Vad gäller i fråga om en dom avseende en detaljplan? Och har jag rätt att ta del av en ärendehandläggning hos kommunen?

2021-03-19 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Fråga angående detaljplan.Del av detaljplan har överklagats och vunnit i tingsrätten men överklagats av kommunen som sedermera vann i övermiljödomstolen. Vid förfarandet gjordes syn på plats och kommunen bilade noggranna ritningar och illustrationer på hur husen skulle påverka utsikten. Bland annat skulle berörda (2 stycken av 8) hus inte ha fläktrum mm på taken, vilket menligt skulle påverka hushöjden/utsikten. Jag har i inlaga till övermiljödomstolen nämnt min oro för extra påbyggnader vilket kommunen motsagt och hänvisat till deras inlämnade ritningar och illustrationer och byggnadernas maxhöjd.Dock medger detaljplanen fläktrum även på de berörda husen.Frågan är, vad gäller? Kommunens utsagor, ritningar och illustrationer vid förhandlingen som möjliggjorde att Detaljplanen vann laga kraft, eller det som detaljplanen i praktiken säger?Följdfråga, har jag rätt att ta del av kommande bygglovsansökan innan detta klubbas?(enligt kommunen ska jag avvakta tills till ansökan är behandlad)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har överklagat en del av en detaljplan, ett överklagande som vann bifall i tingsrätten, eller närmare bestämt i mark- och miljödomstolen. De sistnämnda domstolarna sorterar nämligen organisatoriskt under vissa tingsrätter. Kommunen överklagade dock domen och fick sedermera rätt i Mark- och miljööverdomstolen. Trots ett noggrant studium av din ärendebeskrivning bereder den vissa tolkningssvårigheter. Det står inte helt klart för mig huruvida det är du eller kommunen som har synpunkter på installationen av fläktrummen, men såvitt jag förstår medger i vart fall detaljplanen fläktrum på de två husen som nämns enligt ovan. Du undrar nu vad som gäller avseende den lagakraftvunna domen samt om du har rätt till insyn i byggnadsnämndens ärendehandläggning av en kommande bygglovsansökan och innan det kommunala beslutet fattas. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.

Rättegångsbalken (RB).

Förvaltningslagen (FL).

Plan- och bygglagen (PBL).

Eftersom du har lyckats driva två domstolsprocesser kommer jag nedan att utgå ifrån att du är saklegitimerad, det vill säga att förutsättningarna för att överklaga är (var) uppfyllda, vilka för övrigt framgår av 13 kap. 8 § PBL i vilket det hänvisas till vissa relevanta bestämmelser i förvaltningslagen. Men i korthet fordras att beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får överklagas av den som beslutet angår, om det går honom eller henne emot, vilket ska ske skriftligen innan granskningstiden har gått ut (jfr 42 § FL, se även 13 kap. 2 och 2 a §§ PBL).

Beträffande din första fråga kan det mycket kort konstateras att Mark- och miljööverdomstolens domslut gäller. Vad detaljplanen, såsom du uttrycker det, i praktiken säger, det vill säga hur detaljplanen ska tolkas och vad den egentligen innebär, är ju det som vid en uppkommen tvist ska prövas av rätten och liksom i alla andra sammanhang när två parter är oense är det ytterst en domstol som har att avgöra vem som de facto har rätt. Att domen har vunnit laga kraft innebär att den inte längre går att överklaga med ordinära rättsmedel varför Mark- och miljööverdomstolens avgörande kommer att stå sig i det här fallet och därmed ska följas i enlighet med det avkunnande domslutet (55 kap. 1 § RB).

Mot bakgrund av min ganska beklagliga oförmåga att kunna tolka din ärendebeskrivning fullt ut har jag likaledes haft svårt att bedöma om du är part i den aktuella bygglovsansökan. Gissningsvis är så inte fallet eftersom du uppger att du inför kommunen har uttryckt din oro över påbyggnaderna. Utifrån ett sådant scenario kan följande anföras. Inledningsvis ska framhållas att förvaltningslagen blir tillämplig när det gäller den här typen av kommunala beslut. Kommunala nämnder, likt byggnadsnämnden, är att betrakta som kommunala förvaltningsmyndigheter och träffas därför av reglerna i förvaltningslagen (1 § FL). Bortsett från vissa inskränkande bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) har den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet, vilket av naturliga skäl benämns partsinsyn (10 § FL och 10 kap. 3 § OSL). Partsinsynen utgör ett för den enskilde mycket viktigt kontrollinstrument och är också en grundläggande förutsättning för principen om god förvaltning, vilken är en allmän rättsprincip på det förvaltningsrättsliga området. Härutöver, och i linje med den nyss nämnda principen, föreligger det en kommunikationsskyldighet för den beslutande myndigheten. Ett ärende får nämligen inte avgöras utan att den som är part har underrättats om allt material av betydelse för beslutet och därutöver fått tillfälle att inom en viss tid yttra sig över materialet (25 § FL).

Men som namnet antyder tillkommer rätten till partsinsyn endast den som har ställning som part i ärendet hos den beslutande myndigheten. Finns det flera parter har envar samma rätt. Partsinsynen kräver dock aktivitet från de berörda. När det sedan gäller kretsen av kommunikationsberättigade är principen densamma, vilket således innebär att det i stort sett endast är den som är part som behöver kommuniceras. I vissa sammanhang kan emellertid ett ombud också behöva kommuniceras. Men i övrigt gäller inte detta varför exempelvis en anmälare faller utanför kretsen av kommunikationsberättigade. Under förutsättning att du inte har ställning som part i den ovan nämnda bygglovsansökan blir min bedömning att kommunen har fog för sin uppfattning. Sammanfattningsvis, annorlunda uttryckt och som svar på din andra fråga: Givet att du inte har ställning som part saknar du tyvärr rätt att ta del av handläggningen av den kommande bygglovsansökan.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96356)