Vad går först av testamente och äktenskapsförord och finns några bestämmelser som vid en skilsmässa kompenserar för om ena maken varit rikare?

2020-10-30 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag och min make har anlitade er för att skriva ett inbördes testamente år 2012. Det var då känt för er att vi har ett äktenskapsförord sedan 1986. Där står bl a att all egendom ska vara enskild även under äktenskapet och även avkastning därav. Parallellt till äktenskapsförordet skrevs 1986 även en kompletterande förbindelse, där min make förbinder sig att i händelse av skilsmässa skyndsamt anskaffa en annan lämplig bostad osv. I äktenskapsförordet står även att makan ska få hälften av amorterat belopp på fastigheten som vi bor i.Jag behöver få svar följande:- Gäller äktenskapsförordet före testamentet- I testamentet står bl a "Den av oss som överlever den andre ska med fri förfoganderätt ärva all den avlidnes kvarlåtenskap, undantaget vissa delar...- Vad kan "annan lämplig bostad" vara? (Min man äger mest d.v.s. kapitalet är i huvudsak hans enskilda egendom).- Vi har varit gifta i 36 år och har 2 gemensamma barn och ett särkullbarn (min mans). Särkullbarnets laglott är reglerad i testamentet och i ett förskottsarv.Min oro är hur min ekonomi skulle te sig vid en ev. skilsmässa. Hur värderas i så fall "en annan lämplig bostad". Min man har under våra år tillsammans tjänat fler ggr mer än jag och han har till stor del byggt på sitt eget kapital. Jag har varit hemma med barnen (4 första åren) och har inte tjänat lika mycket pengar trots att jag har arbeta full tid större delen. Mina intjänade pengar har konsumerats och min mans placerats till stor del
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag uppfattar dina frågor som att de kan delas upp i dels hur din ekonomi skulle bli vid en eventuell skilsmässa med hänsyn till de olika överenskommelser ni gjort och det sätt ni levat, och dels hur testamentet och äktenskapsförordet påverkar varandra. Utöver vad som händer vid en skilsmässa finns också en del som kan sägas om vad som händer om ni förblir gifta till dess en av er går bort. Jag reder ut dessa frågor och en del regler som omgärdar dem i tur och ordning.

Hur blir ekonomin vid en skilsmässa?
Till att börja med vill jag säga att om ni skiljer er så blir inte testamentet automatiskt ogiltigt, men jag utgår från att det finns en överhängande risk att någon av er väljer att återkalla sin del av det om så skulle ske. Det skulle i så fall innebära att den ekonomiska uppgörelsen som följer regleras endast av äktenskapsförordet, den kompletterande förbindelsen om lämplig bostad som du nämner samt lagens bestämmelser. Lagens utgångspunkt är då att makar vid en skilsmässa ska dela giftorättsgodset lika, dvs. all egendom som inte är enskild till följd av t. ex. äktenskapsförord (11 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB)). Nu har ni dock ett äktenskapsförord och då är utgångspunkten att det ska följas. Det finns dock en ventil för de situationer äktenskapsförord skrivits som allvarligt missgynnar ena parten som innebär att äktenskapsförordet kan jämkas (12 kap. 3 § ÄktB). Det går inte att ge ett säkert svar på om det skulle va aktuellt i ert fall, särskilt inte utan mer detaljerad information om eran ekonomi och historia. Det du berättar om att du har både tjänat och hela tiden haft mindre pengar och att dessa pengar trots det hela tiden konsumerats medan makens placerats tyder dock på att en jämkning mycket väl skulle kunna anses skälig.

Sen tillkommer visserligen de två ytterligare sakerna ni överenskommit om, dvs. den delen av amorteringarna som ska tillfalla dig samt makens åtagande att skaffa dig en lämplig bostad. Även här är det omöjligt att ge något säkert svar, men när det gäller den typen av avtal är utgångspunkten att avtalet ska tolkas i enlighet med vad som avsågs när det undertecknades. En sådan överenskommelse skulle framstå som lite märklig om den enbart innebar tak över huvudet. Jag gissar därför att er avsikt var och även en domstols tolkning, om det skulle gå så långt, kommer sannolikt vara att bostaden faktiskt ska vara någorlunda lämplig för dig. Den typen av aspekter i familjerättsliga frågor som brukar tas hänsyn till är t.ex. bostadens geografiska placering och standard. Vad gäller en sådan bostads värdering i kronor är det helt omöjlig att avgöra på förhand, utan det måste bedömas med utgångspunkt i hur era ekonomiska förhållanden och bostadsmarknaden ser ut där och då. När det gäller amorteringarna låter det inte som att något skulle kunna komma att komplicera den biten. Där har du helt enkelt rätt att få ut den exakta summan som motsvarar vad som överenskommits.

Utöver dessa överenskommelser och avtal finns det också vissa bestämmelser i lagen om underhåll mellan makar (6 kap. 7 § ÄktB). Där finns en slags trestegsbestämmelse där steg ett är att makar som huvudregel ska försörja sig själva efter en skilsmässa. Steg två är att om den ena maken behöver bidrag till sitt underhåll under en övergångsperiod så måste den rikare maken utge sådant underhåll med hänsyn till de ekonomiska möjligheter hen har och andra omständigheter som föreligger. Det tredje steget gäller vid långvariga äktenskap och särskilt om pension är nära förestående eller redan aktuellt. Då kan den rikare maken bli skyldig att betala underhåll även under en längre tid, dvs. många år. Har den ekonomiska fördelningen er emellan varit väldigt skev, så låter det sannolikt att du skulle kunna få underhåll enligt endera steg två eller tre ovan.

Skulle det vara så att maken fullgör sina åtaganden vad gäller amorteringar och bostad kommer detta sannolikt spela in på bedömningen av både om äktenskapsförordet bör jämkas och i vilken utsträckning underhåll skulle kunna bli aktuellt. Domstolar gör ofta helhetsbedömningar i komplicerade situationer, särskilt när det kommer till sådana här jämkningsfrågor.

Vad händer om din make dör före dig?
Om din make dör före dig och ni då fortfarande är gifta aktualiseras frågan om vad som går först av testamente och äktenskapsförord. Huvudregeln här är då att innan ett arv ska skiftas, oavsett om det är enligt testamente eller endast enligt lagens bestämmelser om arvslott, mm., så ska först en bodelning göras (23 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB)). Enligt äktenskapsförordet kommer då all egendom anses enskild och därmed tillfaller ingen av din makes egendom dig genom själva bodelningen. Vad som sker därefter är däremot att dödsboet ska skiftas och då träder testamentet in och du ärver enligt vad som sägs där. Då din makes särkullbarns laglott säkrats genom testamentet och förskottsarvet utgör inte det något hinder och utifrån det du berättar kommer vad ni överenskommit i testamentet alltså att gälla.

Innebörden av fri förfoganderätt som ni skrivit in i testamentet innebär sedan att vad särkullbarnet fått i laglott ska kompletteras upp till nivån av arvslotten när även du går bort, om inte ert testamente anger att särkullbarnets arv slutgiltigt ska stanna vid laglotten. Det är också då som era gemensamma barn kommer ärva efter er bägge. När det gäller era gemensamma barns arv efter sin far gäller även här regeln om fri förfoganderätt, dvs. att du får använda det du ärvt efter din make helt efter vad du anser lämpligast. Du får dock inte till någon del ge eller testamentera bort det. Vad gäller det som faller på din sida i bodelningen äger du det med full äganderätt och får använda precis som du vill med den något mer begränsade inskränkningen att gåvor och testamenten av din kvarlåtenskap inte får inskränka dina barns laglott (7 kap. 3-4 §§ ÄB).

Sammanfattningsvis
Skulle det bli aktuellt med en skilsmässa ska du se till att bevaka att du får både en rimlig lämplig bostad, amorteringarna och, om du känner att det även därefter blir orättvist, begära jämkning av äktenskapsförordet och underhåll från maken. Skulle det vara så att ni förblir gifta tills dess någon av er dör kommer först äktenskapsförordet styra bodelningen och sedan kommer testamentet styra skiftningen av dödsboet. Skulle det bli konflikt i någon av dessa situationer är det klokt att du skaffar dig ett juridiskt ombud som kan bevaka dina intressen och rättigheter. Du är välkommen att återkomma till oss på Lawline om det skulle bli aktuellt.

Du har i samband med den här frågan också valt 30 minuters uppföljande rådgivning per telefon. Jag kommer därför ringa dig på måndag kl 15. Om tiden inte passar är du välkommen att maila mig på isak.bergstrom@lawline.se så kommer vi överens om en ny tid.

Med vänlig hälsning

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2835)
2021-05-05 Går det att göra sin efterlevande make arvslös?
2021-05-03 Kan ett gåvobrev ersättas med ett testamente?
2021-04-30 Kan äktenskapsförord ändra testamente?
2021-04-30 Orubbat bo som sambo

Alla besvarade frågor (92054)