Vad gäller om antalet arbetade timmar understiger antalet avtalade timmar för en tjänst?

FRÅGA
En kund har accepterat ett anbud hos oss där det står specificerat vad som ingår samt pris efter ROT. Jobbet gick jättebra och vi blev klara mycket snabbare än vi tänkt. Kunden är nöjd med resultatet men kräver avdrag på fakturan för de timmar vi inte var där. Vi hänvisar till ett bindande anbud och den påskrivna orderbekräftelsen där det tydligt står att hon godkänner anbudet samt att kund har förstått vad som står i anbudet. Vad gäller mellan privatperson samt byggföretag?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över vad som gäller i de fall då kunden har betalat ett fastpris för en tjänst som vid avtalets ingående uppskattades till en viss tid, men blev avslutad tidigare. När det kommer till frågor om avtal samt om tjänster som företagare utför till konsumenter är det avtalslagen (AvtL) samt konsumenttjänstlagen (KtjL) som man vänder sig till. Även allmänna avtalsprinciper kan komma i fråga här.

Hur viktigt är avtalet i denna situation?

I svensk rätt är en av grundprinciperna att avtal som ingåtts mellan parter ska hållas. Ett avtal ingås, som du mycket riktigt påpekar, genom att den ena parten lämnar ett anbud och den andra parten lämnar en accept med avseende till anbudet (1 § första stycket AvtL). Här tolkar jag det alltså som att kunden har betalat fastpris för den utförda tjänsten.

Konsumenttjänstlagen reglerar inte dessa situationer utan man utgår helt ifrån vad som stadgas i avtalet. Utifrån den information du anger i frågan verkar det som att kunden har gjort sig förstådd med priset och tjänsten och undertecknat avtalet. Alltså är det detta som gäller, trots att den utförda tjänsten avslutades tidigare än förväntat.

Har kunden någon rättslig grund att stå på i denna situation?

En möjlig väg som kunden hade kunnat gå är att yrka på att betalningen för tjänsten är oskälig med avseende till antal arbetade timmar i relation till antalet avtalade timmar. I sådana fall kan priset jämkas ned till kundens förmån (36 § AvtL). Här är det viktigt att påpeka att denna bestämmelse tillämpas väldigt restriktivt av domstolarna. Utifrån den information jag har fått angiven i frågan vet jag inte om hur många fler timmar som ni hade avtalat om. Är det exempelvis så att avtalet stadgade 30 timmar, men att ni blev klara inom 20 timmar, är det inte sannolikt att kunden hade kunnat hävda att betalningen är oskälig.

Sammanfattning

I svensk rätt är principen om att avtal ska hållas väldigt stark. Enbart i vissa situationer finns det utrymme för domstolarna att (exempelvis) jämka ner priset till konsumentens förmån om det hade ansetts oskäligt att konsumenten hade behövt betala fullt pris för tjänsten. Om det faktiskt hade kunnat anses oskäligt har jag dessvärre inte tillräckligt med information för att kunna komma fram till ett svar.

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,
Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?