Vad gäller vid testamentstagares död?

2020-03-21 i Testamente
FRÅGA
Jag har i mitt testamte angivet en del av min behållning till en person som ej är släkt med mig. Om denna person är död när jag dör går då arvslotten till dennes arvingar?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller för kvarlåtenskapen om testamentstagaren avlider innan testamentsgivaren avlider stadgas i 11 kap. Ärvdabalken (i fortsättningen ÄB).

11 Kap. ÄB innehåller tolkningsregler för testamente. Dock skall man ha i minnet att tolkningsreglerna som ställs upp där är endast presumtionsregler. Går det att utläsa någon annan tolkning ur testamentet kommer det alltid att gälla före reglerna i 11 kap. ÄB.

Testamentsgivarens vilja ska respekteras i den mån det är möjligt, vilket stadgas i 11:1 ÄB. Kan den verkliga uttryckliga viljan inte utrönas får man med hjälp av all tillgänglig bevisning försöka utröna den hypotetiska viljan hos testamentsgivaren.

11:6 ÄB stadgar att om testamentstagare dör innan hans rätt inträtt eller kan testamentet eljest ej verkställas i vad honom angår, skola hans avkomlingar träda i hans ställe, såframt de i fråga om arv efter testator varit berättigade därtill.

Här stadgas att det endast är i de fall som avkomlingarna (barn eller barnbarn) hade haft rätt till arv efter testamentsgivaren, det vill säga om de var släkt med testamentsgivaren, som testamentstagarens arvingar kan ärva. Paragrafen gäller dessutom bara vid legat, det vill säga en viss specifik sak eller viss summa pengar som står angivet i testamentet, se 11:10 1st. ÄB.

I ditt fall är personen du vill testamentera din egendom till inte släkt med dig. Det innebär att om man inte kan utröna någon uttrycklig vilja från din sida att dennes arvingar ska ärva vid händelse av frånfälle innan testamentstagarens rätt har inträtt, kommer dennes arvingar inte få kvarlåtenskapen.

Med vänliga hälsningar.

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2682)
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente

Alla besvarade frågor (86591)