Vad gör jag när banktjänsteman förskingrat mina pengar och begått bedrägerier mot mig?

FRÅGA
År 2015 Reser mycket lämna ut mitt BankID i förtroende för att betala räkningar och förvalta mina pengarHan jobba på bank och va bankrådgivare då.fullt förtroende.2016 -04-31 ISK. 800.000kr stulitSålde lägenhet vinst efter avgifter 1.137.000kr skulle läggas in i min nya lägenhet men han behöll vinsten och gjorde uppskov på pengarna,jag la in 400.000kr sen tog han nya lån 1.200.000kr så jag inte skulle misstänka något.Belånar även lägenheten på 400.000kr utan min vetenskap förfalskat namntäckningar mmBanken stod för detta men inte resten det får jag ta med polis jurist,1.9miljoner har han stulit 1000tals överförningarJag Tog tillbaka BankID 2019-12-14 fick jag se all förödelse Han har fått sparken från banken nu och en intern utredning hållsVad är chanserna att få resten 1,9 miljonernas lämna ut BankID i förtroende Villket va mindre lyckatFinns det möjlighet att få tillbaka sina pengar då allt finns på papper överföringar från mittt tills hans kontoIsk 1.200.000kr in ut har alldrig varit inne där.Utagen finns förfalskat konton mm 150.000 inpå avanza aktier fonder och sen ut utnyttjat mitt namn även på annan bank fört ut pengar där utan min vetenskap jag är inte oaktsam har alldrig behövt gå in på kontot lita på han han jobba på bank
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du i förtroende lämnat ut ditt BankID till en man som arbetade på bank. Tanken var att då du reste mycket skulle han betala räkningar och förvalta dina pengar. Under åren som gått har mannen däremot gjort allt annat än att förvalta pengarna; det har skett en mängd överföringar från ditt konto till hans, din namnteckning har förfalskats och din lägenhet har belånats utan din vetskap. Banken mannen var anställd på har stått för en del av de förluster som skett, däremot saknas det fortfarande 1.9 miljoner kronor och din undran är hur du får tillbaka dessa pengar. Mitt svar till dig skrivs med viss reservation då jag inte har någon direkt insyn i vad som skett eller när det skett. Utifrån hur du beskriver det, med 1000-tals överföringar, kommer det att krävas en omfattande utredning om vilka summor det rör sig om och vad som verkligen kan bevisas att har hänt.

Mannen kan ha begått brott mot dig

Så som du beskriver situationen förefaller det som att mannen du lämnade ut ditt BankID till kan ha begått brott mot dig. Som jag förstår det har mannen använt ditt BankID för att ta lån i ditt namn utan din vetskap och han har även flyttat pengar från ditt konto utan din vetskap.

Att ta lån i annans namn kan utgöra brottet bedrägeri (9 kap. 1 § Brottsbalken) i vissa fall. Bedrägeri kan framförallt aktualiseras i de fall där han tagit lån i ditt namn som han sedan fört över till sig själv. Eftersom du själv lämnat ut BankID till honom kan det för vissa av transaktionerna röra sig om brottet förskingring (10 kap. 1 § Brottsbalken). Tyvärr kan jag inte göra någon djupare analys av vilket av brotten som eventuellt kan visas, dels på grund av bristande insyn, dels på grund av omfattningen av det som skett.

Min rekommendation är att du avseende de begångna brotten gör en polisanmälan. För att göra en polisanmälan kan du vända dig till din lokala polisstation eller ringa 114 14. Om mannen döms för brott kan han bli skadeståndsskyldig. Problemet är dock att även om han blir skadeståndsskyldig måste det finnas tillgångar att ta i anspråk för skadeståndet. Om mannen inte har några pengar kvar kommer det helt enkelt att innebära att du inte får några pengar heller, trots domen.

Har banken ett ansvar?

En arbetsgivare har i vissa fall ett ansvar för sina anställda, ett s.k. principalansvar. Enligt 3 kap. 1 § skadeståndslagen ska den som har arbetstagare i sin tjänst ersätta bland annat ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar genom brott. Det framgår inte helt om mannen har utfört brotten när han varit anställd på banken. Men om så är fallet kan det argumenteras för att det finns ett ansvar från arbetsgivarens sida. Tyvärr är det däremot svårt att sia om vad utgången skulle bli i ett sådant fall.

I rättsfallet NJA 2000 s. 380 avhandlades frågan om en advokatbyrå skulle bli principalansvarig för förmögenhetsskador som en biträdande jurist vållat genom att gjort sig skyldig till bedrägeri mot en utomstående. Frågan var om vållandet hade skett i tjänsten eller inte. Tingsrätten fann i målet det ostridigt att förmögenhetsskadan hade vållats genom ett uppsåtligt brott från juristens sida och att han använt en förfalskad fullmakt och brukat advokatbyråns lokaler och firmapapper inte varit en risk som advokatbyrån bort ha räknat med. Risken ansågs inte heller vara normal advokatverksamhet. Juristens brottsliga verksamhet hade enligt domstolen legat helt utanför hans arbete på advokatbyrån och han hade därför inte handlat i tjänsten. Både hovrätten och Högsta domstolen fastställde tingsrättens dom. I dess domskäl uttalade HD att om skada vållats med uppsåt och genom brott av arbetstagaren är kravet om ett funktionellt samband extra viktigt. Det kan dock i ditt fall, till skillnad från i rättsfallet, argumenteras att det finns ett funktionellt samband när en banktjänsteman utför ett bedrägeri mot en kund. För att begära skadestånd av banken krävs det dels att mannen döms för brotten, dels att du vänder dig med skadeståndsanspråk mot banken. En begäran om skadestånd kan vår juristbyrå vara behjälplig med.

Min rekommendation i ditt fall är att du till att börja med gör en polisanmälan mot mannen. Det förefaller utifrån det du berättat som att han begått brott mot dig, bedrägeri och/eller förskingring. Om mannen döms kan han bli skadeståndsskyldig för de skador som uppkommit genom brottet (de saknade pengarna). Problemet är dock om han inte har några tillgångar, i sådana fall kommer du ändå inte att få något. Därav är min rekommendation att det vidare utreds huruvida banken kan ha ett principalansvar och vara skadeståndsskyldig. Den eventuella skadeståndsskyldigheten kommer att vara beroende av om banktjänstemannen anses ha begått brottet i tjänsten, vilka kontrollmekanismer banken har, om alla bedrägerier skett medan han var i tjänsten eller om vissa skett efter att han fick sluta sin anställning.

För polisanmälan rekommenderar jag att du kontaktar din lokala polisstation eller ringer 114 14. Om du önskar att en av våra jurister går igenom det material du har och huruvida det kan föreligga skadeståndsskyldighet, antingen för mannen eller för banken, är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?