Vad gör testamentet giltigt?

2020-05-30 i Testamente
FRÅGA
Hej,Jag har problem med att hitta "neutrala" personer som kan bevittna mitt testamente. Kan en stämpel med lydelsen "Kopian överensstämmer med originalet" som en bokhandel sätter dit tillsammans med signaturer från två av bokhandelns anställda gälla som bevittnande av min egen namnteckning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Formkrav för testamente

Reglerna om formkraven för ett testamente finner vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB. Vid upprättande av testamentet måste testamentet vara skriftligt. Det ska därefter signeras av testatorn (den som skriver testamentet) i närvaro av två vittnen. Alternativt kan testator bekräfta inför dessa vittnen att det är testators namnteckning som står på testamentet. Båda vittnena måste närvara samtidigt för att testamentet ska vara giltigt och de ska ha kännedom om att det är ett testamente de bevittnar. De behöver dock inte känna till vad som står i testamentet. Vittnena ska skriva under med sina namn på testamentet. (10 kap. 1 § ÄB) Vittnena kan även vid sina namn på testamentet skriva deras yrke och hemvist samt datumet för undertecknandet. Detta är dock inte formkrav och behövs således inte för att testamentet ska vara giltigt. De underlättar dock för att bevisa att det är ett giltigt testamente. (10 kap. 2 § ÄB)

Vem får vara vittne?

För att få lov att vara testamentsvittne måste personen vara över 15 år och inte lida av en psykisk störning som förhindrar denne att förstå innebörden av att vara vittne till ett testament. Dessutom får vittnet inte vara släkt med testator i rätt upp- eller nedstigande led alternativt vara svåger till testator. Vidare kan vittnet inte vara testators make, sambo eller syskon. En person kan heller inte bevittna ett testamente där denne själv, dennes make eller sambo, dennes syskon, dennes svåger eller en annan släkting till denne i rätt upp- eller nedstigande led blir testamenterad något. Personen kan inte heller vara framtidsfullmaktshavare, förmyndare, förvaltare eller god man får inte bevittna ett testamente där denne blir testamenterad något. Dessutom får inte en företrädare för ett bolag, ett trossamfund, en förening eller en stiftelse bevittna ett testamente där den juridiska personen blir testamenterad något. (10 kap. 4 § ÄB)

Sammanfattning

För att testamentet ska vara giltigt krävs det främst att formkraven är uppfyllda. Testamentet behöver alltså signeras av testator, alternativt att testator bekräftar sin signatur, i två vittnens samtida närvaro. Vittnena måste ha kännedom att det är ett testamente de bevittnar och ska signera testamentet med sina namn. Dessutom måste personerna vara tillåtna vittnen enligt ovan. Uppfyller testamentet och vittnena dessa kraven så är det ett giltigt testamente.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2842)
2021-05-16 Kan jag bevittna min mosters testamente?
2021-05-15 Kan en maka ärva sin avlidne makes rätt enligt testamente?
2021-05-13 Vem ärver om en testator och en testamentstagare avlider samtidigt?
2021-05-10 Sekundosuccession vid testamente efter efterlevande makes bortgång

Alla besvarade frågor (92282)