FrågaFAMILJERÄTTFaderskap28/06/2018

Vad händer om pappan till mitt barn hittas, fastställs och ansöker om ändring i vårdnaden eller vill ha umgänge med barnet?

Hej! Jag fick en son för 6 veckor sedan, tyvärr vet jag inte vem pappan är och det pågår en faderskapsutredning!

Om pappan till barnet skulle hittas och han kanske vill ha vårdnad, vad händer då?

Hur tidigt kan han kräva vårdnad?

Det är ingen person jag känner och har bara träffat en gång, skulle inte känna mig trygg med att lämna bort sonen till någon jag inte känner! Kan man neka vårdnad helt och hållet och han isåfall får umgänge när jag är med?

Med vänlig hälsning!

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. De aktuella reglerna om vårdnad, umgänge och boende för barn finns i föräldrabalkens (FB) 6 kapitel.

Precis som du redan är medveten om har du i nuläget ensam vårdnaden om barnet. Det är bara i de fall som mamman är gift med en man som denne presumeras vara pappa till barnet och därför också blir vårdnadshavare samtidigt som mamman blir det, FB 1 kap. 1 § och FB 6 kap. 3 §.


Att väcka talan om vårdnad av barn och rättens utredningsskyldighet

Det finns ingen gräns på hur tidigt han kan ansöka om att ändra vårdnaden så att den blir gemensam eller ensamt hans vårdnad, utan det som krävs är helt enkelt att det fastställts att han är förälder till barnet. Om han vill ha gemensam vårdnad eller ensam vårdnad kan han i egenskap av förälder till barnet väcka talan om detta, FB 6 kap. 5 § 1 st FB 6 kap. 5 § 3 st. Rätten har en officialplikt inom ärenden som rör barns vårdnad, boende och umgänge vilket innebär att de har en utredningsskyldighet i dessa frågor, FB 6 kap. 19 §. Rätten kan komma att kalla till en muntlig förberedelse som syftar till att ta ärendet ett steg närmare en lösning. Under en sådan muntlig förberedelse ska bägge parternas viljor och inställning försöka klargöras. Rätten vill helst också se om föräldrarna kanske kan delta i samarbetssamtal i kommunen och komma överens med varandra om frågor rörande barnet utan att det måste hållas en huvudförhandling i rätten. Om det verkar omöjligt att komma överens kommer rätten antagligen att begära att socialnämnden eller något annat organ upprättar en vårdnadsutredning och invänta dess resultat innan en huvudförhandling hålls där vårdnads- och umgängesfrågorna kan utredas.Föräldrarnas samarbetsförmåga och barnets bästa

När rätten fattar beslut i dessa ärenden har de olika saker att förhålla sig till och en av de viktigaste sakerna är föräldrarnas samarbetsförmåga. Den är väldigt viktig och det är alltså att föredra att göra ansträngningar för att kunna kommunicera med den andra föräldern om barnets förehavanden och komma överens om lösningar, även om det kan vara svårt ibland. Det enda läget då rätten inte får besluta om gemensam vårdnad är när båda föräldrarna motsätter sig det. Så även om en vill yrka på ensam vårdnad anses det väldigt viktigt att vilja främja umgänge med den andra föräldern. En förälder som är alltför negativt inställd till någon kontakt alls med den andra föräldern kan anses "umgängessabotera", vilket brukar betraktas som negativt.

Barnets bästa är det som ska vara avgörande i alla frågor avseende barns vårdnad, boende och umgänge, FB 6 kap. 2 a §. När rätten ser till barnets bästa ska de särskilt beakta risken för att barnet eller någon annan familjemedlem utsätts för övergrepp, att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller på annat sätt far illa. De ska även särskilt iaktta (?) barnets behov av en nära och god kontakt med bägge föräldrarna, och här kommer alltså återigen samarbetsförmågan föräldrarna emellan in. Den är viktig eftersom det finns en stark utgångspunkt som menar att det är väldigt viktigt för barnet att få veta vilka sina föräldrar är samt umgås med dem regelbundet så att en god relation an upprätthållas.

Hänsyn till andra saker som rättvisa mellan föräldrarna eller någon förälders behov av kontakt med barnet kommer alltså möjligen att beaktas men är inte avgörande för vad rätten kommer att besluta.Barnet har rätt till umgänge med båda sina föräldrar

Ett barn har rätt till umgänge med en förälder som hen inte bor tillsammans med. Bägge föräldrarna har ett ansvar att se till att umgänget tillgodoses så långt det är möjligt, FB 6 kap. 15 §. Den förälder som vill ha umgänge med sitt barn väcker talan om det och även socialnämnden kan föra en sådan talan, FB 6 kap. 15 a §. Om rätten anser att barnet har ett behov av ett umgängesstöd vid umgänge med den andra föräldern kan de besluta om att socialnämnden ska utse en sådan person. Det krävs dock att barnet verkligen anses ha ett sådant behov, FB 6 kap. 15 c §.Sammanfattningsvis kan den som fastställts som pappa till barnet väcka talan om ändring i vårdnaden (så att den blir gemensam, eller att han ensamt har vårdnaden), FB 6 kap. 5 § 1 st och 3 st. Då kallas ni till en muntlig förberedelse genom vilken rätten vill klargöra era viljor och inställningar, och försöka få er att istället komma överens om detta på egen hand eller med hjälp av kommunens möjlighet till samarbetssamtal. Om det inte skulle gå att komma överens görs antagligen en vårdnadsutredning som kan ta en 3-4 månader, innan en huvudförhandling hålls.

Du kan absolut yrka att du ensam ska ha vårdnaden om barnet och att du ska vara med när de umgås. Det är dock barnets bästa i bägge dessa frågor som kommer att vara avgörande för rättens beslut. Det anses överlag viktigt att barnet har en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, samtidigt som rätten också gör en riskanalys för att se om barnet riskerar att fara illa, FB 6 kap. 2 a §. Om barnet bedöms ha behov av ett umgängesstöd kommer rätten bestämma att socialnämnden ska utse en sådan person, men då måste barnet ha ett reellt behov av det, FB 6 kap. 15 c §. Samarbetsförmåga är oerhört viktigt, så även om du vill yrka ensam vårdnad är det viktigt att du är positiv till att barnet får träffa sin pappa och att göra mycket för att komma överens med denna pappa till barnet. En förälder som inte är särskilt samarbetsvillig kan riskera att fråntas vårdnaden.

Tänk på att det inte är säkert att pappan hittas. I fall där det anses utsiktslöst att hitta pappan tillåts socialnämnden lägga ner en påbörjad faderskapsutredning, FB 2 kap. 7 §. Även om pappan hittas är det inte alls säkert att detta behöver gå till en huvudförhandling i rätten. Kanske kan ni komma överens utan en sådan inblandning av rätten. Det går nämligen att avtala om gemensam eller ensam vårdnad, och ett sådant avtal blir giltigt om det är skriftligt, ni båda har undertecknat det och socialnämnden godkänt det, FB 6 kap. 6 §.

Jag hoppas det går bra med allt.Med vänlig hälsning,Beatrice KrigRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”