FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt14/11/2022

Vad händer om jag inte informerar överförmyndaren om mitt barns tillgångar?

Om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp (48 300 kr 2022 x 8=386 400 kr), eller om barnet äger fast egendom är vårdnadshavarna skyldiga att anmäla detta till överförmyndaren. Om man inte anmäler det till överförmyndaren, får vårdnadshavarna böter av kommunen? Till exempel om man öppnar ett barnkonto i barnets namn för 500 000 kr. Det är pengar från inkomster man har sparat i många år och det är konfidentiellt tänker man.

Lawline svarar

  Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Precis som du skriver ska föräldrar ge in en förteckning över den omyndiges tillgångar till överförmyndaren när dessa överstiger åtta prisbasbelopp, vilket framgår av 13 kap. 3 § föräldrabalken (FB). Jag förstår din fråga som att du vill veta vad som händer om man underlåter att göra detta. 

Vite 

Överförmyndaren får vid vite förelägga en förälder att fullgöra skyldigheten att skicka information om barnets tillgångar på så sätt som stadgas i 13 kap. 3 § FB, vilket framgår av 16 kap. 13 § FB. Vitet ska sättas så pass högt att det med hänsyn till adressatens ekonomiska förmåga kan antas få denna att följa det föreläggande som är förenat med vitet, vilket framgår av 3 § lag (1985:206) om viten

Konfidentiella handlingar?

Du skriver i din fråga att du vill att ditt barns tillgångar ska hållas konfidentiella. Som jag redogjorde för ovan finns det en risk att åläggas med vite om man inte ger in en förteckning över den omyndiges tillgångar, så det går inte att hålla tillgångarna konfidentiella i förhållande till överförmyndaren. Det innebär dock inte automatiskt att det blir en handling som vem som helst kan ta del av. 

Allmänt om offentliga handlingar

En handling är att anse som allmän om den kommit in till en myndighet, enligt 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen (TF). Enskilda har rätt att ta del av allmänna handlingar, vilket framgår av 2 kap. 15 § TF. Denna rätt får dock begränsas om det finns lagstöd för begränsningen, se 2 kap. 2 § 2 st. TF. Ett sådant lagstöd är offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Av 6 kap. 4 § OSL följer att en myndighet ska lämna ut handlingar som inte är sekretessbelagda. Frågan som får utredas är alltså om den aktuella handlingen omfattas av sekretess enligt bestämmelserna i OSL. 

Omfattas förteckningen av sekretess?

Enligt 32 kap. 4 § OSL gäller sekretess hos överförmyndare i ärenden enligt föräldrabalken för uppgifter om enskilds ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att det medför men för den som handlingen gäller. Det kan beskrivas som att det råder en presumtion för sekretess för den typen av handlingar som är aktuella här. Av 32 kap. 5 § OSL framgår dock att uppgifter får lämnas ut i enlighet med vad som föreskrivs i föräldrabalken. Denna bestämmelse tar sikte på 16 kap. 7 § FB, vilket innebär att nära släktingar har rätt att ta del av denna handling. Vilka som är nära släktingar är inte helt hugget i sten, men högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet HFD 2013 ref. 73 ansett att även syskonbarn kan omfattas. I domskälen betonade dock domstolen att kretsen som ska kunna ta del av denna typ av handlingar bör vara begränsad, sett till sekretesspresumtionen som gäller. 

Slutsatser

Du kan alltså åläggas med vite om du inte lämnar in handlingarna till överförmyndaren, men det innebär inte per automatik att handlingarna inte längre är ”konfidentiella”. Tvärtom presumeras handlingarna vara sekretessbelagda annat än för ditt barns nära släktingar.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att skicka in en ny eller boka tid hos oss för rådgivning!

Med vänliga hälsningar, 

Erik von ZweigbergkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”