Vad händer om den ena vårdnadshavaren frihetsberövas?

2017-10-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Min fråga är om jag kan ha rätt till att få underhålls bidrag för min sambos dotter. Hon bor hos oss men hennes pappa kommer att sitta frihetsberövad under ca 1 år. Dottern vill bo kvar med mig under tiden och jag undrar då vad vi kan kräva när det gäller underhåll eftersom hennes pappa inte har någon inkomst. Blir det hennes mamma som kommer att krävas på dessa pengar? Kan hennes mamma kräva att hon ska flytta till henne under denna perioden trots att dottern inte vill?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår inte av din fråga om barnet står under gemensam vårdnad av båda föräldrarna, om vårdnaden står under en av dem eller om du förordnats som särskilt förordnad vårdnadshavare. Den framgår inte heller barnets ålder.

Vårdnad, boende och umgänge

Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden om ett barn består till dess att barnet fyller 18 år (2 § första stycket 6 kap. föräldrabalken). Med vårdnad menar lagstiftningen det juridiska ansvaret.

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas (2 § andra stycket 6 kap. föräldrabalken). Den som är vårdnadshavare har ingen underhållsskyldighet; underhållsskyldigheten grundas på föräldraskapet.

I alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Det ska fästas särskilt vid avseendet av barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (2 a § 6 kap. föräldrabalken). Hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (2 a § tredje stycket 6 kap. föräldrabalken).

Om ett barn står under båda föräldrarnas vårdnad och en av dem är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden ska rätten anförtro vårdnaden åt den andra föräldern ensam. Om ett barn endast står under en förälders vårdnad och denne är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden ska rätten flytta över vårdnaden till den andra föräldern (8 a § första och andra stycket 6 kap. föräldrabalken). Det är socialnämnden som för talan för ändringar enligt 8 a § (8 a § tredje stycket 6 kap. föräldrabalken).

Att barnets pappa är frihetsberövad i ca ett år kan vara grund för att ge ensam vårdnad till barnets mamma. Om det föreligger bestående fara för barnets hälsa eller utveckling om vårdnaden skulle flyttas över kan en särskild förordnad vårdnadshavare utses. Det är en fråga för tingsrätten att besluta om.

Underhållsskyldighet

Om en förälder inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern ska den föräldern fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet (2 § första stycket 7 kap. föräldrabalken). Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal (2 § andra stycket 7 kap. föräldrabalken). Om du genom dom skulle utses till särskilt förordnad vårdnadshavare och underhållsbidrag därefter fastställs genom dom eller avtal så har du rätt till underhållsbidrag för barnet.

Som du säkert förstår är det här en komplicerad fråga som måste handläggas av tingsrätten. Det är många aspekter som tas i beaktning vid beslut om vård, boende och umgänge för ett barn och rätten ser till de små detaljerna såväl som till helhetsbilden.

Med vänlig hälsning,
Lenita Pettersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95781)