FrågaEKONOMIÖvrigt13/07/2018

Vad gäller om en felparkeringsavgift getts för felparkering på privat mark?

Hej,

Parkerade bilen för lastning av en soffa i samband med flytt, gick upp i lägenheten med en kompis och kom ner direkt, under den tiden (3 minuter på boten pga klockslag, i praktiken kan det röra sig om 2 minuter och några sekunder) så fick jag en p-bot och såg att p-vakten tryckte på sin maskin när hon såg att vi gick ut från trappan. Bilen med släpet var ställt på Q-parks parkeringar som gick parallellt med vägen, ville inte ställa mig på vägen för att förhindra trafik att passera utan ställde mig på Q-parks parkering som har markering för parkering, då jag hade släp var jag ju tvungen att ställa mig på flera markeringar. Har överklagat det hos Q-park och hänvisat till NJA 1981 s. 323. De står dock fast och vill inte undanröja boten. Skall jag driva frågan vidare till domstol (de ansöker om det) eller borde jag betala boten?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Eftersom du fick en p-bot från Q-park, och eftersom det är hos Q-park som du överklagade beslutet (och inte hos polisen) utgår jag från att det handlar om parkering eller av- och pålastning på "privat mark". Därför är det lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering som blir tillämplig i ditt fall ( se LKOP). Skulle det handla om kommunal mark skulle du ha överklagat beslutet om p-bot hos Polisen, vilket du inte verkar ha gjort i ditt fall. Jag utgår därför från att LKOP är tillämplig.

Jag antar att du undrar vad som sker härnäst och om du behöver agera. Innan jag går in på detta ska jag dock först beröra själva av- eller pålastningsfrågan.När är det tillåtet att stanna för av- och pålastning?

Enligt 1 § LKOP får Q-Park ta ut en kontrollavgift (p-bot) om du parkerat i strid mot förbud som gällt på Q-marks område. Detta gäller alltså om du faktiskt parkerat där. Det är visserligen så att parkeringsbot bara kan ges om du och din kompis "parkerat" där, och så länge det inte finns några skyltar som säger annat om av- och pålastning är det tillåtet att stanna för av- och pålastning. Men du måste i så fall kunna bevisa att ni faktiskt stannade för att lasta av eller lasta på en soffa. Omständigheterna är något oklara för mig, så jag kan inte uttala mig särskilt om det går att bevisa något, bara att ni måste kunna göra det rimligt att en soffa skulle lastas på eller lastas av och att detta skett inom rimlig tidsrymd (jfr RH 14:85). (Det är alltid bra om det finns bildbevis osv.)


Du kan särskilt kolla upp dessa rättsfall som nämns nedan:

- Du måste kunna föra fram en omständighet som är ägnat att stödja ert påstående om att det inte var en parkering. Av- och pålastning är en sådan omständighet. Se särskilt Svea hovrätts mål nr FT 4565-08 och RH 14:85 för att få mer information om vad som menas med detta och hur detta bevisades i de fallen.


- Tiden är en viktig faktor. 10 min. har ansetts rimligt för att lasta på beställda varor som skulle hämtas i en butik, se NJA 1959 s. 349. I Svea hovrätts mål nr FT 4565-08 ansågs 6 minuter vara rimligt, utifrån omständigheterna i fallet, att bära matvaror till bilen. Finns det inget som talar för att parkeringsvakten kan bevisa att ni varit borta från bilen i mer än 10 minuter, talar det därför till er fördel.

- Det är ändamålet med stannandet som avgör. Om ni t ex skulle ner med soffan och inte lyckats att ta ner soffan är inte avgörande; det är tanken som avgör (NJA 1961 s. 468).Vad som händer härnäst

Just nu har du överklagat p-boten hos Q-park. Q-park står fast vid parkeringsvaktens beslut. Om du nu väljer att inte betala p-boten måste Q-park inom viss tid påminna dig om p-boten och om du då inte betalar kan Q-park vidta åtgärder för inkassering (enligt vad som gäller enligt Inkassolagen) (se 8 § LKOP). Alltså kan de t ex vända sig till Kronofogdemyndigheten efter att de påmint dig om p-boten.

Du kan dock skriftligen bestrida ett betalningsföreläggande som ett inkassobolag (Kronofogdemyndigheten) ställer ut mot dig. Och Q-park får då (och endast då) överväga att väcka talan i domstol, om de fortfarande anser att de har rätt. De kan inte börja väcka talan i domstol, innan alla steg i 8 § LKOP är avklarade.

Om Q-park väcker talan mot dig kan det hända att du måste stå för deras rättegångskostnader om du förlorar målet. Du kan därför beakta att detta blir ett s.k. "förenklat tvistemål", eftersom det handlar om "mindre värden" (i ett juridiskt sammanhang). Vid "förenklade tvistemål" finns det vissa begränsningar kring hur stor ersättning den vinnande parten kan få. Man utgår ifrån 18 kap. 8a rättegångsbalken; endast vissa rättegångskostnader får ersättas då, t ex rättslig vägledning under en timme, ansökningsavgift till domstol, resa i samband med sammanträde, vittnesbevisning. Ersättningen kan på så sätt i de flesta fall begränsas till 2000 (jfr Hovrätten för Västra Sverige Mål nr FT 1517-18 (dom från juni 2018), RH 2006:22 och Svea hovrätts mål nr FT 4565-08). Du kan dock därvid beakta 18 kap. 6 § rättegångsbalken, att i fall parkeringsvakten kan bevisa att det inte alls handlade om på- eller avlastning kan det hända att domstolen anser att man bort inse att en sådan invändning om av- och påstigning saknade fog och därför borde man stå för alla kostnader.


Sammanfattning

Du kan avstå från att betala p-boten och då blir Q-park tvungen att väcka talan i domstol. Det är som nämnts så att vid förenklade tvistemål kan den vinnande parten endast ersättas vissa rättegångskostnader. Detta innebär att om du skulle förlora målet skulle du inte behöva ersätta alla de rättegångskostnaderna Q-park kanske lider.

Du kan också välja att betala p-boten och därefter själv väcka talan i domstol om att få tillbaka pengarna.


Hoppas att du fick svar på dina frågor! Hör gärna av dig om du har fler frågor. Du kan också exempelvis ringa till Lawlines telefonrådgivning eller boka tid med en av våra jurister som kan vägleda dig vid en "eventuell" rättegång.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000