas för sexuellt utnyttjande av okänd flicka

Målsägare

Min dotters namn osv.

Jag blir självklart chockad och ringer 114 14. Till slut får jag tag på en person som har access till ärendet.

Det visar sig att hen inte kan svara på någonting gällande ärendet då det är belagt med sekretess. Tydligen skulle inte polisanmälan skickats ut till oss, det var ett misstag!

Hen rekommenderar mig att vänta en dag så ska hen se om hen kan ge mig mer information nästa dag. Nästa dag får jag lika lite information om ärendet. Säger i stort sett bara att jag inte behöver oroa mig. Det finns inga misstankar mot familjen heller om jag tolkar det rätt.

Jag har pratat med min dotter i allmänna drag för att se om hon har något att säga. Vill inte ta upp specifikt med henne vad som hänt. Hon verkar må bra, vad jag kan se. Men självklar börjar man läsa in konstigheter i allt hon gör nu!

Både jag och min fru tycker detta är otroligt obehagligt. Vi vill veta vad som hänt och hur vår dotter kan vara utsatt. Det är svårt att tänka på annat just nu!

Vad kan vi göra för att få mer information i detta ärende? Jag är orolig för min dotter och vill få klarhet i om något hänt eller om jag kan vara lugn.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är verkligen en otroligt stressande situation du beskriver och jag ska göra mitt bästa för att försöka besvara din fråga. Intresset av att ni får något svar eller ledning på vägen får anses väga tungt och jag ber därför om förståelse för att det är en individuell situation med stora delar som jag saknar insyn i.

Så.. Anledningen till upprättande av anmälan kan i min syn ha uppkommit på två sätt. Antingen har er dotter berättat för någon om något som hänt till någon som sedan gjort en anmälan eller så har er dotter uppkommit hos polismyndigheten inom ett annat ärende. Rubriceringen är alltså (i alla fall den initiala) försök till sexuellt utnyttjande av barn. Den finns i brottsbalken (BrB) 6 kap. 5 § och hänvisar tillbaka till 4 §. Rubriceringen de använt är alltså ett försök till den lindrigare graden.

Det innebär att polisen utreder ett ärende utifrån ett försök till brott vilket kan innebära ett antal tänkbara händelser, från att någon försökt ta kontakt vid en skola, till kontaktförsök via internet eller på andra sätt som haft ett uppenbart sexuellt syfte men som inte genomförts.

Vi ponerar att det kommit till polisens kännedom att ett försök till brott av detta slag begåtts och på något sätt så har er dotter förekommit. Polisen ska då upprätta en förundersökning i vilken det råder sekretess enligt offentlighet och sekretesslagen (OSL) 18 kap 1 §. Sedan verkar någon då gjort ett misstag och skickat ut en kopia på en anmälan som de inte skulle ha gjort. Här uppkommer två saker jag vill adressera. Det ena är en eventuell förhörssituation om utredningen fortskrider och den andra är rätten till insyn för part i ärendet.

Vi börjar med förhörssituationen

Enligt rättegångsbalken 23 kap. 6 § så får förhör hållas med envar som kan lämna upplysningar av betydelse för utredningen. Detta gäller även de under 18 år. Däremot ska kallelsen skickas till vårdnadshavarna som även ska vara med (även om det inte är en ovillkorlig rätt) under förhöret enligt RB 23 kap. 10 § om det kan ske utan men för utredningen. Om den underårige är målsägande ska det istället bli aktuellt med ett målsägandebiträde enligt lagen om målsägandebiträden 1 §, alltså en juridisk representant som ska föra barnets talan och tillvarata dess intressen. Det finns en egen förordning och självklart riktlinjer och annat som ska följas i förhörssituationer med barn som blivit utsatta för brott, vilket målsägandebiträdena sysslar med och kan vara behjälpliga att tillse att de följs.

Hade er dotter blivit kallad till förhör eller om hon kommer att bli det kommer ni alltså att få veta det.

Partsinsynen

Angående vad som kan vara sekretessbelagt så finns det begränsningar i partsinsynen som normalt sett säger att den som är att anse som part har insyn i allt som rör ärendet. Part i ärendet är alltså er dotter. Till viss del har även ni som vårdnadshavare rätt att ta del av informationen. Enligt OSL 12 kap. 3 § så gäller inte sekretessen i de delar som nämns i föräldrabalken 6 kap. 11 §, det innebär att ni har rätt att ta del av all information ni behöver för att kunna ta beslut angående barnets personliga angelägenheter. Med ett så ungt barn så får det anses att det innefattar övervägande delar och självfallet mer information än ni haft tillgång till än om hon varit 15 år. I den situation ni sitter i ska ni såklart kunna ta beslut t ex om ni anser att dottern kan behöva prata med någon professionell om det hänt något, men det får sägas att det är polismyndigheten som sitter med svaret på om det finns något ni som vårdnadshavare har att ta ställning till i dagsläget.

Det kan som sagt vara så att de utreder en person på ett försöksstadie som kanske närmat sig fler barn som är att anse som målsägande och det är ju oavsett om barnen upplevt ett närmande eller inte! Det är fullt möjligt att er dotter inte reagerat på närmandet eller förstått det, men jag ber er observera, jag har alldeles för lite information för att kunna säga detta med säkerhet utan nämner det bara som en möjlig förklaring med hänsyn till den rubricering de valt att använda.

Vore jag er skulle jag begärt av polismyndigheten att få ta del av informationen. De kommer då att ge er ett formellt beslut om det är så att det fortsätter att råda sekretess i ärendet och det beslutet kan överklagas. Med tiden kommer myndigheten också att ta ställning till huruvida de kommer fortsätta med ärendet varpå det kan komma att uppstå en förhörssituation eller så lägger de ner ärendet. Gör de det så finns ingen anledning att sekretessen ska upprätthållas i alla delar (det kan fortfarande vara så att ni inte får reda på vem som gjort försöket eftersom brott inte kunnat styrkas och hen är då i laglig mening oskyldig och ska inte behöva hängas ut) men ni borde i alla fall få reda på vad som hänt, hur ärendet uppkommit eftersom utredningen inte längre kan skadas.

Med detta hoppas jag att ni fått någon hjälp på vägen och det är min förhoppning att er situation löser sig fortast möjligt.

Allt det bästa och lycka till!

AnnaSara JariusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo