Vad blir straffet för kortare körning med 2,6 promille alkohol i blodet?

2017-01-04 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Har åkt dit för rattfylla med 2,66 i blodet. Åkte ca 300 m ute i skogen från en fest. Sladdade ner i diket med sommardäck i snöstorm i dec. Skulle ca 500 m till. Är aldrig dömd tidigare på nått sätt. Vad är mest troliga straffet för mig tror ni? Som sagt aldrig kört påverkad förut.Mvh/ Micke
SVAR

Inledning

Hej Micke!

Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du önskar kompletterande upplysningar är du välkommen att skriva en kommentar om detta och eventuellt tillhandahålla mer detaljerade uppgifter rörande sakomständigheterna och dina personliga förhållanden (om du tror att det kan vara av relevans).

Nedan klargör jag först vilka brott du kan komma att åtalas för. Därefter för jag ett resonemang om vilken påföljd som är mest sannolik. Längst ned återfinns en sammanfattande kommentar.

Vilka brott har begåtts?

Enligt 1 § trafikbrottslagen ska den vägtrafikant som i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som krävs för att förebygga trafikolycka dömas för vårdslöshet i trafik. Om föraren gjort sig skyldig till grov oaktsamhet eller uppvisat likgiltighet för andra människors liv eller egendom döms hen för grov vårdslöshet i trafik. Straffet för vårdslöshet i trafik är dagsböter och för grov vårdslöshet i trafik fängelse i högst två år.

Att din korta bilfärd varit vårdslös anser jag står klart. Dock tror jag inte att tingsrätten kommer att bedöma den som grovt vårdslös (en jämförelse kan göras med rättsfallet NJA 2012 s. 358 där en berusad bilförare, trots att en passagerare till följd av den olycka som inträffade fick amputera ena armen, inte dömdes för grov vårdslöshet i trafik).

Angående själva rattonykterheten så regleras det i 4-4 a §§ trafikbrottslagen. Enligt den senare paragrafen ska den som framfört ett motordrivet fordon med en alkoholkoncentration i blodet på minst 1 promille dömas för grovt rattfylleri till fängelse i högst två år.

Med tanke på att din alkoholkoncentration varit avsevärt högre än den nedre gränsen för grovt rattfylleri bedömer jag att risken för att du kommer dömas för grovt rattfylleri är hög.

I det rättsfall jag nämnde tidigare ”konsumerades” dock vårdslösheten i trafiken av det grova rattfylleriet. Personen i fråga blev med andra ord inte dömd för vårdslöshet i trafik utan endast för grovt rattfylleri. Ett rimligt antagande är att utfallet vid en domstolsprövning blir detsamma för dig och att du således bara blir dömd för ett brott.

Vilken påföljd är mest trolig?

Det kan inledningsvis sägas att rattfylleri är ett brott som lagstiftningen, i relation till andra brott med likvärdiga straffskalor, ser särskilt allvarligt på. En konsekvens av detta är att personer som gjort sig skyldiga till rattfylleri, framförallt om gärningen är att betrakta som grov, i högre utsträckning ska dömas till fängelsestraff än om det varit fråga om t.ex. en stöld med samma s.k. straffvärde. Straffvärdet uttrycks i månader eller år i fängelse och är det som domstolen utgår ifrån när den slutligen väljer vilken påföljd som ska tillämpas (böter, villkorlig dom, skyddstillsyn eller just fängelse).

Mot den bakgrunden är det mest troliga scenariot, enligt min bedömning, att du kommer dömas till fängelse. Frågan är då hur långt detta straff blir. I rättsfallet NJA 2015 s. 895 dömdes en onykter bilförare, vars alkoholkoncentration i blodet var 3 promille, till två månaders fängelse. Högsta domstolen uttalade i domen att om alkoholnivån överstiger 1,5 promille får det i allmän antas att föraren utgör en sådan fara i trafiken att någon annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga. Enligt Högsta domstolen krävs inga försvårande omständigheter utöver själva alkoholkoncentrationen för att den tilltalade i normalfallet ska dömas till fängelse.

Det är dock värt att notera att bilföraren i målet färdats en betydligt längre körsträcka än du (ca. tre km) och dessutom på en väg som, givet hur du förklarat omständigheterna, framstår som mer livligt trafikerad (färden slutade dessutom vid ett sjukhus). Jag uppskattar därför att det fängelsestraff som kan bli aktuellt för dig bör bli kortare, sannolikt en månad.

Sammanfattande kommentar

Min bedömning är att du kommer att dömas för grovt rattfylleri och att brottet har ett straffvärde på en månads fängelse. Eftersom lagstiftningen ser extra allvarligt på rattfylleri i förhållande till andra brott är det sannolikt att påföljden blir just fängelse.

Avslutningsvis tycker jag att du under domstolsförhandlingen ska framhäva att omständigheterna, även om alkoholkoncentrationen var hög, i ditt fall framstår som ”beskedliga”. Du färdades en kort sträcka på en ensligt belägen väg och utgjorde sannolikt ingen konkret fara för andra trafikanter. Med lite tur kan det leda till att du istället för fängelse döms till t.ex. villkorlig dom i kombination med böter.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1514)
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning
2021-05-08 Påföljd vid bidragsbrott
2021-05-07 Hur länge finns en notering om strafföreläggande kvar i belastningsregistret?
2021-05-07 Hur länge sitter man av ett fängelsestraff?

Alla besvarade frågor (92105)