FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt24/12/2016

Vad händer med en fullmakt när fullmaktsgivaren dör? Också om gåva som bara utgår efter att givaren har avlidit

Vår pappa har gått bort. Hans halvbror går in i bankfacket dagen efter o tömmer detta utan att någon bankpersonal är med och bevittnar innehållet. Pappa har ett papper som visar att halvbrodern får gå in efter dödsfall. Är det verkligen möjligt för halvbrodern att göra detta eftersom det då är ett dödsbo och han inte ärver något. Halvbrodern säger att han tömt facket eftersom detta är pappas vilja, enligt honom. Han kan dock inte visa upp något papper.

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Som jag förstår er fråga undrar ni om halvbrodern får dra undan egendom efter den avlidne från dödsboet. Jag utgår från att det i ditt fall inte finns något formenligt testamente som är relevant för frågan.

Kan halvbrodern ha rätt att ta ut och förflytta tillgångarna på bankfacket?

Er halvbroder kan ha rätt att förfoga över tillgångarna på bankfacket om ”pappret” ger honom fullmakt att förfoga över tillgångarna på bankfacket. En fullmakt innebär att någon annan ges kompetens att företräda en person genom att t.ex. ingå avtal för fullmaktsgivarens räkning. Ni kan läsa mer om vad en fullmakt är HÄR.

Den närmare innebörden av fullmakten kan jag inte uttala mig om, mot bakgrund av de uppgifter ni har gett mig. Jag kan bara konstatera att en fullmakt skulle kunna ge halvbrodern kompetens att flytta på tillgångarna i bankfacket. Däremot kan ni nog utgå från att fullmakten inte ger halvbrodern rätt att ge tillgångarna till sig själv, såvida inte halvbrodern uttryckligen ges en sådan rätt. Med all sannolikhet har han alltså inte rätt till tillgångarna, utan dödsboet bör kunna kräva tillbaka tillgångarna i samband med att det återkallar fullmakten – det är ju dödsboets egendom, som ni korrekt har konstaterat.

Vilken roll spelar er fars bortgång?

Att er far dör innebär inte automatiskt att fullmakten förfaller. Huvudregeln är istället att den ändå fortsätter att gälla tills den återkallas, se 21 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (den s.k. avtalslagen). Undantagsvis kan en fullmakt upphöra automatiskt vid dödsfall, men då ska det röra sig om en fullmakt som bör upphöra vid fullmaktsgivarens död. Det kan t.ex. röra sig om en fullmakt att köpa en personlig bostad åt fullmaktsgivaren – är fullmaktsgivaren död har han eller hon inte längre någon användning av en personlig bostad.

Som jag förstår det finns dock inte sådana omständigheter i ditt fall. Det innebär att dödsboet måste återkalla fullmakten för att den ska sluta gälla.

Utifrån era uppgifter kan jag inte med säkerhet säga hur fullmakten bör återkallas. Det beror på omständigheterna kring hur fullmakten meddelades. Hur en fullmakt har meddelats bestämmer i princip hur fullmakten återkallas. Om t.ex. pappret inte skulle visas upp för banken av halvbrodern utan tanken var att halvbrodern muntligen vidarebefordrar fullmakten till banken, så återkallas fullmakten genom ett meddelande till fullmäktigen (halvbrodern) om att fullmakten inte längre gäller (18 § avtalslagen). Om å andra sidan pappret var avsett att visas upp för banken av halvbrodern, så återkallas fullmakten genom att fullmaktsgivaren (numera dödsboet) tar tillbaka eller låter förstöra pappret (16 § avtalslagen). Om fullmakten gavs genom ett meddelande från er far till banken återkallas den genom ett meddelande från dödsboet till banken om att fullmakten inte längre gäller (13 § avtalslagen).

Vill ni vara på den säkra sidan skulle ni kunna vidta samtliga följande handlingar:

1. Meddela banken om att fullmakten inte längre gäller. Se till att det framgår vilken fullmakt som avses.

2. Meddela halvbrodern att fullmakten inte längre gäller. Se till att det framgår vilken fullmakt som avses.

3. Förstör pappret om fullmakt.

Eventuellt kan fullmakten, eller uppdraget som halvbrodern fick tillsammans med fullmakten, drabbas av ogiltighet pga. 17 kap. 3 § första meningen ärvdabalken (1958:637) (förkortad ÄB). Se vidare nedan. Jag saknar dock tillräcklig information för att bedöma om det gäller i ert fall.

Vilken roll spelar er fars vilja om hur hans kvarlåtenskap ska fördelas?

Man kan dock också tänka sig att ”pappret” innebär att er halvbroder får er fars tillgångar i bankfacket som gåva efter att er far har dött. I så fall måste pappret uppfylla de krav som ställs för ett testamente, se 17 kap. 3 § ÄB. Om pappret inte uppfyller testamentskraven är gåvan ogiltig.

Förenklat innebär testamentskraven som huvudregel att ett testamente måste upprättas skriftligen och skrivas under med två samtidigt närvarande vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Vill ni läsa mer om formkraven på testamenten finns följande tidigare svar på Lawline: Formkrav testamente, och Formkrav vid upprättande av testamente.

För att ogiltigheten ska få verkan måste dock ett yrkande om det bifallas av t.ex. en domstol. Vill du föra talan i domstol rekommenderar jag dock att du tar hjälp av en erfaren jurist. Du kan boka tid med en sådan HÄR.

Det faktum att halvbrodern kan ha rätt till tillgångarna genom testamente innebär dock inte att han får tömma bankfacket. Fördelningen av ett dödsbos tillgångar sker istället främst enligt reglerna i 22 och 23 kap. ÄB.

Rekommendation

Om pappret är en fullmakt: Återkalla fullmakten genom att meddela såväl banken som halvbrodern att halvbrodern inte längre har rätt att förfoga över tillgångarna på bankfacket. Förstör också det papper som fullmakten finns på. Kräv tillbaka tillgångarna från bankfacket från halvbrodern. Om han vägrar att ge tillbaka tillgångarna rekommenderar jag att ni kontaktar en erfaren jurist, före ni bestämmer om ni vill gå vidare till t.ex. domstol eller kronofogden.

Om pappret är en gåva som utgår efter dödsfallet: Kräv tillbaka tillgångarna från bankfacket från halvbrodern. Om han vägrar att ge tillbaka tillgångarna rekommenderar jag att ni kontaktar en erfaren jurist, före ni bestämmer om ni vill gå vidare till t.ex. domstol eller kronofogden.

Sammanfattning

Halvbrodern kan ha haft en fullmakt att förfoga över tillgångarna i bankfacket. En fullmakt gäller som huvudregel även om fullmaktsgivaren har dött, varför dödsboet måste återkalla den. Att halvbrodern hade fullmakt att förfoga över tillgångarna innebär dock med all sannolikhet inte att han har rätt att ge dem till sig själv. Det faktum att halvbrodern genom testamente skulle ha rätt till tillgångarna från bankfacket innebär inte att han kan ta dem självmant, utan det är i princip dödsboet som ska ge honom dem.

Jag hoppas att det var svar på er fråga!

Behöver ni vidare hjälp med fullmakt eller testamenten är ni välkomna att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?