FrågaFAMILJERÄTTBodelning17/12/2018

Vad händer med lån mellan makar vid bodelning?

Min make och jag köpte vår bostad innan äktenskapet som jag själv betalade en betydligt större summa på än honom eftersom han inte hade möjlighet att betala. I stället skrevs ett skuldebrev där han skrev under på en skuld till mig på 500 000kr med löpande ränta på 2%. Vi gifte oss sedan men nu ska vi skilja oss och håller på med en bodelning.

Min man har fortfarande inte betalt skulden till mig. Vad händer med den? Är han fortfarande skyldig mig eller ska den ingå i bodelningen och därmed ska jag gå som förlorare ur äktenskapet? Kan man kringgå detta i så fall? Det är ju mina egna intjänade pengar jag hade innan äktenskapet medan min man inte hade med sig mycket. Kan han vinna på detta? Vi har inga äktenskapsförord tyvärr.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad ingår i en bodelning?

Som huvudregel ingår allt giftorättsgods i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Undantag härför kan göras genom äktenskapsförord där antingen anges att enskild egendom ska inkluderas såsom giftorättsgods eller att giftorättsgods ska exkluderas såsom enskild egendom (9 kap. 3 § samt 11 kap. 4 § ÄktB).

Från den egendom som inkluderas i bodelningen sker avräkning för skulder. Skulder avräknas primärt från den egendom skulden är hänförlig till men som huvudregel sker avräkning från giftorättsgods. Eftersom du inte angett annat utgår jag från att fastigheten utgör giftorättsgods varför avräkning för din makes skuld till dig sker från hans giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB). Utgör fastigheten enskild egendom genom äktenskapsförord sker avräkning i första hand från din makes enskilda egendom samt i andra hand från makens giftorättsgods, i den mån den enskilda egendomen var otillräcklig (11 kap. 2 § andra stycket ÄktB).

Hur sker andelsfördelningen av egendom i bodelningen?

Om inte annat gäller utgår lagen från en likadelning mellan makarna av den egendom som återstår efter skuldeavräkningen (10 kap. 3 §). Bodelningen sker som huvudregel genom att makarna sluter ett bodelningsavtal om den egendomsfördelning som makarna överenskommit (9 kap. 5 § ÄktB). I detta avtal råder således frihet för makarna att avtala om annan fördelning, varvid ni exempelvis kan överenskomma att din makes andel i bodelningen ska minskas med värde motsvarande hans skuld till dig.

Jämkning av bodelning

Eftersom egendomsförhållandena i äktenskapet framstår som något ojämlika kan det vara aktuellt att begära jämkning av bodelningen (12 kap. 1 § ÄktB). Detta utgör det andra undantaget från likadelningsregeln i 10 kap. 3 § ÄktB. Jämkning kan enligt paragrafens lydelse enbart ske till förmån för den make som besitter mest giftorättsgods. Vid bedömningen av jämkning beaktas dels äktenskapets längd, dels de ekonomiska omständigheterna i övrigt.

Angående äktenskapets längd utgår man från en så kallad femårs-trappa. Denna trappstegsbedömning innebär en andelsmässig ökning om en femtedel per år av eget giftorättsgods som ska ingå i bodelningen (prop. 1986/87:1 s. 44 och 187). Vid beräkning av tiden inkluderas tid för samboende direkt innan giftermålet (a.a. prop. s. 186 f.).

Angående de ekonomiska omständigheterna i övrigt beaktas främst arv, bostad, enskild egendom samt lån och skulder. Med bostad avses främst att bodelningen ska ske till förmån för den som för med sig en bostad in i äktenskapet, förutsatt att äktenskapet varit relativt kortvarigt (se rättsfallet NJA 1998 s. 467). Beaktandet av enskild egendom avser främst hänsyn till ena makens potentiellt stora andel undantagen egendom. Angående lån och skulder sker jämkning till förmån för maken den mindre skuldsatta maken.

Jag vet inte exakt hur de ekonomiska omständigheterna ser ut i ert fall eller hur långvarigt äktenskapet har varit. Ovanstående information bör dock ge dig viss grund för att bedöma omständigheterna själv. Femårs-trappan är mycket viktig och har äktenskapet varat under längre tid än så är det mindre sannolikt med en jämkning annat än under mer påtaglig ekonomisk orättvisa.

Sammanfattning

I bodelningen ingår som huvudregel all egendom som är giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Avräkning sker för skulder (10 kap. 2 §) och sedan sker som huvudregel en likafördelning av kvarvarande egendom (10 kap. 3 §). Bodelningen sluts i första hand som ett avtal mellan makarna, varför ni har möjlighet till situationsanpassning (9 kap. 5 § ÄktB). Vid ojämlika egendomsförhållanden kan den make med mest giftorättsgods åberopa jämkning och därigenom få hålla viss andel av sin egendom utanför bodelningen (12 kap. 1 § ÄktB). Generellt kan sägas att ju längre äktenskap desto större krav ställs på ojämlik egendomsfördelning för att jämkning ska ske. Även om skulden inte betalas genom bodelningen kvarstår självfallet fordran därefter med möjlighet att driva in på annat vis; i sista hand genom utmätning ombesörjd av kronofogden.

Bedömningen sker från fall till fall, varför svaret inte blir mer precist än såhär. Jag hoppas innerligt att du har blivit något visare!

Vänlig hälsning,

Joar LindénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000