Vad gäller vid fel i varan?

2020-08-27 i Köplagen
FRÅGA
Hej, Köpte en båt som egentligen är jättefin kikade igenom allting. Motorerna i gång och allt verka ok och affären var klar 310.000:-En provtur några dagar senare och så är ena motorn död (troligen sönderrostad).Kan jag överhuvudtaget göra något gentemot säljaren? Elr får jag helt enkelt bara byta elr renovera motorn? Privat person som är säljare Tack på förhand
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köplagen (KöpL) är tillämplig vid köp mellan två privatpersoner. Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad lagen säger när man har köpt något som senare visar sig vara behäftad med fel. Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller. Kort sammanfattning finns längst ner i dokumentet.

Köplagens felregler

Enligt köplagen ska en vara i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Om inte annat följer av avtalet ska varan:

-vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används

-vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning,

-ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och

-vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.

Om varan avviker från vad som sägs ovan eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta ska den anses vara felaktig (17 § KöpL).

Om det är så att varan har sålts i "befintligt skick" eller med liknande allmänt förbehåll ska den anses felaktig om

-varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet

-säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller

-varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § första stycket KöpL).


Felbedömning

Ett viktigt undantag från felreglerna i köplagen är att en köpare inte får åberopa ett fel som hen antas ha känt till vid köpet. Hen får inte heller åberopa fel som hen borde ha märkt vid undersökningen om hen har undersökt varan före köpet eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den. Dock är detta undantag utan betydelse om säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § KöpL).

Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § första stycket KöpL). Denna paragraf innebär att säljaren svarar för fel om felet fanns redan före köpet men visar sig efter köpet.


Föreligger det fel?

För att kunna gå vidare till nästa steg måste det konstateras att fel föreligger. Enligt 17 § KöpL ska en vara stämma överens med avtalet. Om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. I detta fall så har du köpt en båt som några dagar senare visar sig vara behäftad med fel (död motor). Detta tycker jag kan vara en avvikelse från avtalet. Men eftersom jag inte känner till avtalet eller omständigheterna vid köpet måste du själv ta ställning till detta genom att beakta vad som står i avtalet eller andra uppgifter som möjligen ha utfäst muntligt vid köpet.

Om det är så att båten sålts i "befintligt skick" eller med liknande allmänt förbehåll ska man applicera reglerna enligt 19 § KöpL. Båten anses felaktig om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Eller om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet – dvs. om säljaren kände till att motorn höll på att gå sönder och valde att inte berätta det för dig. Eller om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.


Undersökningsplikt

När man har konstaterat att fel föreligger, måste man också uppfylla undersökningsplikten för att kunna göra gällande påföljderna vid fel. Enligt köplagen får man inte hävda fel som man borde ha märkt vid undersökningen. Vid bedömningen beaktas "hur omfattande undersökningen varit och vilka praktiska möjligheter köparen med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter haft av att vid sin undersöknings upptäcka felet" (NJA 1996 s. 598). Ifall att du är en okunnig person måste du anlita en besiktningsman för att anses ha uppfyllt undersökningsplikten. Jag kan inte ta ställning till huruvida du har uppfyllt din undersökningsplikt utan att ha undersökt fallet närmare. Du kan dock alltid åberopa fel ifall säljaren har handlar i strid mot tro och heder.

Vidare ska man konstatera tidpunkten för felbedömningen. Enligt lagen svarar säljaren för fel som fanns redan före köpet men visar sig först senare (21 § första stycket KöpL). Jag har svårt att tro att motorn inte var redan i dåligt skick innan köpet. Jag tycker därför att du uppfyller kravet enligt paragrafen och säljaren ska därför svara för felet.


Påföljder vid fel

Är varan felaktig och det inte beror på köparen eller något förhållande på hens sida får hen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. (30 § KöpL). När varan har avlämnats skall köparen så snart omständigheterna medger det undersöka den i enlighet med god affärssed (31 § första stycket KöpL). Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Köparen får dock alltid åberopa fel om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (32-33 § KöpL). För att kunna göra gällande påföljderna (avhjälpande, omleverans, prisavdrag, osv.) måste du så snart som möjligt ha undersökt varan när den kommit till din besittning och reklamera inom skälig tid.


"Kan jag överhuvudtaget göra något gentemot säljaren?"

Jag tycker att avhjälpande är aktuellt i detta fall. Enligt lagen har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det (34 § första och tredje stycket KöpL). Köparen får inte kräva avhjälpande av fel eller omleverans, om han inte lämnar säljaren meddelande om kravet i samband med att han reklamerar eller inom skälig tid därefter. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (35 § KöpL). Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans, om detta kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren (36 § första stycket KöpL).

Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen kräva prisavdrag (37 § första stycket KöpL). Kräver köparen prisavdrag, skall det beräknas så att förhållandet mellan det nedsatta och det avtalsenliga priset svarar mot förhållandet vid tidpunkten för avlämnandet mellan varans värde i felaktigt och i avtalsenligt skick (38 § KöpL).


Sammanfattning

Du som köpare har rätt att få säljaren att hjälpa dig när varan är felaktig. För att kunna kräva säljaren för att svara för felet måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Först och främst måste man konstatera att det föreligger fel – att varan är felaktig. Vidare ska man se till att det är något som faller utanför ens undersökningsplikt, alltså något som du inte hade kunnat upptäcka. Uppfylls dessa krav, kan man kräva säljaren att bl.a. avhjälpa felet. Du måste dock berätta för säljaren om felet inom skälig tid efter det du märkt felet. Om du låter bli att meddela säljaren, kan du bli miste om din möjlighet att få felet avhjälpt.

För vidare hjälp med ditt ärende kan du boka tid med vår Juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1338)
2021-04-22 Vad har köpare för rättigheter?
2021-04-18 Kan säljare ångra sig när avtal har ingåtts?
2021-04-13 Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?
2021-04-13 Fel vid köp av begnanad bil

Alla besvarade frågor (91410)