Vad gör vi om vi inte kan komma överens om testamentes tolkning?

2020-08-26 i Testamente
FRÅGA
Hej, har fått ett legat via min farbrors testamente att fastigheten skall tillfalla mig, inklusive inventarier mot att jag betalar 2/3 av dåvarande taxeringsvärde. Enligt min bror som pratat med vår farbror så avsågs taxeringsvärde år 1981, men detta framgår inte i klartext i testamentet men ett tidigare testamente var upprättat med i princip samma innehåll 1981. Nu har några kusiner opponerat sig mot detta och menar att det skall vara nu gällande taxeringsvärde som gäller.Har googlat på dåvarande och ser att det pekar bakåt i tiden och motsatsorden är nuvarande, framtida!Bouppteckningen har skötts av jurist men denne hävdar att hon inte kan ta ställning i tvisten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Av ärvdabalkens bestämmelser framgår att testamente ska ges den tolkning som "må antagas överensstämma med testators vilja" (11 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Det stadgade uttrycker grundprincipen för testamentstolkning, den s.k. viljeprincipen. Principen innebär att det vid tvist om testamentets tolkning ska klarläggas viljan bakom förordnandet. Om viljan och viljeförklaringen inte stämmer överens är det den bakomliggande viljan som är avgörande. Vid testamentstolkning finns det sällan skäl att frångå själva texten som utgångspunkt och den som vill visa ett annat innehåll än det som faktiskt framgår av ordalydelsen har bevisbördan för detta. Tolkningen i övrigt kan ske utifrån förordnandets syfte och övriga omständigheter.

I ditt fall går det inte att ge ett klart svar på hur testamentet ska tolkas. Det kan dock, precis som du själv anför, argumenteras för att "dåvarande" innebär att det ska vara taxeringsvärdet 1981. Legatet ska betalas från dödsboet innan det skiftas, dvs innan kvarlåtenskapen fördelas till arvingar och testamentstagare (11 kap. 2 § ÄB). Du kan begära legatet efter att testamentet vunnit laga kraft. Testamente vinner laga kraft efter sex månader (14 kap. 4-5 § ÄB). Kan ni inte komma överens om hur testamentet ska tolkas kan du väcka en fastställelsetalan mot dödsboet, i det fallet blir det upp till domstolen att besluta om testamentets tolkning.

Min rekommendation i ditt fall är att du anlitar en jurist som företräder dig och ser till dina intressen. Förhoppningsvis går det att förhandla och komma överens med dödsbodelägarna som motsätter sig den tolkning du gör gällande, innan ni behöver gå till domstol. Om du är intresserad kan givetvis en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälpliga. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig imorgon, torsdagen den 27 augusti, klockan 9.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig kan du återkomma dessförinnan, så bokar vi in en mer lämplig tid. Jag nås för kontakt på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?