Vad händer med mitt arv när min förälder gifter om sig?

Hej.

Min pappa har skrivit över halva huset på sin nya fru, samtidigt som han själv står för de lån son tagits ut (ca 30% av husets värde). Vad händer nu med mitt arv ( och min systers) ifall han går bort före henne? Går då allt till hennes släkt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid frågor om arv och arvsskifte är Ärvdabalken (ÄB) tillämplig lag. Innan arvskifte efter en gift person måste det göras en bodelning och då är Äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig. Jag kommer nedan först att redogöra för bodelningen, och sedan för arvet.

Jag kommer i mitt svar att utgå från att du och din syster är barn till pappan och inte till den nya frun. Jag kommer även utgå från att det inte finns några gemensamma barn i det nya äktenskapet.

Hur görs en bodelning när en make dör?

När ett äktenskap upplöses, exempelvis om en make avlider, ska det ske en bodelning (9:1 ÄktB). I bodelning ska allt giftorättsgods ingå (10:1 ÄktB). All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7:1 ÄktB). Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord eller att någon av makarna ärvt eller mottagit gåva med villkoret att den ska vara enskild egendom (7:2 ÄktB).

Allt giftorättsgods läggs samman och skulder dras av, sedan delas det lika mellan makarna. Det som finns kvar på den avlidnes sida utgör hens kvarlåtenskap (11:3 ÄktB).

Hur ser den legala arvsordningen ut?

Den legala arvsordningen är det lagstadgade sättet som kvarlåtenskapen efter en avliden person fördelas enligt. Bröstarvingar, alltså barn, ärver i första hand, och varje barn får lika andel (2:1 ÄB). Enligt den legala arvsordningen kommer alltså du och din syster att ärva hälften vardera.

Ärver efterlevande maka?

Efterlevande maka ärver automatiskt om det endast finns gemensamma barn med den avlidne. Särkullbarn, dvs barn som inte är makarnas gemensamma, ärver före efterlevande maka. Om ni är de enda barnen och därmed de enda arvsberättigade (om inte testamente finns) ärver efterlevande maka inte något med undantag för basbeloppsregeln (3:1 första stycket).

Basbeloppsregeln innebär att efterlevande maka har rätt att erhålla egendom till värde av fyra prisbasbelopp vilket år 2018 motsvarar 182.000 kr. Detta är en regel som skyddar små hem från att splittras. Om makan inte erhållit värdet av fyra basbelopp vid bodelningen kan de inskränka på bröstarvingarnas arv.

Vad händer nu med mitt arv ( och min systers) ifall han går bort före henne?

Om det är korrekt att du och din syster är särkullbarn kommer ni att ärva hälften vardera efter er pappa (efter bodelning skett) med undantag för om basbeloppsregeln är uppfylld eller ej. Eftersom de äger huset tillsammans kommer det att ingå i bodelningen och sedan delas lika mellan dem.

Allt kommer inte att gå till den nya fruns släkt, ni har rätt till arvet före henne. Det hon kommer erhålla är det hon får efter bodelningen. Den delen tillhör sedan henne och de tillgångarna kommer (om de finns kvar) att fördelas när hon avlider.

Om basbeloppsregeln skulle bli aktuell och den nya frun ärver före er kommer ni att ha efterarvsrätt när hon sedan avlider. Det innebär att ni kommer att få motsvarande andel i hennes bo som delen ni fick avstå ifrån till hennes förmån på grund av basbeloppsregeln.

Jag vill bara notera att arvsförhållandena går att ändra genom att upprätta ett testamente. Viktigt är då att följa de formkrav som finns uppställda (10:1 ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”