Vad händer med gemensam skuld vid skilsmässa?

2019-05-19 i Bodelning
FRÅGA
Om man tillsammans tar billån på varsin bil. Hur blir det med lånen om man skiljer sig. Jag äger en bil och har ett lån tillsammans med min man för den och samma sak är att han äger en bil och har ett lån tillsammans med mig för sin bil. Hur gör man med lånen/bilarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om bodelning regleras av bestämmelserna i Äktenskapsbalken (ÄB).

Vad händer med egendomen vid äktenskapets upplösande?

En bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses, 9 kap 1 § Äktenskapsbalk (ÄktB). I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods, 10 kap 1 § ÄktB, som är all den egendom som inte gjorts till enskild egendom, exempelvis genom testamente eller äktenskapsförord, se 7 kap 1-2 § ÄktB. Giftorätten omfattar därför även egendom som ägts av ena maken före äktenskapet, eller som förvärvats genom arv testamente eller gåva. Jag kommer vid besvarandet av din fråga utgå från att bilarna är giftorättsgods och att de därför kommer ingå i bodelningen.

Huvudregel är att vardera make ansvarar för sina egna skulder och inte för den andra makens, se 1 kap 3 § ÄktB. Att viss egendom är enskild egendom eller giftorättsgods enligt äktenskapsförordet påverkar inte äganderättsförhållandena, utan egendom som ägs av ena maken är fortfarande dennes liksom ansvaret för skulderna. För gemensamma skulder, är båda makarna dock ansvariga, jämför 2 § Lag om Skuldebrev.

Skuldavräkning och lottläggning

När det är klarlagt vilken egendom som är giftorättsgods och enskild egendom sker en skuldavräkning innan giftorättgodset sedan fördelas lika mellan makarna. Skuldavräkning innebär att vardera make får undanta så mycket egendom som krävs för att täcka sina skulder.

Huvudregel är att en skuld ska avräknas från makens giftorättsgods, exempelvis kommer skulden på bilen att avräknas från giftorättsgodset eftersom bilen är giftorättsgods, 11 kap 2 § ÄktB.

Skulder som är hänförliga till enskild egendom ska dock i första första hand ska avräknas mot denna egendomen. Det är först när den enskilda egendomen inte räcker för att täcka skulden, som en skuldavräkning mot ditt giftorättsgods i andra hand kan ske, se 11 kap 2 § 2 st ÄktB Överstiger skulderna tillgångarna, innebär det att du tar med dig "noll" till bodelning istället för ett minusvärde. Detta eftersom ni svarar för era egna skulder, 1 kap 3§ ÄktB.

Vad som återstår av vardera makes giftorättsgods efter skuldavräkning, läggs sedan samman och fördelas lika er emellan, se 11 kap 3 § ÄktB.

Den faktiska hälftendelningen av giftorättsgodset sker genom lottläggning , alltså för att åstadkomma en värdemässig likadelning mellan makarna. Att få något på sin lott innebär att det värde som en make har rätt till enligt bodelningen ska tillfalla maken antingen genom pengar eller egendom. Huvudregel är att vardera make har rätt att i första hand på sin lott få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar, se 11 kap 7 § ÄktB. Den make som har mest giftorättsgods och som ska avstå giftorättsgods till den andra, får denna i regel välja om han eller hon ska avstå giftorättsgods eller betala motsvarande belopp i pengar, 11 kap 9 § ÄktB.

Sammanfattning

Huvudregeln är att vardera make äger sin egendom och svarar för sina egna skulder. Eftersom bilarna är giftorättsgods så kommer skulden också att avräknas från vardera makes giftorättsgods. Glöm inte att ni för gemensamma skulder fortfarande är ansvariga tills lånet fullt ut betalas. Banken är inte skyldiga på att gå med på att lånet delas upp, men jag skulle rekommendera er att att kontakta banken som förhoppningsvis kan hjälpa er vidare!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Reich Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll