Vad händer med mina bolag vid en skilsmässa?

2019-12-15 i Bodelning
FRÅGA
Hej.Jag är gift sedan 4 år. Jag har sedan innan vi gift oss drivit enskild firma som jag har kvar idag. Efter att vi gift oss har jag startat 1 AB och kommer inom kort starta ett till. Hur berörs bolagen ifall vi skiljer oss? Är 50% hennes eller äger jag det jag startat före eller under tiden vi varit gifta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar över vad en eventuell äktenskapsskillnad innebär för dig och de bolag du äger. För att kunna besvara din fråga kommer jag börja med att ge en översikt över hur en bodelning går till och vilken egendom som ingår i bodelningen. Allt detta regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Egendom som ingår i bodelningen

I bodelningen ingår all egendom som är så kallat giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som makarna äger och som inte är någon av makarnas enskilda egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär att egendom som är enskild egendom inte ingår i bodelningen.

Egendom kan göras till enskild egendom exempelvis genom ett äktenskapsförord, eller att maken fått egendomen genom gåva, arv eller testamentsförordnande där givaren av egendomen har angett att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Regleringen i 7 kap. 2 § ÄktB om hur egendom kan göras till enskild egendom, och därmed inte ingå i bodelningen, reglerar uttömmande på vilka sätt egendom kan göras till enskild egendom.

Av detta följer att om du inte har gjort din enskilda firma eller ditt aktiebolag till enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord, är dessa att betrakta som giftorättsgods som ska ingå i en eventuell framtida bodelning mellan dig och din fru.

Andelsberäkning och lottläggning

Rent praktiskt innebär en bodelning att det giftorättsgods som respektive make äger läggs ihop och delas lika mellan makarna, efter avdrag för eventuella skulder som makarna har (11 kap. 2-3 § ÄktB). Resultatet av denna beräkning utgör respektive makes andel i boet (11 kap. 1 § ÄktB). Om det visar sig att den ena maken äger mer egendom än den andre maken, behöver omfördelning ske så att makarna får så mycket egendom som de har rätt till enligt andelsberäkningen. Detta kallas lottläggning.

Vid lottläggningen, den faktiska fördelningen av egendomen, är utgångspunkten att vardera make har rätt att i första hand få sådan egendom som maken äger (11 kap. 7 § ÄktB). Detta innebär då för din del att du i första hand har rätt att få din enskilda firma och ditt aktiebolag på din lott, eftersom det är du som är ägare till bolagen. Skulle det dock vara så att dina bolag tillsammans med övrigt giftorättsgods som du äger, uppgår till en större summa än den du har rätt till enligt andelsberäkningen, kommer du att behöva ersätta din fru upp till den summa som hennes andel i boet uppgår till. Ersättningen kan bestå antingen av egendom eller av pengar (11 kap. 9 § ÄktB).

Sammanfattande förklaring

Det ovan sagda innebär alltså att dina bolag inte nödvändigtvis måste påverkas av en eventuell skilsmässa. Har du möjlighet att ersätta din fru så att hon får det värde hon har rätt till enligt vad hennes andel i boet uppgår till, behöver du inte överföra något ägande i bolagen till henne. En skilsmässa innebär alltså inte i sig att din fru får 50% äganderätt i bolagen. Har ni inget äktenskapsförord kommer dock samtliga av dina bolag att ingå i bodelningen, oavsett om du startade dem före eller efter ni gifte er. Det är möjligt för dig och din fru att ingå äktenskapsförord även nu när ni redan är gifta, och i detta ange att alla dina bolag ska vara din enskilda egendom och således undanta bolagen från en eventuell bodelning (7 kap. 3 § ÄktB).

Hoppas detta besvarade din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll